Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığı Yordamada Yaşam Doyumu, Benlik Saygısı, İyimserlik ve Kontrol Odağının İncelenmesi

TEZ

Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığı Yordamada Yaşam Doyumu, Benlik Saygısı, İyimserlik ve Kontrol Odağının İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
326020
Sayfa Sayısı
144
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde, yaşam doyumu, benlik saygısı, iyimserlik ve kontrol odağı değişkenlerinin psikolojik sağlamlığı yordama gücünü incelemektir. Ayrıca araştırmada, psikolojik sağlamlık puanlarının cinsiyet, yaş ve fakülte düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırma, Muğla Üniversitesi'ne bağlı Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin 2 ve 4. sınıflarında eğitim öğretimlerini sürdüren 627 (346 kız ve 281 erkek) öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, Kişisel Bilgi Formu, Kendini Toparlama Gücü Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği Yaşam Yönelimi Ölçeği (İyimserlik), Rotter Kontrol Odağı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerde elde edilen verilerin analiz edilmesinde SPSS 10.0 istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve t- Testi, Aşamalı Çoklu Regresyon Analizi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar .05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Psikolojik sağlamlık ile araştırma değişkenleri arasındaki ilişki ve bu ilişkinin gücü test edilmiştir. Araştırmada, yaşam doyumu, benlik saygısı, iyimserlik değişkenlerinin, psikolojik sağlamlığı yordamada istatistikî açıdan anlamlı katkılarının olduğu gözlenirken, kontrol odağı değişkeninin katkısının tek başına anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Ancak kontrol odağı değişkeni, psikolojik sağlamlığı anlamada, tek başına anlamlı bir katkı yapmazken, diğer bütün değişkenlerle birlikte değerlendirildiğinde, modele anlamlı katkı yapmaktadır. Araştırmada ayrıca, yaşam doyumu, benlik saygısı, iyimserlik, kontrol odağı değişkenlerinin, psikolojik sağlamlıkla düşük ve orta düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu gözlenmiştir. Son olarak, psikolojik sağlamlık, yaşam doyumu, benlik saygısı, iyimserlik ve kontrol odağının cinsiyet ve yaşa göre anlamlı bir biçimde farklılaşmazken, fakülte değişkenine göre yaşam doyumu, benlik saygısı ve kontrol odağının farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna göre, Eğitim Fakültesi öğrencileri, Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerden daha yüksek bir yaşam doyumuna sahiptir ve bu fark istatistikî olarak anlamlıdır. Fakülteler açısından bir başka farklılık ise, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin, Eğitim Fakültesi öğrencilerinden daha çok dış kontrol odaklı olduklarıdır.

Eryılmaz, Sevgi, Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığı Yordamada Yaşam Doyumu, Benlik Saygısı, İyimserlik ve Kontrol Odağının İncelenmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012, Yüksek Lisans, pdf.