2012 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 727 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Adölesan Gebeliklerin Sonuçları Cüneyt Eftal Taner, Demet Aydoğan Kırmızı, Aslı İriş, Ömer Başoğul
Adölesanlarda Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite Durumu Mehmet Akman, Sabah Tüzün, Pemra C. Ünalan
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yüksek Öğretimde Kaliteye İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi Sevilay Meraler, Abdullah Adıgüzel
Ergenlerde Arkadaşlık İlişkilerinin Yordayıcısı Olarak Cinsiyet ve Aileye İlişkin Değişkenler Türkan Doğan, Neslihan Güney Karaman, Aysel Esen Çoban, Figen Çok
Ergenlerde Karar Verme Ölçeği`nin Ortaöğretim Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Oğuzhan Çolakkadıoğlu
İsveç’te Türk Gençliği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep Özmen
Kişilik Tipi ile Olumlu Sosyal Davranış Arasındaki İlişki: Marmara Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Sebahattin Yıldız, İlknur Taştan Boz, Bahadır Fatih Yıldırım
Lise Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlıkları ile Kariyer İnançları Arasındaki İlişki Funda Akkoç
Müzik, Reklam ve Kitle İletişimin Ergen Üzerindeki Etkisi Raziye Pekşen Akça, Vesile Şenol
Obezitesi Olan ve Olmayan 14-17 Yaş Aralığındaki Ergenlerin Ruhsal Süreçlerinin, Beden Algıları, Aile Özellikleri ve Beslenme Alışkanlıkları Yönünden İncelenmesi Merve Otçeken Kurtaraner
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Akademik Erteleme Eğilimi Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma (Manisa Örneği) Abidin Ozan Onağ, Zeynep Onağ, Yavuz Yıldız
Öz-Belirleme Kuramı Açısından Ergenlerin Anne Baba Algısı ile Duyuşsal İyi Oluşları Arasındaki İlişki Ercan Kocayörük
Sınav Kaygısı ve Çözüm Yolları Osman Abalı
Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Ortam Kullanımının Öğrencilerin Zaman-Kronoloji ve Değişim-Sürekliliği Algılama Becerilerine Etkisi Bülent Akbaba, Murat Keçe, Mahmut Erdem
Türkiye'de Genç İşsizliği Sorununa Genel Bir Bakış Bedriye Saraçoğlu
Üniversite Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Başa Çıkma Stilleri ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Model Sınaması Murat Boysan
Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Deneyimler ile Bilgisayar Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği Murat Yalman, Mehmet Alper Tunga
Üniversite Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet Hakkındaki Görüşlerinin, Deneyimlerinin Bazı Değişkenler ve Yaşam Doyumu ile İlişkisi (DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Örneği) Zekavet Kabasakal, Alev Girli
"React" Stratejisine Uygun Hazırlanan Materyalin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Başarısı Üzerine Etkisi Hülya Demircioğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) (Arkadaş Baskısını Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirliği) Serkan Volkan Sarı, Ahmet Tekbıyık
(2 KEZ GİRİLMİŞ) 6-8. sınıf Adolesan Kızlara Akran Eğitimi Yöntemiyle Uygulanan Menstruasyon Sağlığı Eğitiminin Bilgi Ve Davranışlar Üzerindeki Etkisi Zehra Gölbaşı, Gülbahtiyar Doğaner, Nuriye Erbaş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Akran Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeylerine Etkisi Hande Dağ, Sevgül Dönmez, Ahsen Şirin, Oya Kavlak
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ebeveyn Kontrolü ve Ergenin Sosyal İşlevselliği Arasındaki Bağlantıda İlişkisel Saldırganlığın Aracı Rolü Yeliz Kındap Tepe, Melike Sayıl
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenin Arkadaşları Ve Uyumu Ile Annenin Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki Ilişkilerde Annenin Inançlarının Aracı Rolü Melike Sayıl, A. Öztürk
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerde Benlik Saygısı ve Öznel Dindarlık Algısının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi) Nurten Kimter
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Genel Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere ve Sürekli Kaygı Düzeylerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi Erdal Kılınç
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Benlik Kavramlarını Algılama Biçimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Filiz Adana, Hülya Arslantaş, Muazzez Şahbaz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ortaöğretim Pansiyonlarında Kalan Lise Öğrencilerinin Öğretmen-Öğrenci İlişkisine İlişkin Algıları Refik Balay, Ahmet Kaya, Zekiye Doğu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Sigara Kullanan ve Kullanmayan Genç, Yetişkin ve Yaşlılarda Dikkat Yanlılığı Esra Kısacık
(2 KEZ GİRİLMİŞ) The Relationship Among Self Construal, Family Functioning and Sibling Number in Terms Of Gender in High School Students (Lise Öğrencilerinde Cinsiyet Bağlamında Benlik Kurgusu, Aile İşlevselliği ve Kardeş Sayısı Arasındaki İlişki) Canan Mesutoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türk ve İngiliz Üniversite Öğrencilerinin Duygularını Fark Etmeleri ve İfade Etmeleri ile Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki. Behire Kuyumcu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Temel İhtiyaçların Karşılanmasının Rolü Turgut Türkdoğan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet Hakkındaki Görüşlerinin, Deneyimlerinin Bazı Değişkenler ve Yaşam Doyumu ile İlişkisi (DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Örneği) Zekavet Kabasakal
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Duygusal Düzenleme, Mizah, Sosyal Öz-Yeterlik Ve Başaçıkma Davranışları ile Yordanması Yaşar Özbay, Mehmet Palancı, Mehmet Kandemir, Osman Çakır
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Algıları Melek Demirel
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Romantik İlişki Durumları ve Sosyal Ağ kullanımlarına Göre Etkileşim Kaygısı ve Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi Hülya Şahin Baltacı, Fatma İşleyen, Serap Özdemir
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Romantik İlişki Durumları ve Sosyal Ağ Kullanımlarına göre Etkileşim Kaygısı ve Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi Hülya Şahin Baltacı, Fatma İşleyen, Serap Özdemir
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Anne-Baba Tutumlarının Problem Çözme Becerilerine, Sosyal Kaygı Düzeylerine ve Akademik Başarılarına Etkisi Ahmet Kaya, Hasan Bozaslan, Gülten Genç
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Anne-Baba Tutumlarının Problem Çözme Becerilerine, Sosyal Kaygı Düzeylerine Ve Akademik Başarılarına Etkisi Ahmet Kaya, Hasan Bozaslan, Gülten Genç
(4 KEZ GİRİLMİŞ) Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Ortam Kullanımının Öğrencilerin Zaman-Kronoloji ve Değişim-Sürekliliği Algılama Becerilerine Bülent Akbaba, Murat Keçe, Mahmut Erdem
(4 KEZ GİRİLMİŞ) Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Ortam Kullanımının Öğrencilerin Zaman-Kronoloji ve Değişim-Sürekliliği Algılama Becerilerine Bülent Akbaba, Murat Keçe, Mahmut Erdem
(4 KEZ GİRİLMİŞ) Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Ortam Kullanımının Öğrencilerin Zaman-Kronoloji ve Değişim-Sürekliliği Algılama Becerilerine Bülent Akbaba, Murat Keçe, Mahmut Erdem
(BİLDİRİ) Güvenli Anne-Baba Bağlanması ile Ergenlerin Uyum Düzeyleri ve İyi Oluş İlişkileri: Özerklik İhtiyacının Aracılık Etkisi Ercan Kocayörük, Cihan Yıldız Canbolat, Mustafa Onur Yurdal, Hasan Aykut Has, Hasan Aydın
(BİLDİRİ) 6-8. Sınıf Adolesan Kızlara Akran Eğitimi Yöntemiyle Uygulanan Menstruasyon Sağlığı Eğitiminin Bilgi ve Davranışlar Üzerindeki Etkisi Zehra Gölbaşı, Gülbahtiyar Doğaner, Nuriye Erbaş
(BİLDİRİ) Üniversitede Okuyan Kadınların Travmatik Yaşantıları ve Psikolojik Yardım Alma Durumları Fatma Altun, Hikmet Yazıcı
(BİLDİRİ)16-18 Yaş Grubundaki Gençlerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Obezite Durumlarının İncelenmesi Hatice Yorulmaz, Ferda Perçin Paçal
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Bir Web Tabanlı Uzaktan Öğretim Modeli Önerisi: Bilgisayar Kullanımına Yönelik Ergen Ebeveyn Eğitimi Firdevs Dıramalı Dildar
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Ergen Ebeveynleri̇ni̇n Ergenli̇k Hakkindaki̇ Bi̇lgi̇ Ve Tutumlarinin Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Nurdan Tekgül, Nurhayat Dirik, Emine Karademirci, Burcu Bıçakçı, Kurtuluş Öngel
(KONU UYGUN DEĞİL) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Programı`nda Laboratuvar-Demonstrasyon Derslerinin Yeniden Yapılandırılması: Öğrencilerin Öğrenme Düzeyi ve Beğenisine İlişkin İlk Sonuçlarının Değerlendirilmesi S A Çalışkan, Metin D. Y., Ş Aydemir, C Çavuşoğlu
(KONU UYGUN DEĞİL) Erdoğan'ın 'Dindar Gençlik' Projesinin Önündeki Taşlar Fatih Polat
(KONU UYGUN DEĞİL) İki Gençlik Arasında Doğu Ergil
(KONU UYGUN DEĞİL) Tip 1 Diyabetin Yönetiminde Riskli Bir Dönem: Ergenlik Handan Boztepe
(KONU UYGUN DEĞİL)Sezai Karakoç’un Eğitime Bakışı: İlk, Orta Ve Lise Recep Duymaz
(Mükerrer) Suça Sürüklenen Çocukların Tekrarlayan Suçları Mustafa Talip Şener
(PROJE TANITIMI- KONGRE) (Liselerde Öğrenci Şiddetinin Dönüştürülmesi: 10 Bin Müzakereci-Arabulucu-Lider Öğrenci Projesi) Abbas Türnüklü, Çetin, C. Balcı, F. Tercan, M. Kaçmaz, T. Şengüler, Ş. Esenli
(SİLİNECEK- ÇİFT GİRİŞ) Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Renk ve Sayı Tercihi Mehmet Murat Kuloğlu, Murad Atmaca, Ömer Geçici, Ahmet Ünal, Ahmet Ertan Tezcan
(SİLİNECEK- ÇİFT GİRİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Meyve Tüketimi ve Meyve Tüketimlerinin Tatlı ve Ekşi Tat Tercihleri İle İlişkisi Gülçin Algan Özkök
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Duygu Odaklı Terapiye Dayalı Duygusal Farkındalık Eğitiminin Genç Yetişkinlerin İyimserlik Düzeylerine Etkisi Cem Gençoğlu
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Ergen Ebeveynlerinin Ergenlik Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Nurdan Tekgül, Nurhayat Dirik, Emine Karademirci, Burcu Bıçakçı, Kurtuluş Öngel
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Erişkinlerin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Mualla Yılmaz, Meral Altıok, Badel Polat, Meryem Darıcı, Mehmet Ali Sungur
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Yetişkinlerde Kendilik Algısı, Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Algılanan Ebeveynlik Stilleri ve Kişiler Arası İlişkiler Elif Tuğçe Çolakoğlu
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Yetişkinlikte Algılanan Anne-Baba Tutumlarının, Kendini Toparlama Gücü ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Zeynep Kübra Akça
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim Öğrencilerinin İzledikleri Televizyon Programlarının Şiddete Başvurma Eğilimleri ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ahu Akdemir Köse
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Sınıf Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırılmasına İlişkin Görüşleri Ömür Sadioğlu
Farklı Risk Gruplarındaki Ergenlerin Psikolojik Sağlamlıklarının İncelenmesi Hasan Yılmaz, Önder Sipahioğlu
1. 5 ve 2. Nesil Türk Gençlerinin Ailede Dini Sosyalleşmeleri: New Jersey, USA Örneği Özcan Güngör
12 Eylül Filmlerinin Üniversiteli Gençler Tarafından Alımlanması Çağla Karabağ Sarı
12-18 Yaş Arası Gençlerin Hedonik Tüketim Davranışlarının İncelenmesi: Kocaeli Şehir Merkezinde Bir Araştırma Ali Çağlar Çakmak, Merve Çakır
