Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Rekabetçi Tutum, Psikolojik Belirtiler ve Problem Çözme Beceri Düzeyleri

TEZ

Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Rekabetçi Tutum, Psikolojik Belirtiler ve Problem Çözme Beceri Düzeyleri

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
314748
Sayfa Sayısı
142
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada lise öğrencilerinin bazı değişkenlere göre rekabetçi tutumları, psikolojik belirtileri ve problem çözme beceri düzeyleri incelenmiştir. Bu amaçla Samsun İl'ine bağlı 3 merkez ilçeden, 9 lise'de 9., 10., 11., 12.sınıfta eğitim gören 539 kız ve 501 erkek olmak üzere toplam 1040 öğrenciye Rekabetçi Tutum Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri ve Problem Çözme Envanteri ile birlikte araştırma için hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada verilerin çözümlenmesi amacıyla Bağımsız Örneklemler T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve LSD teknikleri kullanılmış olup SPSS 15.0 paket programından yararlanılmıştır. Yapılan araştırmada öğrencilerin rekabetçi tutumları ile problem çözme becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunurken psikolojik belirti düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Araştırmada kız öğrenciler erkeklere oranla daha rekabetçi bulunmuştur. Ailedeki doğum sırasına göre ortanca çocuklarının küçük çocuklarına oranla daha rekabetçi olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin rekabetçi tutumları ile öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, ailesinin ekonomik düzeyi ve fiziksel görünümünü değerlendirmesi bakımından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Araştırmada öğrencilerin psikolojik belirti düzeyleri ile problem çözme becerileri arasında negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla psikolojik semptom gösterdikleri bulunmuştur. Öğrenim görülen sınıf düzeyine göre anlamlı farklar bulunmuş en yüksek psikolojik belirtinin 12.sınıflarda olduğu saptanmıştır. Fiziksel görünümünü olumsuz olarak algılayan öğrencilerin ve ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerin daha yüksek psikolojik belirti gösterdikleri saptanmıştır. Öğrencilerin doğum sırasına göre psikolojik belirtileri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Araştırmada öğrencilerin problem çözme becerileri ile psikolojik belirtileri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunurken rekabetçi tutumları ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek problem çözme becerilerine sahip olduğu, öğrenim görülen sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark bulunmuş ve en düşük problem çözme becerisinin 9.sınıflarda olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin fiziksel görünümünü değerlendirmeleri ile problem çözme becerileri arasında anlamlı bir fark bulunmuş, ailedeki doğum sırasına ve ekonomik düzeye göre anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Birel, Suzan, Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Rekabetçi Tutum, Psikolojik Belirtiler ve Problem Çözme Beceri Düzeyleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012, Yüksek Lisans, pdf.