Kontrol Edilebilir Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları

TEZ

Kontrol Edilebilir Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
350238
Sayfa Sayısı
121
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Dünyanın hemen tüm bölgelerinde öğretmenlerin büyük çoğunluğu kadınlardan oluştuğu halde, kadın yöneticilerin sayısı azdır. Ülkemizdeki kadın yönetici sayısının azlığı genel sorununa dayanarak, sınırlı sayıda da olsa, öğretmenlerin yöneticiliğe yönelik tutumlarının araştırıldığı, fakat okul yöneticilerinin kaynağı olan öğretmen adaylarının tutumları ile ilgili çalışma yapılmadığı dikkati çekmektedir. Bu nedenle araştırmada, eğitim fakültesi öğrencilerinin okul yöneticiliğine yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin okul yöneticiliğine yönelik tutumlarının, cinsiyete, bölüme, öğretim türüne (I. ve II. Öğretim), sınıf düzeyine, mezun olunan lise türüne ve en son dönemdeki akademik başarı puanlarına göre farklılık olup olmadığı saptanmak istenmiştir. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmanın örneklemini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerden, tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 562 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak geliştirilen 'Okul Yöneticiliği Tutum Ölçeği (OYTÖ)' kullanılmıştır. Ölçek formunun birinci bölümü kişisel bilgiler, ikinci bölümü ise, 5'li Likert türünden, 'Kişisel İlgi ve Mesleğe Bakış', 'Çalışma Koşulları've 'Sosyal Saygınlığı' şeklinde üç boyut, 36 maddeden oluşmaktadır. Tutum ölçeğinden elde edilen verilerin analizinde SPSS 17.0 istatistik programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, öğretmen adaylarının okul yöneticiliğine yönelik en çok Sosyal Saygınlık ( =3.35) boyutuna, daha sonra Kişisel İlgi ve Mesleğe Bakış ( =3.13) ve Çalışma Koşulları ( =3.12) boyutlarına ilişkin olumlu tutum benimsedikleri ve bu tutumlarının 'orta düzeyde' olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının okul yöneticiliğine yönelik tutum ölçeği (OYTÖ) puanları cinsiyet bakımından değerlendirildiğinde, erkek ( =3.27) öğretmen adaylarının kız ( =3.12) öğretmen adaylarına göre okul yöneticiliğine yönelik tutum ölçeği puanlarının daha fazla olduğu görülmektedir. Bölümlere göre, Tukey HSD sonuçları Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'ndeki öğretmen adaylarının OYTÖ'nin 'Çalışma Koşulları', 'Sosyal Saygınlık' alt boyutlarına yönelik tutum puanlarının ve OYTÖ'nin tümüne yönelik tutum puanlarının hem Sınıf Öğretmenliği hem de İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğretmen adaylarına göre daha yüksek tutuma sahip olduklarını ve bu farkların da anlamlı olduğunu göstermiştir (p<.05). Öğretim türü, sınıf düzeyi, mezun olunan lise türü ve en son dönem akademik not ortalaması bakımından OYTÖ'nin tümüne yönelik tutum puanlarının anlamlı fark göstermediği belirlenmiştir.

Türkmen, Nezahat, Kontrol Edilebilir Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, Yüksek Lisans, pdf.