13 - 17 Yaş Ergen Hetbolcuların Benlik Saygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Incelenmesi Atalay Gacar, Nida Yanliç
13-15 Yaş Arası Erkek Futbolcuların Sürekli Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Atilla Pulur, Ebru Olcay Karabulut, Ahmet Uzun, Kaan Eroğlu
14-18 Yaş Arası Gençlerde Büyü, Sihir, Nazar vb. Tutumlar Ceyda Burçin Aydın
15-18 Yaş Grubu Takım ve Ferdi Spor Yapan Bireylerin Duygusal Durumlarının Karşılaştırılması Burcu Salar, Mesut Hekim, Mehmet Tokgöz
16-24 Yaş Arası Dönemde Gençlerin Kıyafet Seçiminde Psikolojik ve Sosyolojik Etkenler Arzu Ata
2. KEZ GİRİLMİŞ/ Üniversite Öğrencilerindeki Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve Sosyal Fobi Belirtileri İlişkisinde Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolünün Incelenmesi Dilay Eldoğan
2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Toros Üniversitesi Gençlerin Türkiye'nin Geleceğine İlişkin Bakış Açıları: Toros Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Koray Gidirişlioğlu
4+4+4 İmam Hatip: Tüm Tartışmaların Odağı Okul/ Din Öğretiminde Toplumsal Uzlaşma Faruk Özcan
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Çocuk ve Gençlerin İş Sözleşmesi Ehliyetlerinin Sınırlandırılmasına Yönelik Düzenlemeler İştar Urhanoğlu Cengiz
90'lar Kitabı Çocuk mu Genç mi? Kadir Aydemir
Adam Öldürme Eylemi Nedeniyle Hüküm Giymiş Olan Kadınlarda, Çocukluk Örselenme Yaşantılarına Maruz Kalma Düzeyi, Adil Dünya İnancı Ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nurhan Tiftik
Adana'daki Lise Öğrencilerinde Kasıtlı ve Kasıtsız Yaralanmaya Yol Açabilecek Riskli Davranışların Yaygınlığı Enver Naci Tuncer
Adli Psikiyatride Olgu Formülasyonu: Erginlerin Ceza Sorumluluğu Mustafa Sercan
Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADÜGENÇ) Öğrenci Profili Araştırması- 2011 Atakan Hatipoğlu, Esin Acar, Ruken Akar Vural, Berivan Binay
Adolesan Beslenme Alışkanlıkları Kontrol Listesinin Türk Adolesanlarına Uyarlanması Ayşe Esra Aksu, Selma Metintaş, Cemalettin Kalyoncu, Fatma İnci Arıkan
Adolesanda Ruhsal Sorunlar Didem Behice Öztop
Adolesanlarda Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler Vesile Şenol, Ferhan Soyuer, Raziye Pekşen Akça, Mahmut Argün
Adolesanlarda Vücut Kitle Indeksi (VKİ) ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi Nurdan Tekgül, Nurhayat Dirik, Emine Karademirci, Aysun Doğan
Adölesan Gebelik Riskleri ve Sorunları Serdar Kütük
Aile İçi Şiddet ve Şiddetin Nesilden Nesile İletilmesi İlyas Özgentürk, Vedat Karğın, Halil Baltacı
Aileye ve Parçalanmış Aileye Sahip Ergenlerin Dini Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği Gülşah Boyar
Akran Desteği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması Türkan Çalışkan, Sezgi Çınar
Akran Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeylerine Etkisi Hande Dağ, Sevgül Dönmez, Ahsen Şirin, Oya Kavlak
Akran Zorbalığı Remzi Yıldırım
Akran Zorbalığında Aileye ve Okula İlişkin Risk ve Koruyucu Faktörlerin İncelenmesi Duygu Ertan
Akran Zorbalığında Ergenlerin Nedenlere, Duygusal Tepkilere ve Baş Etme Yöntemlerine İlişkin Açıklamalarının İncelenmesi Ceren Özen
Aktif Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine Etkisi Meryem Nur Aydede, Teoman Kesercioğlu
Aktif Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Çoklu Zekalarının Karşılaştırılması Egemen Ermiş
Alevi Gençliği ve Ateizm: İstanbul ve Tunceli Örneği Muzaffer Telimen
Amerika'daki Türk Gençleri için Cami ve Dini Sosyalleşme (New Jersey Örneği) Özcan Güngör
Ana Babanın Kontrol Davranışları ve Ergenlik Melike Sayıl, Yeliz Kındap Tepe
Ana-Babalık Sanatı 2: Ergen Yetiştirme Kılavuzu Tom Sturges
Anadolu Meslek Liseleri Grafik Bölümü Öğrencilerinin Eğitim Öğretim Durumları ve Eğitim Öğretimden Beklentileri Merve Yıldırım
Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları (Adıyaman İli Örneği) Celal Teyyar Uğurlu
Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Sosyal Durumlarının İncelenmesi Necmi Gökyer
Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinliklerine İlişkin Görüşleri ve Bu Etkinliklerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi Mehmet Nuri Gömleksiz, Elif Cüro
Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde Görülen Dava Dosyalarının İncelenmesi Ve Çocuk Suçluluğunun Değerlendirilmesi Hasan Atakan Şengül
Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde Akran İstismarı Nedeniyle Yargılanan Çocukların Değerlendirilmesi Hasan Atakan Şengül, Nergis Cantürk, Gürol Cantürk, Rukiye Dağalp
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Ölüm ve Ölümcül Hastadan Kaçınıcı Tutum Düzeyleri Mustafa Volkan Kavas, Derya Öztuna, Nuriye Nurtaç Çelebi, Hazal Selvi, Damla Sayar, Alican Akaslan
Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Eğitim Programı Öğrenci Etkinlik Kitabı Abbas Türnüklü, Ebru İkiz, Tarkan Kaçmaz, Feridun Balcı
Anne Ve Ergenlerdeki Depresif Belirtilerin Ergen İntiharları İle İlişkisi Zahide Yalaki, İlyas Çakır, Medine Ayşin Taşar, Neşe Yalçın, Yıldız Dallar Bilge
Anne-Baba ve Öğrenci İletişimi
Arkadaş Baskısını Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirliği Serkan Volkan Sarı, Ahmet Tekbıyık
Asım’ın Nesli, Bugüne Tesirleri ve Eğitim Değeri Neslihan Karakuş
Asker Evlatlar Yetiştirmek: II. Meşrutiyet Döneminde Beden Terbiyesi, Askeri Talim ve Paramiliter Genç Sanem Yamak Ateş
At The Crossroads Of Education and Politics: Kurdish Women Students in Istanbul (Eğitim ve Siyasetin Kavşağında: İstanbul'da Okuyan Kürt Kadın Öğrenciler) Dilşah Pinar Ensari
Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi ve Erzurum Ekonomisine Katkısı Gökalp N. Selçuk
Atatürk ve Gençlik A. İlhan Gülek
Avrupa Komisyonu Gençlik Programı Kılavuzu AB Eğitim Ve Gençlik Eğitim Programları Merkezi Başkanlığı
Avrupalılık Algısı ve Türkiye: İçerik İncelemesi (Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma) Yusuf Karakaş
Aydınlanan Yollar: Kardelen Öyküleri Zehra İpşiroğlu
Babanın Durumsal ve Kişilik Özellikleriyle Erkek Ergen Çocuklarının Gerçekleştirdiği Kuraldışı Davranışların Türü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ramazan Kuruçay
Balkan Harbi Öncesinde Rumeli Islahatı Talepleri ve Gençliğin Tepkisi: Darü`l-Fünun Nümayişi Mustafa Turan
Başarı Sende Saklı!: Hayata Koşan Öğrenciler İçin Kılavuz Kitap Özgen Keskin
Başarılı Bir Öğrenci Olmanın Reçetesi Cengiz Erdoğan
Batman İl Merkezinde Sosyo - Ekonomik Düzeyleri Farklı Olan 14-18 Yaş Arası Lise Öğrencilerinin Obezite Durumlarının Değerlendirilmesi Muhammed Ömer Eren
Beden Eğitimi Öğretmenliği Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ebru Olcay Karabulut, Hakkı Ulucan
Benlik Saygısı ve Din: Üniversiteli Gençlerde Öz Saygı ve Din Üzerine Ampirik Bir Araştırma Nurten Kimter
Benlik Saygısı ve Şüphe Durumları Yönünden Gençlerin Siyasal Reklamlara Yaklaşımı Erdem Tatlı
Benlik Saygısı, Kontrol Odağı ve Öğrenme Stillerinin Akademik Başarıya Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ebru Yılmaz
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin siber zorbalığa ilişkin duyarlılık düzeylerinin incelenmesi, Deniz Mertkan Gezgin, Cem Çuhadar
Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Batıl İnanışlar ve Hastalıklara Karşı Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Oya Ögenler, Gülçin Yapıcı
Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Kavak Yelleri Dizisinin Lise Gençliği Üzerinde İmaj Oluşturma Etkisi Oğuzhan Erginbaş
Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Servisinde Yatarak Tedavi Edilen Ergen Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri Murat Coşkun, Hasan Bozkurt, Hamza Ayaydın, Sevcan Karakoç, Funda Süleyman, Alp Üçok, S. Salih Zoroğlu
Bir Üniversite Hastanesine Adli Psikiyatrik Muayene Amacıyla Gönderilen Çocuk Ve Ergenlerin Değerlendirilmesi Çilem Bilginer, Selma Tural Hesapçıoğlu, Sema Kandil
Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumlarının Bağımlı Kişilik Ölçeğiyle İlişkisi Fatma Söylemez
Borderline Ergenin Tedavisi Jarnes F. Masterson
Boşanmış Ebeveyneler ile Boşanmamış Ebeveynlerin Lise Birinci, İkinci, Üçüncü Sınıflarında Okuyan Çocuklarının Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı, Benlik Saygısı ve Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması Gülay Altunbaş
BÖTE Bölümü Öğrencilerinin İnternet Kullanım Özellikleri ve Tercihlerinin İncelenmesi Aylin Tutgun Ünal
Büro Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri ve Kontrol Odağı İnançları Üzerine Bir Araştırma: Erzincan Üniversitesi MYO Uygulaması Orhan Çınar, Fatih Karcıoğlu
Büyük Ebeveynlerinin Ergenler Tarafından Algılanan Özelliklerini Etkileyen Faktörlerin Incelenmesi Oya Hazer
Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğü Beşir Aslan
Ceza Yargılamasında Dahil Olan Çocuklara Hakları Çerçevesinden Bakış Dilek Kumcu, Özen Kaya
Cinsel İstismar Mağdurlarının Psikiyatrik Değerlendirilmesi Ve İzlemi: Son Dört Yıllık Deneyim Çağatay Uğur, Özlem Şireli, Zeynep Esenkaya, Hülya Yaylalı, Nagihan Duman Saday, Betül Gül, Merve Günay, Hilal Tuğba Kılıç, Hesna Gül, Cihat Kağan Gürkan, Birim Kılıç Günay
Cinsel İstismar Mağduru Çocuk ve Ergenlerde Ruh Sağlığını Etkileyen Etkenlerin Araştırılması Nusret Soylu, Birsen Şentürk Pilan, Muhammed Ayaz, Seda Sönmez
Cinsel Saldırı Suçu İşlemiş Hükümlülerde, Çocukluk Döneminde Örseleyici Yaşantılara Maruz Kalma Düzeyi İle Benlik Saygısı, Öfke İfade Tarzı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Rukiye Burma
Consumption of Self Help in The Construction of Professional Identity (Profesyonel Kimliğin İnşasında Kişisel Gelişim Tüketimi: Genç Profesyonel Türk Kadınları) Canan Urhan
Coping With The City: Tactics of Kurdish Adolescent Girls in Istanbul (Kentle Başa Çıkabilmek: İstanbul'daki Kürt Genç Kadınların Taktikleri) Elif Ege
Ç. O. M. Ü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi Fatih Özgen
Çağdaş Gençlerde Cinsiyet Ayrımcılığının Oluşumu Vafa Nagiyeva
Çalışan Çocukların Ailede İstismarı Emine Öncü, Ahmet Öner Kurt, Figen Işık Esenay, Fatma Özer
Çocuk Adalet Sistemi Odağında Kanunla İhtilaf halindeki Çocukların Durumu Yüksel Baykara Acar, Emrah Kırımsoy, Esin Kıman, Dilek Karagöz
Çocuk Ceza Adaletini Çifte Şiddet Bağlamında Düşünmek Verda İrtiş
Çocuk Hukuku Ahmet Cemal Ruhi
Çocuk Hukuku, Çocukların Hakları Ve Korunması Emine Akyüz
Çocuk İstismarı Ve İhmali Olgularımızın Demografik Ve Klinik Özellikleri Ege Üniversitesi Çocuk Koruma Biriminin Bir Yıllık Deneyimi Feyza Koç, Arda Tomba, Cahide Aydın, Güldane Koturoğlu, Saniye Çetin, Aslı Aslan, Oya Halıcıoğlu, Yusuf Erşahin, Tuncer Turhan, Ahmet Çelik, Ender, Şenol, Sinan Kara, Ufuk Solak
Çocuk İstismarının Sosyal Paylaşım Platformlarında Temsil Biçimleri: Pozantı Cezaevinde Kalan Çocuklar Örneğinin Ekşi Sözlük'te Sunumu Ahsen Armağan
Çocuk Psikolojisi ve Ergenlik Dönemi Çocuk ve Aile Eğitimi Komisyonu
Çocuk Suçluluğuna Sebep Olan Ailesel Faktörler: Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocuklar Üzerine Bir Çalışma Kürşad Şahinli
Çocuk Suçluluğunda Göç Faktörü: Adana Örneği Burak Miraç Gönültaş, Ahmet Hilal
Çocuk Suçluluğunu Önleme Çalışmaları Adına Örnek Bir Proje: Yaşam Koçlarıyla Umut Yıldızı Projesi Burak Miraç Gönültaş, A. Sağlam
Çocuk Suçluluğunu Önlemede Ebeveyn İzlemesi Özlem Ulaş, Selen Demirtaş Zorbaz, Seval Kızıldağ
