Dönüşen Kentte Bir Altkültür: İzmir Kadifekale Gençliği Örneği

TEZ

Dönüşen Kentte Bir Altkültür: İzmir Kadifekale Gençliği Örneği

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
319451
Sayfa Sayısı
227
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışma Türkiye'de kentlerin dönüşümü sürecinde oluşan Kadifekale gençlik alt kültürünün değerlerini, egemen kültürle ilişkilerini ve bu ilişkideki rıza ve direniş süreçlerini araştırmayı amaçlamaktadır. Kadifekale gençlik alt kültürünün oluşumu kentlerin dönüşümü göç, kentleşme ve kentsel dönüşüm- sürecinden bağımsız olmadığından çalışmanın ilk ayağını bu sürecin irdelenmesi oluşturmaktadır. İkinci ayakta ise alt kültür, gençlik alt kültürü kavramları ve kuramları ile kentsel süreçler ekseninde gençlik alt kültürlerinin ve özel olarak da Kadifekale gençlik alt kültürünün oluşumu tarihsel olarak tartışılmaktadır. Çalışmada gençlik kavramı cinsiyetlendirilerek, genç kadın ve erkeklerin özgül alt kültürel pratikleri tartışılmaya çalışılmıştır. Araştırmada niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri kullanılmış; araştırma verileri soru formu, odak grup görüşmeleri ve gözlemler yoluyla toplanmıştır.

Burgan, Ezgi, Dönüşen Kentte Bir Altkültür: İzmir Kadifekale Gençliği Örneği, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, Yüksek Lisans, pdf.