(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim Öğrencilerinin İzledikleri Televizyon Programlarının Şiddete Başvurma Eğilimleri ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

TEZ

(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim Öğrencilerinin İzledikleri Televizyon Programlarının Şiddete Başvurma Eğilimleri ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
345861
Sayfa Sayısı
237
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
İlköğretim Öğrencilerinin İzledikleri Televizyon Programlarının, Şiddete Başvurma Eğilimlerine Etkisi isimli araştırmada geleceğin teminatı olan çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek zararlı içerik unsurları bağlamında televizyon, çocuk ve şiddet ilişkisi tartışılmaktadır. Bu araştırmanın ana amacı çocukların kolaylıkla ulaşabilecekleri kitle iletişim araçlarından biri olan televizyonun, ilköğretim I. kademe 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin şiddeti kullanma eğilimlerine etkisini incelemektir. İlköğretim okullarında öğrenim görmekte olan 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin televizyon programlarındaki şiddet ve saldırgan davranışlardan etkilenip kendilerinin de şiddet ve saldırganlık içeren davranışlarda bulunup bulunmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul İli, Maltepe İlçesi'ndeki ilköğretim okullarında öğrenim gören 10- 12 yaş aralığında 561'i kız, 559'u erkek, toplam 1120 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama aracı kullanılmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulguların analizinde frekans ve yüzde dağılımları kullanılmış, ayrıca öğrencilerin sınıf, cinsiyet, anne- baba eğitimi ve aile yapısı değişkenlerine göre, televizyondaki şiddetin öğrenciler üzerindeki etkisini belirleyebilmek için (2X2) Kİ KARE testi kullanılarak 0,05 düzeyinde anlamlılık aranmıştır. Bulgularda sonuç olarak; çocukların en çok izlediği program türünün, dizi film olduğu, öğrenciler tarafından işaretlenen dizi programlarının içeriklerinin çocuklara uygun olmadığı, şiddet unsuru içerdiği, kahramanlarının saldırgan özelliklere sahip olduğu, çocukların da bu davranışları örnek aldığı saptanmıştır.

Köse, Ahu Akdemir, (YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim Öğrencilerinin İzledikleri Televizyon Programlarının Şiddete Başvurma Eğilimleri ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012, Yüksek Lisans, pdf.