Çocuk Suçluluğunun Chaid Çözümlemesi İle Değerlendirilmesi Özge Tek
Çocuk Ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Değerlendirme Muhammed Ayaz, Ayşe Burcu Ayaz, Nusret Soylu
Çocuk ve Ergen Obsesif-Kompülsif Bozukluk Hastalarının Bilişsel İşlevlerinin Kontrol Grubuyla Karşılaştırılması: Geniş Katılımlı Nöropsikolojik Bir Çalışma Özhan Yalçın, Şahnur Şener, Esin Gökçe Sarıpınar, A. Şebnem Soysal, Esra Güney, Burcu Akın Sarı, Elvan İşeri
Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Açısından Şiddeti Anlamanın Önemi Emine Zinnur Kılıç
Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Sosyo-Demografik Olarak Incelenmesi Üzerine Bir Çalışma: Ardahan Örneği Galip Erdem, Merve Deniz Pak
Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar Rezzan Gündoğdu
Çocuk ve Ergenlerde Tik Bozuklukları: Klinik ve Etiyolojik Bir Bakış Selma Tural Hesapçıoğlu
Çocuk ve Gençlerde İntihar Tülin Fidan, Ümit Avşa
Çocuk Ve Suç: Marmara Bölgesi Örneği Mustafa Kart
Çocukların Ev İçinde Yaşadıkları Şiddet Araştırması Kollektif
Çorum İli Kargı İlçesinde Öğrenim Gören 12 – 17 Yaş Arasındaki Öğrencilerde Özsaygı ve Depresyon Gülay Yılmazel, Osman Günay
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Yaklaşıma Dayalı Öfke Kontrolü Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Öfke Kontrolü ve İletişim Becerileri Düzeylerine Etkisi Dilek Tuna
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalında 2006-2011 Yılları Arasında Muayene Edilen, Kanunla İhtilafa Düşen Çocukların Değerlendirilmesi Kemal Çağdaş Yıldırım
Davranış Sorunları Olan Ergenlerin Ebeveynlerine Uygulanan Eğitimin Ebeveyn Tutumu, Ebeveyn Ruh Sağlığı ve Ergen Davranışına Etkisi Burcu Arkan
Değişim Yönetimi: Üniversite Öğrencilerinin İnanç Sistemindeki Değişimler M. Kayhan Mutlu, Yavuz Kahraman
Demokrasi Eğitimi ve Lise Öğrencilerinin Demokratik Davranışları Üzerine Bir Araştırma Zeynep Diker
Denetimli Serbestlik Altındaki Gençler ve Ailelerine İlişkin Araştırma: İhtiyaçlar ve Beklentiler Sevda Uluğtekin
Denizli Bölgesi Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Görülme Sıklığı ve Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile İlişkisi Hüseyin Alaçam
Ders Başarısı İçin Öneriler Osman Abalı
Dershane Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitede Bulunma Değişkenine Göre Sürekli Kaygı, Sınav Kaygısı ve Sosyal Beceri Düzeyleri ile Sınav Performanslarının Değerlendirilmesi Oğuzhan Dalkıran
Dershaneye Devam Eden Üniversite Öğrencilerini Okuma Nedenlerinin ve Serbest Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Değerlendirilmesi Yavuz Selim Ağaoğlu
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar Sabri Hergüner, Arzu Hergüner
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Gençlerde Sigara Alkol ve Madde Kullanımını Yordayan Etmenlerin Değerlendirilmesi Zeynep Esenkaya Usta
Dindar Gençlik Tartışması Üzerine Tülin Tankut
Dindar Gençlik: Ama Ne Kadar Dindar? Ünal Özmen
Dindar, Ateist veya Tinerci Gençleri Kalıplara Sokmak Serdar M. Değirmencioğlu
Disiplin Cezası Almış Öğrencilerde Problem Çözme Becerileri ve Benlik İmgesi Asuman Bolkan, Ebru Çakıcı, Mehmet Çakıcı
Doğu Anadolu'da Yeni Açılan Bir Üniversitenin Öğrencilerinde Kaygı Düzeylerinin Sağlık, Sosyal Ve Demografik Faktörler İle İlişkisi Süleyman Erhan Deveci, Ayşe Çalmaz, Yasemin Açık
Doğum Öncesinden Ergenlik Sonuna Çocuk Psikolojisi Haluk Yavuzer
Doğumla Sonuçlanan Baba-Kız Ensesti Olgu Sunumu Bora Özdemir, Osman Celbiş, Müfit İris, İbrahim Üzün
Dönüşen Kentte Bir Altkültür: İzmir Kadifekale Gençliği Örneği Ezgi Burgan
Duyarlı Gencin Başarı Rehberi Sıtkı Aslanhan
E-Öğrenmenin ve İnternetin Eğitim Sürecine Yansımaları: Gazi Üniversitesi Örneği Mehmet Toplu, Şahin Gökçearslan
Ebeveyn Kontrolü ve Ergenin Sosyal İşlevselliği Arasındaki Bağlantıda İlişkisel Saldırganlığın Aracı Rolü Yeliz Kındap Tepe, Melike Sayıl
Egemene Direniş Olarak Alt Kültürü Okumak: Alt Kültür Örüntüsü Olarak Ankaralı Şarkıcıları Anlamlandırmaya Dair Bir Deneme Serhat Kaymas
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Empatik Becerileri ve Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi Zeynep Karataş
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş ve Psikolojik İhtiyaçlarının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Rezzan Gündoğdu, Yasemin Yavuzer
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Romantik İlişki Durumları ve Sosyal Ağ Kullanımlarına göre Etkileşim Kaygısı ve Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi Hülya Şahin Baltacı, Fatma İşleyen, Serap Özdemir
Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Hatice Şimşek Bekir, Hande Şahin, Hürrem Sinem Şanlı
Eğitimi ve Okulu Etkileyen Bazı Sosyal Değişimlerin Kavramsal Çözümlemesi Mehmetcan Şahin
Eğitimli Gençliği Anlamada Yeni Bir Tipoloji Önerisi: Cool Gençlik Ali Çağlar Deniz
Empatik Sınıf Atmosferi ve Arkadaşlara Bağlılık Düzeyinin Lise Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesine Etkisi Mediha Sarı
Engellilerin Üniversite Kampüslerinde Ortak Mekanları Kullanabilmeleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi Örneği Tahsin Yılmaz, Duygu Gökçe, Faik Şavklı, Seçil Çeşmeci
Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Mustafa Koçer
Ergen Çocuk Yetiştirmede Ana Babaların Kullandığı İnformal Öğrenme Kaynak Türlerinin ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşmasının Saptanması Deniz Tekinalp
Ergen Gözüyle Ergen Anababa İlişkileri Canan Özlem Gözcü Yavaş
Ergen Psikolojisi ve Sosyal Çevre Ümit Avşar
Ergen Ruh Sağlığı ve Spor Ahmet Hamdi Alparslan
Ergen Ruh Sağlığı: Aileler ve Ergenler İçin Z. Bengi Semerci
Ergen-Ebeveyn İlişkisinin Doğası, Depresyon ve Psikososyal İşlevsellik Üzerindeki Etkisi Fırat Hamidi
Ergenin Arkadaşları ve Uyumu ile Annenin Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkilerde Annenin İnançlarının Aracı Rolü Ahu Öztürk, F. Melike Sayıl
Ergenler İçin Ruhsal Sorunlar Tarama Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Kültegin Ögel, Gülşah Karadayı, Gülçin Şenyuva, Habil Kanoğlu
Ergenler Öznel İyi Oluş Düzeylerini, Çevreyle İlişkiler Aracılığıyla Nasıl Artırırlar? Ali Eryılmaz
Ergenler Öznel İyi Oluşlarını Anne ve Babaları ile İlişki Kurmak Aracılığıyla Nasıl Yükseltmektedirler? Ali Eryılmaz
Ergenlerde Arkadaş Ölümü Sonrası Travma Belirtileri ve İlişkili Etmenler Ayşe Burcu Ayaz, Sebla Gökçe İmren, Muhammed Ayaz
Ergenlerde Bağlanma Stilleri ve Yalnızlık Arasındaki İlişki Özlem Karakuş
Ergenlerde Bağlanma ve Saldırganlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bilge Kaplan
Ergenlerde Benlik Saygısı ve Öznel Dindarlık Algısının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Nurten Kimter
Ergenlerde Dindarlık ve Sosyal Benlik Bünyamin Solmaz, Adem Şahin
Ergenlerde İlişkisel-Karşılıklı Bağımlı Benlik Kurgusu, Siber Zorbalık Ve Psikolojik Uyumsuzluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bayram Çetin, Yüksel Eroğlu, Adem Peker, Sırrı Akbaba, Sevim Pepsoy
Ergenlerde İntihar Olasılığının Yordayıcıları: Yalnızlık, Öfke İfade Biçimleri, Suçluluk ve Utanç Duyguları Saadet Ellevli
Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Sosyal Davranışlar Nilay Pekel Uludağlı
Ergenlerde Olumsuz Otomatik Düşünceler ve İçsel Güdülenme Arasındaki İlişkinin Aracı Ve Farklılaştırıcısı Olarak Başarı Yönelimi ve Kendini Engelleme Davranışlarının Sınanması Şahin Kapıkıran
Ergenlerde Psikolojik Sağlığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Orhan Gürsu
Ergenlerde Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Gül Baltacı, Gülgün Ersoy, Nilgün Karaağaoğlu, Orhan Derman, Nuray Öksüz Kanbur
Ergenlerde Sanal Zorbalık: Nedenlerine İlişkin Algılar, Duygusal Tepkiler ve Baş Etme Yöntemleri ile Zorbalık Statüleri Arasındaki İlişkiler Nilgün Türkileri
Ergenlerde Siber Zorbalığın Ve Mağduriyetin Yordayıcılarının İncelenmesi Adem Peker, Yüksel Eroğlu, Şükrü Ada
Ergenlerde Siber Zorbalık/Siber Mağduriyet Yaşantıları ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmen ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri Hüseyin Serin
Ergenlerde Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Atılganlık Düzeyleri ve Sosyodemografik Özellikler Açısından İncelenmesi Seda Tan, Seçil Aldemir
Ergenlerde Şiddet Kullanımı: Bireysel Ve Ailesel Etkenler Emine Zinnur Kılıç
Ergenlerde Yaşam Kalitesi ve Benlik Saygısı Düzeyinin Cinsiyet ve Obezite Değişkenleri Açısından İncelenmesi Abdullah Işıklar
Ergenlerin Algılanan Sosyal Destek ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Zeynep Karataş
Ergenlerin Benlik Saygısı, Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması Firdevs Savi Çakar, Zeynep Karataş
Ergenlerin Boş Zaman Değerlendirme Algısı Neşe Aslan, Belgin Arslan Cansever
Ergenlerin Dâhil Oldukları Zorbalık Statülerine Göre Okul Sosyal İklimi ve Genellenmiş Akran Algıları Yusuf Bayar, Zehra Uçanok
Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Özerk, İlişkisel ve Özerk-İlişkisel Benlik Kurguları Açısından İncelenmesi Yalçın Özdemir
Ergenlerin Siber Zorbalık Ve Siber Mağduriyete İlişkin Algıları Erkan Yaman, Adem Peker
Ergenlerin Yalnızlık ve Yaşam Doyumu: Çalgı Çalma ve Müzik Topluluğuna Katılmanın Aracı ve Farklılaştırıcı Rolü Şahin Kapıkıran, Ufuk Yağcı
Ergenlerin Yeme Tutum ve Davranışları Leyla Özgen, Bahar Kınacı, Mine Arlı
Ergenlik Dönemi 2 Osman Abalı
Ergenlik Dönemi Sorunlarının Çözümünde Müzik Eğitiminin Rolü ve Önemi Köksal Apaydınlı
Ergenlik Dönemi ve Ailenin Ergenin Ruh Sağlığına Etkisi Koray Karabekiroğlu
Ergenlik Döneminde Bağlanma İ. Demir
Ergenlik Döneminde Ebeveynlik ve Ergenin Psikososyal Uyumu Melike Sayıl
Ergenlik Dönemindeki Kızlarımızı Anlamak Hatice Kübra Ergin
Ergenlik Kabus Olmasın Nurgül Akmanoğlu, Deniz Tekin Ersan
Erkek Ergenlerin Anne-Baba Ve Genç İlişkilerine Yönelik Duygusal İstismar Algıları Nergüz Bulut Serin
Erkekler ve Kızlar İçin Flörtoloji Rehberi Justin Lookadoo, Hayley Di Marco
Erken Ergenlik Döneminde, Sosyoekonomik Statü ile Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Sündüs Sancakoğlu, M. Kemal Sayar
Erken Ergenlik Dönemindeki Bireylerde Anne-Baba ve Arkadaşlara Bağlanma ile Saldırganlık Düzeyinin İncelenmesi Ayşegül Aracı
Esenler’de Yoksul Gençlerin Mekanları: Hal, Tekstil Atölyeleri ve Kafeler Ömer Miraç Yaman
Eskişehir’de Suça İtilen Çocukların Sosyodemografik Değerlendirilmesi Seçil Şen, Kenan Karbeyaz, Mehmet Toygar, Harun Akkaya
Etkili Öğrenci: Başarınızın Yol Haritası Erdem Güleryüz
Etre Organisé Dans La Tradition Socialiste En Turquie En Tant Que Lycéen (Bir Lise Öğrencisi Olarak Türkiye Sosyalist Geleneği İçinde Örgütlü Olmak) Eda Afife Demirtaş
Evde Okul Okulda Kalite Ahmet Maraşlı
Farklı Branşlardaki Üst Düzey Üniversiteli Sporcuların Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Atilla Pulur, Ebru Olcay Karabulut, Hürmüz Koç
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Araştırılması Yahya Yıldırım
Farklı Türlerdeki Liselere Devam Eden Ergenlerin İletişim Becerilerinin İncelenmesi Zühal Gümüş
Farklılıkların Yönetimi: Üniversite Öğrencilerinin Ayrımcılık Algısının Öğrenci Başarı Düzeyine Etkisi Üzerine Bir Araştırma Zeynep Atasoy
Fatih Akın’ın “Kurz Und Schmerzlos” Filminde Türkalman Gençlik Alt Kültürlerinin Yansımaları Hikmet Asutay, Oktay Atik
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kavram Haritaları ile Not Tutmanın Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi Mürşet Çakmak, Behçet Oral, Gülseren Özaltaş, Hacı Kaplan
