Üniversite Öğrencilerinin İstiklâl Marşı Algısı

MAKALE

Üniversite Öğrencilerinin İstiklâl Marşı Algısı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
20
Yıl
Sayfa Aralığı
348-360
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin İstiklâl Marşı’na yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle İstiklâl Marşı’nın önemi üzerinde durulmuş, ardından tarihî ve edebî değeri anlatılmış ve günümüzde nasıl algılandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra uygulama ve anket kısmına geçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 9 maddeden oluşan anket kullanılmıştır. Hazırlanan anket, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 511 öğrenciye uygulanmıştır. Anketten elde edilen verilere ait frekans ve yüzdeler SPSS programı kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular tartışılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

İşcan, Adem - Şimşek, Yaşar, Üniversite Öğrencilerinin İstiklâl Marşı Algısı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20, 2012, 348-360, pdf.