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Biyoloji Özyeterlilik Algıları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki Sacit Köse, Sefa Dinç
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri Oktay Aslan, Şafak Uluçınar Sağır
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklentileri Necmi Gökyer
Fizik Eğitimde İşbirliğine Dayalı Yaklaşımın Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri Tuğba Çopur, Selma Moğol
Gagne'nin Öğretim Etkinlikleri Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Etkileri Gökhan Baş
Geleceğin Vatandaşları: Gençler Ulusal ve Küresel Problemleri̇ Nasıl Algılamaktadırlar? Zafer Kuş, Kadir Karateki̇n, Zihni Merey
Gelişim Psikolojisi Bakış Açısıyla Çocuk Suçluluğu Şeyda Aksel, Türkan Yılmaz Irmak
Gence Haya Yakışır Asiye Türkan
Genç Akademisyenlerin Gözüyle Tek Adam Mustafa Kemal Atatürk Temuçin Faik Ertan, Kadri Unat, Çiğdem Kılıçoğlu
Genç Bireylerin Cep Telefonu Kullanımı ve Bireysel Güvenlik: Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonunu Bireysel Güvenlik Amaçlı Kullanımları Mine Özaşçılar
Genç Erkek Psikolojisi - Genç Erkeğin Başarısı, Mutluluğu ve Sosyal Uyumu Nasıl Sağlanır ? Tuncel Altınköprü
Genç Girişimci Adayların Girişimcilik Eğilimi ve Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler Mutlu Uygun, Sinan Mete, Ebru Güner
Genç Hekimlerde Çalışma Yaşam Kalitesinin Belirleyicileri Yusuf Ziya Türk, Mehmet Çetin, Turan Fedai
Genç İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı Projeler Özeti Kollektif
Genç İşsizliği ve Eğitim ile Olan İlişkisi Berna Balcı İzgi
Genç İşsizliğine İlişkin Teorik Çerçeve ve Dünyada Genç İstihdamının Durumu Cem Kılıç, Okan Güray Bülbül
Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi Seyyid Hüseyin Nasr
Genç Türkler: 1990/2011 gözlemleri vasıtasıyla Belçika’ya Eklenmenin Değerlendirilmesi, Almanya ve Türkiye ile Mukayesesi Altay A. Manço
Genç Yetişkin Erkeklerin Kendilik Algılarına İlişkin Görüşleri Mehmet Beyazsaçlı, Nergüz Bulut Serin
Genç Yetişkin Kadınlarda Zayıflama Haplarına Yönelik Tutumları Ölçen Bir Ölçeğin Geliştirilmesi Burçin Cihan, Özlem Bozo
Genç Yetişkinlerde Yaşamın Anlamı Ruşen Yüksel
Gençler Arasında Şiddete Dönük Davranışların Sosyolojik Olarak İncelenmesi: Trabzon İli Örneği Bahar Usta
Gençler İçin 33 Hadis İsmail Gökçe
Gençler İçin Evlilik Okulu Ali Çankırılı
Gençler İçin Peygamberler Tarihi Münire Daniş
Gençler Neden Radyo Dinliyor ? Özgül Birsen
Gençlerde Normatif, Popüler ve Paranormal İnançlar Üzerine Bir Araştırma: SDÜ Örneği İlhan Topuz
Gençlerdeki Hazcılığa (Hedonizm) Psikolojik ve Manevi Yaklaşım Berna Kesmen
Gençlerdeki Somatoform Bozukluklarda Kaygı Düzeyi, Annenin Bağlanma Biçimi ve Aile İşlevselliği Ayşe Burcu Ayaz, Muhammed Ayaz, Neşe Perdahlı Fiş, Ayşegül Selcen Güler
Gençlerin Gözünden Sanal Bir Sosyal Kapital Olarak "Facebook" Şengül Hablemitoğlu, Filiz Yıldırım
Gençlerin Gözüyle Türk Dünyasının Dini Meseleleri Komisyon
Gençlerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Kullanılabilirlik Üzerine Bir Çalışma: Kütüphane Web Sayfalarının Kullanılabilirliği Selçuk Çebi, Murat Durucu, Behice Meltem Kayhan
Gençlerin Kimlik Gelişimi ve Sosyalleşme Sürecine Televizyon Dizilerinin Etkisi (Sakarya İli Kocaali İlçesi Örneği) Melek Coşkun
Gençlerin Otorite Algısı İle Otorite Figürü Yer Alan Reklamlara Yönelik Tutumu Arasındaki İlişki Elif Canan Onat
Gençlerin Serbest Zaman Aktivitelerine Katılamama Nedenleri Üzerine Bir İnceleme Murat Özşaker
Gençlerin Toplumsal Davranış ve Yönelimleri: İstanbul'da 'Apaçi' Altkültür Grupları Üzerine Nitel Bir Çalışma Ömer Miraç Yaman
Gençlerin Yaşamında Bir Sosyal Savunmasızlık Olarak “Sosyal Adaletsizlik”: Yaşam Dönemi Yaklaşımı Filiz Yıldırım
Gençlerle Sohbetler Ahmet Okutan, Talat Karaçizmeli
Gençlerle Söyleşi Mehmet Erdoğan
Gençliğin Mücadelesi ve Örgütlenmesi Üzerine İskender Bayhan, Ercüment Akdeniz, Öznur Oğuz
Gençliğin O Yakıcı Mevsimi'nde Bir Özne Olarak Kadın Serbar Sevgi Arpa
Gençlik Çağı / Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar Atalay Yörükoğlu
Gençlik Hazinesi Sait Çamlıca
Gençlik İdeali: Anti Aging Uygulamaları ve Değişen Yaşlılık Algılarının Medyada Temsili Gönül Demez
Gençlik ve Din Kolektif
Gençlik ve İman Mehmet Dikmen
Gençlik: Yaz Çiçeği Gibidir Çabuk Gelir Geçer Sevim Asımgil
Genel Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Ve Sürekli Kaygı Düzeylerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi Erdal Kılınç, Mehmet Murat
Genel Lise Öğrencilerinin Okul Tahripçiliği Algıları Soner Doğan, İsmail Demir
Genelden Özele: Marjinal Gençlik Grupları Meryem Memiş
Gerçeklik Kuramına Dayalı Psiko-Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Denetim Odağı ve Yılmazlık Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Ayşe Ünüvar
Görev Temelli Dil Öğretimi ile Genç Öğrencilere Dilbilgisi Öğretimi (Teaching Grammar Through Task-based Language Teaching to Young EFL Learners) Mustafa Yıldız
Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Erişim Sorunları Üzerine Yapılmış Bir Araştırma Aynur Aydın
Grupla Psikolojik Danışma Programının Tutuklu ve Hükümlü Gençlerin Sosyal Becerilerine ve Özsaygı Düzeylerine İlişkin Algılarına Etkisi Şirin Yatkın
Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Obsesif Kompulsif Belirti Düzeyleri Üzerine Etkisi Seher Balcı Çelik, Hatice Kumcağız, Müge Yılmaz
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler Hüseyin Şimşek
Güvenli İnternet Kullanımı Konusunda Uygulanan Akran Eğitiminin Ergenler Üzerindeki Etkisi Murat Korkmaz, Binnaz Kıran Esen
Güvenlik Birimine Gelen Veya Getirilen Çocuklar 2011 = Juveniles Received İnto Security Unit 2011 Türkiye İstatistik Kurumu
Hazırlık Sınıflarında Öğretilen Sözcük Bilgisi ve Bu Sözcük Bilgisinin Öğrencilerin Sonraki Akademik Yaşamlarındaki Kullanılabilirliği Banu İnan
Hazırol’dan Rahat’a Genç Siviller: Bir Gençlik Hareketinin Dönüşümü Yasemin Berrak Tuna
Hemşirelik Öğrencilerini Profesyonel Davranışları Uygulayabilme Durumlarının Belirlenmesi Kınav Çevik, Leyla Khorshid
Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel ve Profesyonel Değerleri Hülya Kaya, Burçin Işık, Emine Şenyuva, Nurten Kaya
Hemşi̇reli̇k Öğrenci̇leri̇ni̇n Ki̇şi̇lerarası İli̇şki̇ Boyutlarının Beli̇rlenmesi̇ Mine Ekinci, Kübra Güngörmüş, Göknur Topçu, Ebru Kerek
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Hemşirelerin Eğitimlerine Verdiği Katkıya İlişkin Görüşleri Melahat Akgün Kostak, Tuğçe Aras, Özlem Akarsu
Hemşirelik Öğrencilerinin Ölüm Kaygısı ile Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri ve Aralarındaki İlişki Fatma Öz, Figen İnci, Emel Bahadır Yılmaz
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakışları Sevim Savaşer, Birsen Mutlu, Seda Çağlar, Zehra Doğan, Nejla Canbulat
Hemşirelik Ve Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarında Karşılaştıkları Şiddetin Boyun Eğici Davranışlar Ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi Hülya Arslantaş, Filiz Adana, Sinem Bağcı, Elif Ayva
Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ile Sosyal Destek Sistemi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ayşe Ersun, Burçak Şahin Köze, Gonca Muslu, Dilek Beytut, Zümrüt Başbakkal, Zeynep Conk
Hemşirelik Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Yönelimi ve İlişkili Faktörler Gönül Bodur, Burçin Işık, Hülya Kaya, Emine Şenyuva
Her Gencin Hayali Sivilcesiz Hayat Güneş Ertürk
Hikaye Anlatım ve Rol Oynama Yöntemlerinin Genç Öğrenicilerin Kelime Öğrenimi ve Hatırlamasına Etkileri (The Effects of Story Telling and Role Playing nn Young Learners' Vocabulary Learning and Retention) Osman Özdemir
Hollanda Okullarında Müslüman-Çocukların Din Eğitimi ve İslam Okulları Muhammet Fatih Genç
Hükümlü Çocukların Benlik Ve İdeal Benlik Algı Düzeylerinin Sosyodemografik Ve Ekonomik Değişkenler Açısından İncelenmesi Sezer Ayan
II. Gençlik Şurası - Güçlü Yarınlar İçin Gençlik ve Spor Bakanlığı
II. Gençlik Şurası Ankara 2012
Investigation of Perceptions of High School Teachers on Environmental Education and Environmental Knowledge Level of Their Students (Çevre Eğitimi Üzerine Lise Öğretmenlerinin Algılarının ve Öğrencilerinin Bilgi Seviyelerinin Araştırılması) Serena Kürkçüoğlu
İbrahimi Genç Abdullah Z. Atabey
İç Anadolu Bölgesindeki Genç Nüfusun Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Melahat Öneren
İki Dünya Arasında: İstanbul'da Dindar Üniversite Gençliği Özlem Avcı
İki Neslin Bir Kavram Algısı: Teknoloji Zekerya Batur, Kamil Uygun
İki Savaş Arası Dönemde Avrupa’da Gençlerin ve Kadınların Siyasi Terbiyesi ve Teşkilatlanmaları: Avusturya Örneği Yasemin Doğaner
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Diğer Fakülte Öğrencileri ile İnanç Tarzları, Denetim Odağı ve Psikolojik İyi Olma Hali Açısından Karşılaştırılması Beyazıt Yaşar Seyhan
İletişim Kurmanın ve Arkadaş Edinmenin Yolları Don Gabor
İlk ve Orta Ergenlikte Akran Zorbalığı: Gerçekleştiği Yerler ve Baş Etme Yolları Pınar Burnukara, Zehra Uçanok
İlköğreti̇m 4.−7. Sınıf Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri ile Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Şükran Ertekin Pınar, Havva Tel
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sahip Oldukları Bazı Değişkenler ve Algıladıkları Okul İklimi Bakımından Seviye Belirleme Sınavında Aldıkları Puanların Değerlendirilmesi Elmas Sulu Çavumirza
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okula Yabancılaşma ve Okulu Bırakma Eğilimi: Şanlıurfa İli Örneği Sevda Katıtaş
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri (Şanlıurfa İli Örneği) Hüseyin Şimşek, Sevda Şahin
İlköğretim Öğrencilerinde Zorbalık Ve Okul Yaşam Kalitesi Fulya Cenkseven Önder, Mediha Sarı
İlköğretim Öğrencilerinin Sanal Zorba ve Mağdur Olma Yaygınlığı Tuncay Ayas, Mehmet Barış Horzum
İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Biyoçeşitliliğin Azalması ile İlgili Görüşleri Davut Soysal
İlköğretim Ve Orta Öğretim Okullarında Reaktif Ve Proaktif Saldırganlık: Okul Psikolojik Danışmanlarının Görüş Ve Yaklaşımları Ercan Yılmaz, Ruhi Yiğit, İsmail Kaşarcı
İnsan Kaynakları Geliştirmede Çocuk/Genç Oyunlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma Hatice Baysal
İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme Benjamin S. Bloom
İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Öfke Ve Dürtüsellik Elif Akın, Meral Berkem
İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Psikiyatrik Tanıların, Demografik Ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi Elif Akın, Meral Berkem
İslami Gençlik ve Kanaat Önderleri Özlem Avcı
İstanbul İli Örnekleminde Çocuk ve Ergen Cinsel İstismarlarının Karakteristik Özellikleri Mazlum Çöpür, Özden Şükran Üneri, Erkan Aydın, Mustafa Kayhan Bahalı, Canan Tanıdır, Hatice Güneş, Ayten Erdoğan
İstatistiklerle Gençlik 2011 Türkiye İstatistik Kurumu
İstihdam ve Genç İşsizlik Gülcan Doğan
İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Yatarak Tedavisi Serhat Nasıroğlu, Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Ayşe Avcı, Gonca Gül Çelik, Zehra Öztürk
İşkur ve Genç İstihdamı Ali Akay
İzmir İli Lise Öğrencileri Arasında Sosyal Yalnızlık ile İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fatih Sezgin, Erdal Gişi
İzmir/Bornova İlköğretim İkinci Kademe Devlet Okullarındaki Ergenlerde Yaşam Kalitesi Saliha Altıparmak, Şafak Taner, Makbule Soyer Türk, Erhan Eser
Jigsaw ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi Oktay Dellalbaşı, Yasin Soylu
Jutta Treiber'ın Vergewaltigt (Tecavüz) ve Laurie Halse Anderson'ın Speak (Konuş) Adlı Sorun Odaklı Gençlik Romanlarında Tecavüz Konusunun Karşılaştırılması Zehra Asutay Kurtoğlu
Kadın/Erkek Olma Süreçleri İle İlgili Yaklaşımlar:İstanbul Anadolu Yakasında Bulunan Ve Farklı Özelliklere Sahip Liselerde Yapılan Niteliksel Çalışma, 2011 Sema Öztürk
Kadınların Öznel Kimliklerini İnşa Etme Sürecinde Aile İçi Kültürel Söylemler: Genç Kızlar Üzerine Bir Araştırma Gül Aktaş
Kamu Hizmeti Olarak Rekreasyon Etkinlikleri Kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Batı Akdeniz Bölgesi Gençlik Merkezleri Analizi Süleyman Gediz
Kanunla İhtilafa Düşmenin Temsilinde Kaybolan Çocukluk Cihan Serdaroğlu
Karikatürlerin Lise Öğrencilerinin Okuma Anlama Motivasyonlarına Etkisi (The Effect of Comic Strips on Turkish EFL Learners' Motivation and Reading Comprehension) Fatemeh Hassanirokh
Kariyer Kararsızlığı ile Mesleki Karar Verme Öz Yetkinlik ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkiler Kemal Öztemel
Karşı-Kültürlerin Popülerleşmesi Sürecinde Gençlik Altkültürlerinin Rolü Bülent Kabaş
Kastamonu Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sağlık Denetim Odağı Algılama Düzeyleri ve Sağlık Davranışlarına Etkileri Ayfer Öztürk, İlknur Metinoğlu
Kavramsal Haritalama Tekniğiyle Genç Öğrencilere Kelime Öğretimi (Teaching Vocabulary to Young EFL Learners Through Semantic-mapping Technique) Ayşegül Yıldız
Kentleşme, Çocuk Suçluluğu Ve Eğitim: İstanbul İli Örneği Tuğba Temür
Kırsal Kesimde ve Kentte Yaşayan Ergenlerin Benlik Kurguları Açısından Karşılaştırılması Yalçın Özdemir
Kız Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumları ile Yetişkin Bağlanma Stilleri ve Stresle Başa Çıkma Yollarının İlişkisi Seda Erzi
Kimlik ve Din: İngiltere’deki Türk Gençleri Üzerine Bir Araştırma Ali Ayten
Kişilik Gelişimi Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir, Muhammed Tayyib Kadak, Serhat Nasıroğlu
Kodlama-Kodaçımı Bağlamında Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Lise Öğrencileri Üzerindeki Etkilerine Yönelik Alımlama Analizi Tülay Şeker, Fadime Şimşek
Kontrol Edilebilir Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Nezahat Türkmen
Konu: Gençlik ve Önemi Abdurrahman Akbaş
Konya İlinde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Bir Kısım Değişkenler Bakımından İncelenmesi Ruhi Yiğit
Kronik Hastalığa Sahip Çocuk-Ergen ve Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesi Algıları Tufan Aslı Sezer
Kronik Hastalığı Olan Ergenlerin Öfke İfade Biçimleri Demet Taşçı Eser, Tülün Liman, Ayşegül Bilge
Kullanım Pratikleri Bağlamında Ürün-Kullanıcı Etkileşimi: Türkiye’de Otomobil Dönüştürme Eylemleri Selen Devrim Ülkebaş
Kültürlerarası İletişim Bağlamında Cumhuriyet Üniversitesi Temelinde Gençlerin Almanya'ya ve Alman Toplumuna Bakışları Şehnaz Işık
Küresel Eğilimler Işığında Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler Murat Özoğlu, Bekir S. Gür, İpek Coşkun
Küresel Krizde İşsizlikle Mücadele ve Genç İstihdamın Artırılmasına Yönelik Tedbirler: Ülke Örnekleri TİSK Araştırma Servisi
Liderlik ve Otorite: Lise Öğrencilerinin Liderlik ve Otorite Algısı Üzerine Bir Araştırma Murat Pazarbaş
Lisans Öğrencileri İçin İstatistiksel Okuryazarlık Ölçeği Geliştirilmesi Çalışması (A Study for Development of Statistical Literacy Scale for Undergraduate Students) Füsun Şahin
Lisansüstü Öğrencilerinin Kariyer Planlamalarına Etki Eden Faktörler: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ömer Kula
Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ile Aile İşlevleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Deniz Erkiner
Lise Öğrenci ve Öğretmenlerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Saffet Kartopu
Lise Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ile Depresyon ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Arasındaki İlişki Aliye Gündoğar, Oğuz Karamustafalıoğlu, Bahadır Bakım, Ömer Akil Özer
Lise Öğrencilerin Problem Çözme Becerisi Algılarının Belirlenmesi Gülşah Sezen Vekli, Günay Paliç
Lise Öğrencilerinde Çocukluk Örselenme Yaşantıları ve Öfke İfade Biçimleri ile Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Şalibe Korkut
Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi Selahattin Yakut
Lise Öğrencilerinde Okul Kültürünün Bir Öğesi Olarak Okul Yasam Kalitesi Algısının İncelenmesi Özden Demir, Halil İbrahim Kaya, Meral Metin
Lise Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşun Benlik Saygısı, Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Duyguları İfade Etme Eğilimine Göre Yordanması Selin İşleroğlu
Lise Öğrencilerinde Risk Alma Davranışının Akran Baskısı, Ana Baba Tutumları ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Desteğe Göre Yordanması Arzu Yıldız Peker
Lise Öğrencilerinde Sanal Zorbalık Özlem Sarak
Lise Öğrencilerinin Atasözlerini Kavrama Düzeyleri Üzerine Nitel Bir Araştırma Yusuf Tepeli, Ali Fuat Arıcı
Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Rekabetçi Tutum, Psikolojik Belirtiler ve Problem Çözme Beceri Düzeyleri Suzan Birel
Lise Öğrencilerinin Benlik Kavramlarını Algılama Biçimleri ve İlişkili Faktörler Filiz Adana, Hülya Arslantaş, Muazzez Şahbaz
Lise Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bilgi ve Tutumları Hanife Tanrıverdi
Lise Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ile Dinledikleri Müzik Türleri Arasındaki İlişki Çiğdem Eda Angı
Lise Öğrencilerinin Duygudaşlık (Empati) Kurma Düzeylerinin Belirlenmesi Vesile Şenol, Raziye Pekşen Akça, Hazan Çümen
Lise Öğrencilerinin Hepatit B Bilgi Düzeyi-Eskişehir Alaettin Ünsal, Mustafa Tozun
Lise Öğrencilerinin İnsanların Çoğunluğuna Güvenmeme Nedenleri: Değerler Eğitimi Bağlamında Bir İnceleme Oktay Akbaş
Lise Öğrencilerinin İnternet ve Bilgisayar Oyun Bağımlılık Düzeylerinin Utangaçlıkla İlişkisi Tuncay Ayas
Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Mecazları, Tutumları ve Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Mustafa Onur Yalçın
Lise Öğrencilerinin Mesleki Değerlerinin İncelenmesi Abdullah Atlı
Lise Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlıklarının Bazı Sosyo-Demografik Faktörlere Göre İncelenmesi Fatma Funda Akkoç
Lise Öğrencilerinin Metaforik Okul Algılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi Murat Özdemir
Lise Öğrencilerinin Okul İklimi Algıları Soner Doğan
Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Lise Türü, Akademik Başarı ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması Zeynep Öztekin
Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık Duyarlılığının Riskli Davranış, Korumacı Davranış, Suça Maruziyet ve Tehlike Algısı ile İlişkisi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hüseyin Kınay
Lise Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Sosyal Destek Düzeyleri Dilşad Kutsal, Filiz Bilge
Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Akran Zorbalığı ve Sanal Zorbalık Nurhayat Kocaşahan
Liseden Mezun Olup Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Başarı Güdüsü, Sürekli Kaygı Düzeyi ve Etkileyen Etmenler Cengiz Erdik, Saliha Altıparmak
Liselerde Öğrenci Şiddetinin Önlenmesi Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Eğitim Programı Öğrenci Etkinlik Kitabı Abbas Türnüklü, Tarkan Kaçmaz, Ebru Ekiz, Feridun Balcı
Madde Bağımlısı Ergenlerin Tedavi Sonrası Toplumla Yeniden Bütünleşme Deneyimleri ve Sosyal Sermaye Yaklaşımı Temelinde Sosyal Hizmet Müdahalesi Gonca Polat
Madde Kullanım Bozukluğu Olan ve Olmayan Ergenlerin Çocukluk Dönemi Aile Yaşantılarına İlişkin Algıları Diğdem Müge Siyez, Ebru Gezginci Gürçay, Zeki Yüncü
Malatya İl Merkezindeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının GSA-12 ile Değerlendirilmesi Özlem Çağan
Marka Konumlandırma ve Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Tercihinde Konumlandırmanın Etkisi Üzerine Bir Araştırma Tamer Baran
Marmara Üniversitesi Öğrencilerinde ve Öğretim Üyelerinde Sigara Alışkanlığı ve Durağan Maliyet İlişkisi Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Gülden Polat, Makbule Soyer
Materyalist Değer Eğiliminin Gelişiminde Tüketici Sosyalizasyonunun Rolü Seher Ersoy Quadır
Medya Okuryazarlığı Eğitimi Alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğrencilerinin Aktif Vatandaşlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler Osman Yılmaz Kartal, Remzi Y. Kıncal
Mental Kontrol: Ergenler Öznel İyi Oluşlarını Nasıl Korurlar? Ali Eryılmaz
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul Dışı Zamanlarını Değerlendirme Şekilleri ve Değerlendirme Şekillerini Etkileyen Faktörler Seçil Okay
Meslek Yüksekokulları Muhasebe Öğrencilerinin Mesleğe Bakışları: Atatürk Üniversitesi`nde Bir Araştırma Abdulkadir Albez, Nilgün Bilici
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Bireysel Değişkenler Açısından İncelenmesi Ceyhun Ersan, Taner Güney
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Farklı Kaynaklardan Algıladıkları Sosyal Desteğin Yordaması İlknur Çalışkan Maya, Ersin Uzman, Halil Işık
Mizah Dergilerinde Gençlik Alt Kültürlerinin Temsili: Uykusuz Dergisi Yıldız Aktaş
Modern Kent Toplumunda Facebook ile Yalnızlaşan Gençlik: İstanbul Üniversitesi Örneği Tuba Nur Şimşek
Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinde Dinî Hayat: Meta-Analitik Bir Değerlendirme Asım Yapıcı
Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinde Dinî Hayat: Meta-Analitik Bir Değerlendirme Asım Yapıcı
Morality, Loyalty and Citizenship: Youth Organization In Interwar Albania (Ahlak, Sadakat ve Vatandaslik: İki Savaş Arası Arnavutluk'ta Gençlik Örgutleri) Falma Fshazi
Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Motivasyonu ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Dumlupınar Üniversitesi Örneği Emin Zeytinoğlu
Muş’ta Çocuk-Ergenlerde Adli Psikiyatrik Değerlendirme: Suçu Önlemeye Bir Bakış Selma Tural Hesapçıoğlu, Habibe Yeşilova
Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Kapsamında Kazandıkları Yeterliklerin Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yansıması Damla Bulut
MYO Gençliği Zeki Yılmaz, Hakan Kara, Nevin Uzgören
Okul Ortamı ve Sanal Ortamda Meydana Gelen Akran Zorbalığı Ne Ölçüde Örtüşüyor? Pınar Burnukara, Zehra Uçanok
Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Emine Kızıltaş, Medera Halmatov, Hakan Sarıçam
Okul Sosyal İklimi ile Geleneksel ve Sanal Zorbalık Arasındaki İlişkiler: Genellenmiş Akran Algısının Aracı Rolü Yusuf Bayar, Zehra Uçanok
Okul Zorbalığına İlişkin Öğretmen Tutumları Ölçeği Binnur Yeşilyaprak, Işık Dursun Balanuye
Okulda Öğrenme ve Öğretme Nurettin Fidan
Okullarda Zorbalık Ve Mağduriyet: Amerika Birleşik Devletleri Örneği Bilal Sevinç, Mustafa Kayaoğlu
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Kullanımı Ve Yaşam Kalitelerine Etkisi Mehtap Kartal, Özlem Mıdık, Alper Büyükakkuş
Onarıcı Disiplin Modelinin Liselerde, Akran İstismarı ve Şiddeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi A. Arzu Hanhan
Onlar Güneşin Kızları Uğur İlhan
Orta öğretim Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği (OOTÖ) Ayşe Aypay
Orta Öğretim Öğrencilerinde Görülen Kural Dışı Davranışları Yordamada Yaşam Doyumu Ve Anne Baba Stillerinin Rolü Fulya Cenkseven Önder, Yasin Yılmaz
Orta ve Geç Ergenlik Dönemindeki Ergenlerde Tutum ve Davranış Farklılıkları Canan Özlem Gözcü Yavaş
Ortaöğrenim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Şahin Gökçearslan, Mustafa Serkan Günbatar
Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunları Hakkında Bilişsel Yapılarının Tespiti Gülcan Polat, Mehmet Bahar
Ortaöğretim Kurumlarının Okul Yaşam Kalitesi Düzeyi ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi İletişimde Kullandıkları Örtük Davranışlar Ayşe Elitok Kesici, Adil Türkoğlu
Ortaöğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yöneticilerden, Öğretmenlerden, Arkadaşlarından ve Velilerden Beklentileri Necmi Gökyer
Ortaöğretim Öğrenci ve Öğretmenlerinin Okul ve Ideal Okul Algılarının Metafor Yoluyla Analizi Emek Akkaya
Ortaöğretim Öğrencileri İçin Profesyonel Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutum Ölçeği Hülya Şahin Baltacı
Ortaöğretim Öğrencilerinde Akran Çatışmasının İncelenmesi Filiz Mermer
Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı İle Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Selami Tanrıverdi
Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Tükenmişliğinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ismail Seçer, Başaran Gençdoğan
Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Etkinliklere Katılımının İncelenmesi Mediha Sarı
Ortaöğretim Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri ve İşbirliği Yapma Karakterlerinin İnsani Değerlerini Yordaması ve Bu Özelliklerinin İncelenmesi Esra Dereli, Ayşe Aypay
Ortaöğretim Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi Sibel Küçük, Meral Bayat
Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Destek Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Bünyamin Ateş
Ortaöğretim Pansiyonlarında Kalan Lise Öğrencilerinin Öğretmen-Öğrenci İlişkisine İlişkin Görüşleri Refik Balay, Ahmet Kaya, Zekiye Doğu
Ortaöğretimde Öğrenim Gören Ergenlerde Görülen Problem Davranışların Aile Sorunları ve Aile Yapısı Açısından İncelenmesi Gökmen Arslan
Öğrenci Hemşirelerin Düşünme Stillerinin Akademik Başarıya Etkisinin Belirlenmesi Fatma Orgun, Hale Sezer
Öğrenci Kulüpleri ve Demokrasi Kültürü İkram Çınar
Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği`nin (ÖYÖ) Geliştirilmesi Çağlar Çağlar
Öğrenciler Tarih Derslerinde Okudukları Metinlerden Değer Öğrenir mi? Tarih Derslerinde Değer Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri (Trabzon Örneği) M. Ahmet Tokdemir, Adem Artan
Öğrencilerin Atatürk Üniversitesini Tercih Etme Nedenleri ve Tercihleri Sonucundaki Memnuniyet Düzeyleri Ali Yıldırım, Sibel Sadi Yılmaz, Cüneyt Çapraz
Öğrencilerin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri ve Okul Başarısı ile İlişkisi (Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Örneği) Murat Kulu
Öğrencilerin İnternet Üzerinden Başvurmak İstedikleri Terapi Hizmetleri: Sağlıklı Gelecek Nesiller Sibel Dinçyürek, Gülen Uygarer
Öğrencilerinin Cep Telefonu Talebini Etkileyen Faktörler -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Uygulama- Ergin Uzgören, Mehmet Şengür, Ümit Yiğit
Öğrencilerinin Kariyer Değerlerini Açıklamada Kişiliğin Etkisi Nuran Bayram, Sevda Gürsakal, Serpil Aytaç
Öğrencinin Başarı Kılavuzu Halit Ertuğrul
Öğrenme Stillerine Göre Lise Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi Sevda Baydar
Öğretim Elemanlarının Hesap Verebilirliklerine İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Habib Özgan, Fatih Bozbayındır, Mahmut Kalman
Öğretim Elemanlarının Öğretimin Öğrencilerce Değerlendirilmesine Önem Verme Düzeyleri Gülsen Ünver
Öğretim Lideri: Okul Yöneticisi Ahmet Yıldırım
Öğretmen Adaylarının İnsan Sağlığını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Didem İnel, Ertuğ Evrekli, Yasemin Günay
Öğretmen Adaylarının Matematik Dersinde Proje Görevi Hazırlama Sürecine İlişkin Görüşleri Ayten Pınar Bal
Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Sadık Dursun, Elif Karagün
Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeyleri ile Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Nilgün Yenice
Öğretmen Öğrenci Fıkraları Kolektif
Öz-Anlayış, Yaşam Doyumu, Negatif ve Pozitif Duygu: Türk ve Diğer Ülke Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Karşılaştırma Mehmet Engin Deniz, Coşkun Arslan, Zümra Özyeşil, Melek İzmirli
Parçalanmış ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyleri ile Yaşam Kalite Düzeylerinin Karşılaştırılması Ayşe Rezan Çeçen Eroğul, Timur Dingiltepe
Parenting, Self and Positive Youth Development in Adolescence: A Mediational Model (Ebeveynlik, Ergenlik Döneminde Benlik ve Pozitif Gelişim: Bir Ara Değişken Modeli) Gül Nalan Kaya
Paternalist Politikanın İdeal Dindar Gençliği Kemal İnal
Pedogojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarı Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi Eyüp İzci, Sevda Koç
Perceived Social Support, Academic Self-Efficacy and Demographic Characteristics as Predictors of Perceived Stress Among Turkish Graduate Students in The USA (ABD'de Lisansüstü Eğitim Yapan Türk Öğrencilerin Algılanan Stres Düzeyini Yordayıcı Değişkenleri) Nur Çayırdağ
Peyami Safa'nın Romanlarında İdealist Gençler ve Ortak Özellikleri Seda Gül Kartal
Peygamberin (s.a.v.) Genç Arkadaşları 2: Medine Gençleri Özkan Öze
PISA 2009-Türkiye Verilerine Dayanarak Okuma Becerileri Alanında Başarılı Okullar ile Başarısız Okulları Ayırt Eden Okul İçi Etmenler ve Sosyo-Ekonomik Faktörler Çiğdem Güzle Kayır
Popüler Kültür ve Medya Ekseninde Dizi Analizi: Küçük Sırlar'ın Türk Gençliği Üzerindeki Sosyo-Kültürel Analizi Tuba Çetinbaş
Popüler Kültürün Gençlerin Apolitikleşmesi Üzerindeki Etkisi: Pamukkale Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama Gamze Uslu
Pozitif Gençlik Sebahattin Yaşar
Pozitif Psikoterapi Bağlamında Yaşam Amaçları Belirleme Ölçeğinin Üniversite Öğrencileri Üzerinde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Ali Eryılmaz
Predictors of Body Image Among University Students (Üniveriste Öğrencilerinde Beden İmajının Yordayıcıları) Duygu Yumurtacı
Problem Çözme Terapisine Dayalı Beceri Geliştirme Grubunun Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme Becerileri, Öfkeyle İlişkili Davranış Ve Düşünceler İle Sürekli Kaygı Düzeylerine Etkisi Ferah Çekici, Songül Sonay Güçray
Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları Çalıştayı VII. Çalıştay Raporu Cocuk Birimleri
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı Öğrencilerinin Cinsiyet ve Sınıf Değişkenine Göre Ölüm Kaygı Düzeyleri Hatice Kumcağız
Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Temas Engellerinin İncelenmesi Gamze Ülker Tümlü
Reklamlar Aracılığıyla Değişen Genç Ebeveyn Kimlikleri Kübra Karaosmanoğlu
Rekreatif Etkinliklerin Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Problem Çözme Becerisi ve Benlik Saygısı Düzeylerine Etkisi Korkmaz Yiğiter
Religiosity, Self-Monitoring and Political Participation: A Research on University Students (Dindarlık, Kendini İzleme ve Siyasal Katılım: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma) Özlem Altunsu Sönmez
Roman Çocuklara Yönelik Madde Bağımlılığı ve Suçu Önlemede 'bir Tebessüm yeter' Projesi: Yalova Örneği Elif Sultan Demirhan
Roman çocuklara yönelik madde bağımlılığı ve suçu önlemede “bir tebessüm yeter” projesi: Yalova Örneği Elif Sultan Demirhan
Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Beslenme Bilgi Düzeylerinin ve Vücut Bileşimlerinin Değerlendirilmesi Fatma Nişancı Kılınç, Deniz Çağdaş
Sağlıklı Duygusal İlişkiler Geliştirmede Psikodramanın Rolü: Bir Olgu Sunumu Türkan Doğan
Samsun İl Merkezindeki Lise Öğrencilerinde Sigara, Alkol Ve Madde Kullanımı Hatice Nilden Arslan, Özlem Terzi, Şennur Dabak, Yıldız Pekşen
Satın Alma Eğilim ve Davranışlarında Rol Modellerin Etkisi Elif Ergin Akagün, Handan Özdemir Akbay, Bülent Özsaçmacı
SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi Çiğdem Küçükeşmen, Zuhal Kırzıoğlu
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Profesyonel Kimliklerinin Söylem Çözümlemesi Yöntemi İle İncelenmesi Tuncay Dilci, Tahir Gür
Sigara İçen Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri Birsel Canan Demirbağı, Sevgi Tavacı
Sigara İçen Ve İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlar Cinsiyetin Etkisi Meral Kelleci, Zehra Gölbaşı, Sevil İnal, Önder Kavakcı
Sigara İçen, Obez Adolesan Bir Hastaya Yaklaşım Mustafa Ünal, B. Murat Yalçın, Hasan Pirdal
Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumları ve Etkileyen Faktörler Özge Bilge Atay, Mehmet Ali Kurçer
Sigara Kullanan ve Kullanmayan Genç, Yetişkin ve Yaşlılarda Dikkat Yanlılığı Esra Kısacık
Sigara Paketleri Üzerindeki Yazılı Ve Birleşik Uyarıların Üniversite Gençleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Cem Gerçek
SİLİNEBİLİR ? Bir Genç Kızın Dramı Mustafa Topkara
SİLİNEBİLİR Ölüler Genç Kalır Anna Seghers
SİLİNEBİLİR/KONU Gençlik Seti (11 Kitap) Nazım Dündar Sayılan, Hasan Kallimci
Silinecek Esra Kısacık
SİLİNECEK Çocuk ve Okul Nigar Çobancık
SİLİNECEK Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar Atalay Yörükoğlu
SİLİNECEK KONU DIŞI Gençlik Romanlarının Okuma Becerisine Etkisi ve Değerler Aktarımı Bakımından İncelenmesi Mustafa Türkyılmaz
SİLİNECEK KONU DIŞI Gençlik ve Zindeliğin Sırları & Sindirim Mühendisliği ile Sınırsız Enerji Erkan Uysal
SİLİNECEK TKD Kampüs: Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Gençlik Grubu Tuğba Kızılöz
SİLİNECEK Üniversite Yolları Taştan Bu Sınavlar Çıkardı Beni Beni Baştan Erdem Timur
SİLİNECEK Yaş On Yedi İpek Ongun
SİLİNECEK(MÜKERRER) Ergenlik Döneminde Kızlarımızı Anlamak Hatice Kübra Ergin, Salim Köse
SİLİNECEK(Öykü-Roman) Okul Öyküleri Selim Gündüzalp
SİLİNECEK(proje dokümanı) Türk üniversite öğrencilerinde bağlanma ve psikopatoloji arasındaki ilişkide bilişsel faktörlerin aracı rolü İhsan Dağ
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Flörtoloji Justin Lookadoo, Hayley Morgan
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Yüksek Öğretimde Okul Terki: Nedenler ve Çözümler Tuncer Bülbül
SİLİNECEK/İLGİSİZ İtalyanca Öğrenen Öğrencilerin İtalyanca Metinleri İncelenmesinde Yaptıkları Dil Bilgisi Hataları ve Nedenleri İlhan Karasubaşı
SİLİNECEK/KONU DIŞI Yaşam Gurmelerinden Bitmeyen Gençlik Sırları Mustafa Göçen
SİLİNECEK/ROMAN Başkaldıran Gençlik 2018: Küresel İsyanın Romanı Cengiz Yalçın
SİLİNECEK/ROMAN Bu Hayat Benim 1: Yakın Dostlar Deniz Erbulak
SİLİNECEK/ROMAN Genç Kız Kalbi Mehmet Rauf
SiLİNECEK/ROMAN Okul Mustafa Eroğlu
SİLİNECEK/ROMAN Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi James Joyce
SİLİNECEK/ROMAN Satılan Gülüş James Krüss
SİLİNECEK/ROMAN Yanlış Arkadaş Özlem Sevil
SİLİNMELİ(BİLDİRİ) 1. Gençlik Şurası Gençlik ve Spor Bakanlığı Bildiriler
SİLİNMELİ/YAŞ GRUBU Üstün Yetenekli Öğrencilerin Liderlik Özelliklerinden Kaynaklanan Sınıf Yönetimi Sorunları Çağlar Çetinkaya, İlknur Maya Çalışkan, Halime Güngör
Siz: Kullanım Kılavuzunuz (Gençler İçin) Michael F. Roizen, Mehmet Öz
Sokak Güzeldir: 68’de Ne Oldu? Nadire Mater
Sokakta Çalışan Çocuklar Tülay Özkoç
Sokakta Çalışan Çocukların Depresif Belirti Düzeylerinin Taranması: Karşılaştırılmalı Çalışma Mustafa Yüksel Erdoğdu
Sokakta Çalışan Çocukların Eğitim İhtiyaçları Sultan Bilge Keskinkılıç Kara, Temel Çalık
Sokakta Çalışan Çocukların Yaşam Koşulları Özgür Alparslan, Bahattin Karaoğlan
Sorunlu Okul Çocuğu Alfred Adler
Sosyal Çevrenin Etkilerinin Çocukların suç ve Problemli Davranışları ile İlişkileri Sevgi Çoban
Sosyo-Kültürel ve Fiziki Mekânların Çocukların Suça Yönelme Ya Da Suç İşlemeye Etkilerinin Van İli Ölçeğinde Araştırması Sabit Menteşe
Sources & Levels of Foreign Language Anxiety in Turkish University Students Relative To; Language Proficiency, Intentions for Use and Perceived Barrier (Türk Üniversite Öğrencilerinde; Yabancı Dilde Yeterlilik, Yabancı Dilin Kullanım Amaçları ve Yabancı Dilin Engel Olarak Algılanması Sonucu Yabancı Dil Endişesine Sebep Olan Kaynaklar ve Seviye Farklılıkları) Emre Ün
Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi Cemil Alptuğ Esen
Spora Yönelik Sosyalizasyon Süreci: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Funda Akcan
Subculture Formation of Working Class Youth in Turkey: A Field Research on The Case of 'Apaches' in Turkey (Türkiye'deki Güvencesiz İşçi Sınıfı Gençliğinin Alt Kültürel Oluşumu: Ankara'daki 'Apaçiler' Örneği Üzerine Alan Araştırması) Özge Tiğli
Suça Maruz Kalmış, 8-18 Yaş Arası Çocuk Ve Ergenlerin Mağduriyetlerinin İncelenmesi: Manisa İli Örneği Soner Göl
Suça Sürüklenen Çocuklar : Kocaeli Örneği İshak Turan
Suça sürüklenen çocuklarda suç geçmişi ile aile ve akran etkisinin mükerrer suçluluğa etkisi: Ankara ili örneği Emrah Börekçi
Suça Sürüklenen Çocukların Hakkında Verilen Hükümlerin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Oğuzhan Eyilik
Suça Sürüklenen Çocukların Tekrarlayan Suçları Mustafa Talip Şener, Nazım Ercüment Beyhun, Ahmet Nezih Kök
Şiddete Maruz Kalma Ölçekleri Türkçe Uyarlaması: Lise Öğrencilerinde Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Fatma Kaya, Hülya Bilgin
Şiddete Sürüklenerek Suça İtilenler: Geleceğin Suçlularını Yetiştirmek Üzerine Düşünceler Rıza Sam
Şiddete Yönelik Tutum ve Okul Zorbalığı Mehmet Ünalmış
Şiddetsizlik Eğitimi Programının Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Eğilimleri, Empati Düzeyleri ve Şiddetsizliğe İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Tecelli Yıldırım
Tam Öğrenme Modeline Dayalı Müzik Öğretiminde Öğrenci Başarılarının Karşılaştırılması M. Kayhan Kurtuldu, Çağlar Bakıoğlu
Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma Jahangir Gholipour
Testing The Adequacy Of Social Control And Social Learning Theories In Explaining The Substance Use Among Youth: Kyrgyzstan ( Sosyal Kontrol Ve Sosyal Öğrenme Teorilerinin Gençler Arasındaki Madde Kullanımını Açıklamadaki Yeterliliklerinin Test Edilmesi: Kırgızistan) Bekchoro Aliiaskarov
The Contribution of Self-Control, Emotion Regulation,Rumination and Gender to Test Anxiety of University Students (Özdenetim, Duygu Yönetimi, Ruminasyon ve Cinsiyetin Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygılarına Katkısı) Ayşe Gizem Dora
The Emotional Experiences of Turkish University Students: Exploring The Role of Academic Emotions and Academic Achievement in Self-Regulated Learning (Türk Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Deneyimleri: Öz Yönlendirmeli Öğrenmede Akademik Duygu ve Akademik Başarı Rolünü İnceleme) Ceyhun Yükselir
The Relationship Among Self Construal, Family Functioning and Sibling Number in Terms of Gender in High School Students (Lise Öğrencilerinde Cinsiyet Bağlamında Benlik Kurgusu, Aile İşlevselliği ve Kardeş Sayısı Arasındaki İlişki) Canan Mesutoğlu
The Relationship Between University Students' Foreign Language Learning Anxiety Level and Foreign Language Self-Concept Of Academic Ability Level (Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Kaygıları ile Yabancı Dil Akademik Benlik Tasarımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi) Şeyda Sanlı
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Premenstrüel Belirti Şiddeti, Dismenore ve Okul Performansı Elif Oral, Tülay Satı Kırkan, Esra Yazıcı, Mustafa Güleç, Zeliha Cansever, Nazan Aydın
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlişkili Etmenler Hatice Şimşek, Dilek Öztoprak, Ersin İkizoğlu, Fidan Safalı, Öykü Yavuz, Özkan Onur, Şehriban Tekel, Şerafettin Çiftçi
Tıp Fakültesine Yeni Başlayan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algılarının ve Boyun Eğici Davranış Durumlarının Değerlendirilmesi Özlem Sürel Karabilgin, Hatice Şahin
Toplumsal Aidiyet ve Gençlik Duygu Alptekin
Toplumsal Cinsiyet Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumları Üzerine Etkisi Ayşegül Özcan
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma Furkan Baltacı, Engin Üngüren, Hüseyin Avsallı, Osman Nuri Demirel
Turizm Eğitimi Alan Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Alanya Yerleşkesi Uygulaması Oğuz Nebioğlu, Hulusi Doğan, Ramazan Eren
Turizm Eğitimi Almakta Olan Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Planlamalarına İlişkin Görüşlerin Incelenmesi Begüm Tahtalıoğlu
Türkiye’de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi Yüksel Baykara Acar, Emrah Kırımsoy, Esin Koman, Dilek Karagöz, Dilek Kumcu, Özen Kaya, Duygu Öktem
Tüketim Kültüründe Çocuk ve Gençlik Pazarı Meriç Kırmızı
Türk Geç Ergenlerde Beş Faktör Kişilik Boyutlarının Ergenlerin Benlik Saygılarıyla Yordanması Sevda Aslan
Türk Gençlerinde Kimlik Gelişimi ve Kimlik Sorunları İ. Ferhan Dereboy, Nermin Çelen
Türk ve İngiliz Üniversite Öğrencilerinin Duygularını Fark Etmeleri ve İfade Etmeleri ile Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki Behire Kuyumcu, Mehmet Güven
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Dönük Öz Yeterlik Algıları Hakan Ülper, Hasan Bağcı
Türkiye Komünist Gençler Birliği'nden Simalar Aytül Tamer
Türkiye`de Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin Zihin Haritasında Avrupa Birliği Algısı Bülent Aksoy
Türkiye'De Çocuklara Özgü Soruşturma Usulü Ahmet Kalkan
Türkiye'de Gençlik (Ne Biliyoruz? Ne Bilmiyoruz?) Hacer Harlak, Çiğdem Dereboy, İ. Ferhan Dereboy, Mehmet Eskin
Türkiye'de hükümlü çocukların bulundurulduğu cezaevlerinden İzmir Çocuk Eğitimevi'nde çalışma: Cezalandırma, eğitim ve toplumla bütünleştirme Nilay Kavur
Türkiye'de Yaşanan Gençlik Hareketleri ve Öğrenci Olayları (1945-1960) Burak Kazan
Türkiye'deki Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi ve Yaş Ayrımcılığına İlişkin Paradigmanın İncelenmesi(Literatür Taraması) Duygu Öktem
Türkiye'deki Gençlik Sürecinde Marjinal Gruplar: Emo Örneği Meryem Memiş
Türkiye'nin Suç Haritası Çocuk Suçluluğu Adem Solak
Türkiye’de “Ergenlerde Sınav Kaygısı” na İlişkin Yapılmış Çalışmalar Filiz Adana, Hülya Arslantaş
Türkiye’de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi İnsan Hakları Ortak Platformu
Türkiye’de Çocuk Mahkemeleri Uygulamalarına Eleştirel Bir Bakış Gamze Erükçü, Emrah Akbaş
Türkiye’de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi Unicef
Türkiye’de Genç Bireyler ve Ebeveynleri Arasında Yaşanan Sorunların “Aile Yapısı Araştırması” Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi Sutay Yavuz, Emine Özmete
Türkiye’de Gençlere Yönelik Cinsel Eğitim Uygulamaları Figen Çok
Türkiye’de Kırsal Gençliğe Yönelik Yürütülen Yayım ve Eğitim Çalışmaları Buket Karaturhan, Tayfun Çukur, Dilek Bostan Budak, Süleyman Kaya
Türkiye’nin Gençlik Profili Bekir S. Gür, İbrahim Dalmış, Nur Kırmızıdağ, Zafer Çelik, Nevfel Boz
Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profil Araştırması Mustafa Sevüktekin, Mehmet Nargeleçekenler, Işın Çetin
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Bunları Etkileyen Faktörler Demet Ekin Ayhan, Elif Günaydın, Erhan Gönlüaçık, Umut Arslan, Ferit Çetinkaya, Hakima Asımı, Yeşim Uncu
Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu-Koruma/Önleme Oturumları Türkiye'de Çocuklar İçin Adalet
Uluslararası Öğrencilerin Uyum Sorunlarının İncelenmesi Ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Beklentilerin Araştırılması Mehmet Serdar Ercan
Uyuşturucu ve Gençlik (Uyuşturucu Merakla Başlar Ölümle Biter) Umut Tursun
Üç Kuşak Kadının Cinsiyet Rolleri Elif Kadılar
Üniversite Değirmeni ve Öğütülen Fasulyeler Coşkun İşçi
Üniversite Eğitimi Alan Öğrencilerin Avrupa Birliği Üyeliğine Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Aydın Ünal, Bahtiyar Dursun, Selçuk Özkan, Sultan Mehtap İzmirli, Ahmet Altay, Seda Akin Gürdal
Üniversite Gençliğinin Toplumsal Ve Siyasal Sorunlara Bakışı: Muş Alparslan Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Örneği Yunus Koç, Adem Palabıyık
Üniversite Ögrencilerinin Radyo Reklamlarına Bakış Açılarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma Mustafa Gülmez, Şükran Karaca, Bekir Gökhan Doğan
Üniversite Ögrencilerinin Yazma Kaygısının Çesitli Değişkenler Açısından Belirlenmesi Esra Nur Tiryaki
Üniversite Öğrencileri Arasında Gelir Düzeyi İle Ekonomik Politik Tercihler Arasındaki İlişki: Hakkari Örneği Abdullah Erol, Haluk Yergin, Mehmet Mercan
Üniversite Öğrencilerinde Aile Özelliklerine Göre Stres Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Davranışları Selin Özakar, Cem Koçak, B. Temur, Lale Büyükgönenç
Üniversite Öğrencilerinde Akademik Ertelemenin Yordayıcıları Olarak Aile Bağlamında Benlik ve Anababa Tutumları Sevgi Ulukaya
Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Ebeveynlik Biçimleri, Erken Dönem Uyumsuz Şemaları, Benlik Kurguları, Ayrılma-Bireyleşme ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Psikolojik Belirtilerle İlişkisi Mehin Akhun
Üniversite Öğrencilerinde Ana Baba Tutumlarının Suçluluk ve Utanç Duyguları Üzerine Etkisi Zeliha Yaşa
Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı İstismarı Sıklığı Cem Zeren, Erhan Yengil, Adnan Çelikel, Ayşegül Arık, Mustafa Arslan
Üniversite Öğrencilerinde Genel Yaşam Doyumu ve Psikolojik İhtiyaçlar Arasındaki İlişkiler Asım Çivitçi
Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçiliğin Yordanması Semra Uçar
Üniversite Öğrencilerinde Özgecilik Davranışının Transaksiyonel Analiz Ego Durumları ve Yaşam Doyumu Bağlamında İncelenmesi Durmuş Ümmet
Üniversite Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Temel İhtiyaçların Karşılanmasının Rolü Turgut Türkdoğan, Erdinç Duru
Üniversite Öğrencilerinde Patolojik Endişeyi Yordayan Demografik ve Psikolojik Özellikler Mücahit Kağan
Üniversite Öğrencilerinde Premenstruel Sendrom ve Somatizasyon: İlişkisel Bir İnceleme Aysun Babacan Gümüş, Nihal Bayram, Nurcan Can, Esra Kader
Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığı Yordamada Yaşam Doyumu, Benlik Saygısı, İyimserlik ve Kontrol Odağının İncelenmesi Sevgi Eryılmaz
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarını ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Etmenler Medine Yılmaz, Hatice Sarı Yıldırım
Üniversite Öğrencilerinde Sigara Alışkanlığının Sorgulanması Sevda Yüksel
Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık: Cinsiyet Rolleri ve Bağlanma Stillerinin Yalnızlığı Yordama Güçleri Tahsin İlhan
Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Olayları ile Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkide Cinsiyetin, Algılanan Sosyal Desteğin ve Kontrol Odağının Aracı Rolü: Boylamsal Bir Çalışma Burcu İnan
Üniversite Öğrencilerindeki Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Sosyal Fobi Belirtileri İlişkisinde Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolünün İncelenmesi Dilay Eldoğan
Üniversite Öğrencilerinin “Topluluk Karşısında Konuşma” ile İlgili Çeşitli Görüşleri (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği) Akif Arslan
Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Gelişim ve Kendini Geliştirme Düzeyleri: Kuzey Kıbrıs Örneği Ramadan Eyyam, İpek Meneviş, Nazan Doğruer
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp Rençber
Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Reddinin Öfke İfade Tarzı ve Depresif Belirtiler ile İlişkisinin Ebeveyn Kabul ve Reddi Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi Merve Kılıç
Üniversite Öğrencilerinin Anne-Baba Tutumlarının Problem Çözme Becerilerine, Sosyal Kaygı Düzeylerine ve Akademik Başarılarına Etkisi Ahmet Kaya, Hasan Bozaslan, Gülten Genç
Üniversite Öğrencilerinin Beden Algısı ve Yeme Tutumları Arasındaki İlişki Fatma Selcen Çiftçi
Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi Muhammet Sıddık Taşgit
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirmeleri Sosyal Uyum ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Elif Aydın
Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Marka Tercihinde Etkili Olan Unsurların Belirlenmesi: Ufuk Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrencileri Arasında Bir Karşılaştırma Elif Tuğba Şahin
Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Özelliklerini Kullanımlarının ve Gündelik İletişimlerine Etkisinin Araştırılması İlknur Aydoğdu Karaaslan, Leyla Budak
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan İnfeksiyonlar Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları Kurtuluş Didem Yazganoğlu, Güzin Özarmağan, Ayşegül Tozeren, Nuray Özgülnar
Üniversite Öğrencilerinin Cinsellik ve Aile Planlaması Yöntemleri Konusundaki Bilgi, Görüş ve Uygulamaları Şenay Ünsal Atan, Emel Taşçı Duran, Selma Şen, Nursen Bolsoy, Ümran Sevil
Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları Saliha Altıparmak
Üniversite Öğrencilerinin Doğa Algıları Zehra Kutru
Üniversite Öğrencilerinin Duygularını Fark Etmeleri ve İfade Etmeleri ile Psikolojik İyi Oluşları: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma Behire Kuyumcu
Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Cinsiyet, Sınıf, Eğitim Alanı, Akademik Başarı ve Öğrenme Stillerine Göre İncelenmesi Songül Tümkaya
Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Durumları ile Sağlıklı Beslenme İndekslerinin Değerlendirilmesi Golriz Vassigh
Üniversite Öğrencilerinin Geleneksel ve İnternet Gazeteciliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği Hakan Çetin, Hakan Akar
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği Recep Kılıç, Belma Keklik, Nevzat Çalış
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği Oya Korkmaz
Üniversite Öğrencilerinin Giyim Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Ece Armağan, Mehmet Taşdelen
Üniversite Öğrencilerinin Görsel ve Analitik Stratejileri Yasemin Sağlam
Üniversite Öğrencilerinin Grup Çalışmalarında Görevi İhmal Etme ve Grup Çalışmalarına Yatkınlıklarının İncelenmesi Ebru Albayrak, Tuncay Ayas, Mehmet Barış Horzum
Üniversite Öğrencilerinin İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Başak Tuğsavul, Yörük Kurtaran
Üniversite Öğrencilerinin İstiklâl Marşı Algısı Adem İşcan, Yaşar Şimşek
Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlakı Algısı ile Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının İş Ahlakı Uygulamalarının Karşılaştırılması Nihat Alayoğlu, Ali Osman Öztürk, Mehmet Babacan
Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri ve İş Deneyimleri İle Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Salih Dursun, Serpil Aytaç
Üniversite Öğrencilerinin Kahvaltı Yapma Alışkanlıklarının Saptanması Nesli Ersoy, Aylin Ayaz
Üniversite Öğrencilerinin Kardeş Sayıları ile Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Kasım Tatlılıoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Statüleri ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Asiye Akar
Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Dil Öğrenme Stratejileri Melek Demirel
Üniversite Öğrencilerinin Mizah Tarzları ile Umutsuzluk ve Boyun Eğici Davranışlarının İncelenmesi Burak Sayar
Üniversite Öğrencilerinin Mizah Tarzlarının, Psikolojik Belirtiler ve Ölüm Kaygısı ile İlişkisi Nagihan Avcı
Üniversite Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Cinsiyet ve Fakülte Değişkenlerine Göre İncelenmesi Murat Özdemir
Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Celal Bayar Üniversitesi Örneği Aynur Pala, Hasan Yıldız
Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Duygusal Düzenleme Mizah Sosyal Özyeterlik ve Başaçıkma Davranışları İle Yordanması Yaşar Özbay, Mehmet Palancı, Mehmet Kandemir, Osman Çakır
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya Gönüllülük Düzeylerinin Yordanması Serdar Erkan, Yaşar Özbay, Zeynep Cihangir, Şerife Terzi
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Algıladıkları İstismar Ahmet Selçuk Kılınçer
Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirici Yaşam Biçimi Davranışlarına Etki Eden Sosyal Faktörler Hülya Yüksel
Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Katılımlarına Göre Algılanan Özgürlük Tennur Yerlisu Lapa, Evren Ağyar
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Faaliyetlerinin Denetim Odağı Düzeyi Açısından İncelenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Örneği Ufuk Durna, Faruk Kerem Şentürk
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygılarının Analizi Mehmet Çağlar
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerine Yönelik Algılarının ve Kullanım Nedenlerinin İncelenmesi Ayşe İşçioğlu
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri Müslüm Öztürk, Özcan Erkan Akgün
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Akademik Entegrasyonu: Boylamsal Bir Araştırma Ahmet Aypay, Mustafa Sever, Gökhan Demirhan
Üniversite Öğrencilerinin Spor Tesislerine ve Organizasyonlarına Karşı Düşüncelerinin Değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Örneği) Serkan Hacıcaferoğlu, Cemal Gündoğdu, Burhanettin Hacicaferoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Tanrı ile İlişkilerinin Bağlanma Kuramı Açısından Değerlendirilmesi Hacer Subaşı
Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Bülent Gündüz, Burhan Çapri, Zafer Gökçakan
Üniversite Öğrencilerinin Türk Mutfağına Yönelik Tutum ve Tercihlerinin Belirlenmesi Nazan Aktaş, Muhammed Ali Cebirbay, Duriye Gönen Kaya
Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Problemler ve Psikolojik Yardım Arama Gönüllükleri Serdar Erkan, Yaşar Özbay, Zeynep Cihangir Çankaya, Şerife Terzi
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Yelkin Diker Coşkun, Melek Demirel
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Algıları Melek Demirel, Esed Yağcı
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Hayriye Merve Eriş
Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayırımcılığına İlişkin Tutumları ve Bu Tutumların Bazı Değişkenlerle İlişkisi Şefika Dilek Güven, Gamze Uçakan Muz, Nuriye Efe Ertürk
Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler: İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma Cüneyt Akar
Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Öncesi Anksiyete Düzeyi İle Erken Dönem Uyumsuz Şema İlişkilerinin İncelenmesi Azize Atlı Özbaş, Aslıhan Sayın, Behçet Coşar
Üniversitelerde Öğrencilerin Bedensel ve Sosyal Çoklu Zeka Puanlarında Sporun Etkisi Egemen Ermiş, Osman İmamoğlu, Necati Alp Erilli
Üniversitelerin Marka Kişiliği Algısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Esin Aysen, Ali Yaylı, Engin Helvacı
Üstbiliş Ölçeği Çocuk ve Ergen Formunun Türkçe Standardizasyonu, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belirtilerle İlişkisi Metehan Irak
Üstün Başarılı Üniversite Öğrencileri: Üniversite Öğrencilerini Üstün Başarıya Götüren Örgütsel ve Sosyal Faktörler Ali Arslan
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Benlik Kavramları ve Akademik Öz: Yeterlik İnançları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Fatma Altun, Hikmet Yazıcı
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Duygusal Zekâ ve Yaratıcılık Düzeylerinin Yaşam Doyumlarını Yordayıcı Rolü Recep Koçak, Eda İçmenoğlu
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Hikayelerle İşlenen Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi (Manisa İl Merkezi Örneği) Gürbüz Ocak, Sibel Yazıcı, Yavuz Kısa, Leyla Dönmez
Üstün Zekalı 6-8. Sınıf Öğrencilerinin İki Farklı Akademik Ortamdaki Sosyometrik Statülarine Göre Empatik Eğilimleri, Yaşam Doyumları ve Aile Yaşantıları Hatice Akkan
Üstün Zekalı Öğrencilerin Eğitimi ve Eğitsel Bilim Etkinlikleri Mehmet Duran Öznacar, Ahmet Bildiren
Yabancı Dil Öğrencilerinin Dil Becerileri ile İlgili Tutumları Ebubekir Bozavlı, Şeyman Karademir
Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi Hande Aydeniz
Yaş ve Kuşak Farklılıklarına Göre İnternet ve Bilgi Teknolojileri Kullanımının Düzeyi, Yarattığı Tekno-Politik Stres ve Sonuçları Tuna Uslu, Didem Rodoplu Şahin, Deniz Çam
Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören 8. Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretime Devam Etme Eğilimleri Tülin Acar
Yatılı ilköğretim Bölge Okullarındaki Öğrenci Devamsızlıklarının Sebeplerinin Araştırılması Murat Yıldız, Kamile Kula Şanlı
Yatılı Öğrenim Gören Erkek Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumları Üzerine Bir Araştırma Özer Kaya
Yeni Teknolojilerin Gençlerin Satın Alma Eğilimleri Üzerine Etkisi Gülay Günay
Yetiştirme Yurdunda Kalan 16-18 Yaş Grubundaki Adölesanların Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi Şenay Akgün, Media Subaşı Baybuğa, Gülümser Kublay
Yetiştirme Yurtlarında Kalan Çocukların Kuruluşa Geliş Nedenlerinin İncelenmesi Nur Feyzal Kesen, Özlem Karakuş, Mehmet Engin Deniz
Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençlerin Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı ile Öz-Saygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi Dilek Türkmen
Yitik Hayatlar Ölü Ruhlar Zübeyir Kındıra
Young Ebeveynlik Ölçeği – Anne Formu (YEBÖ-A): Psikometrik Özelliklerinin Bir Grup Ergen Üzerinde Değerlendirilmesi Nesrin Hisli Şahin, Mehmet Özer
Youth in The Labor Market and The Transition From School to Work in Turkey (Türkiye’de İşgücü Piyasasında Gençler: Okuldan İşe Geçiş) Bengi İlhan
Yönetici, Öğretmen ve Öğrencilerin Okul İçi Şiddet Algısı ile Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Münevver Çetin
Yurt Dışında Yaşayan Çocuk ve Ergenlerin Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuru Şikayetlerinin ve Tanılarının Dağılımlarının İncelenmesi Cem Gökçen, Bilge Burçak Annagür
Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları Yahya Özdoğan, Hülya Yardımcı, Ayşe Özfer Özçelik
Yüksek Riskli Sınav Kaygısının Azaltılmasında Sistematik Duyarsızlaştırma ile Bilişsel Yeniden Yapılandırmanın Etkililiğinin Karşılaştırılması Pınar Başpınar Can, Çiğdem Dereboy, Mehmet Eskin
Yükseköğretimde Okul Terki: Nedenler ve Çözümler Tuncer Bülbül
Zaman Tüneli: Hindistan'da Gençlik, Sınıf ve Bekleme Siyaseti Craig Jeffrey Çeviren :Seren Serezli
Zorunlu göç ve suç ilişkisi (Muş İli Örneği) Yılmaz Ceylan
RSS - 2012 beslemesine abone olun.