Gençlik ve Teknoloji/Medya/İnternet Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 761 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Dijital Reklamcılık Bağlamında Çevirimiçi Davranışsal Reklamcılık ve Üniversite Gençliğinin Çevirimiçi Reklam Algısı Mustafa Akdağ, Nilay Akgün Akan 2017
Lise Öğrencilerinin Güvenli Bilgisayar ve İnternet Kullanım Farkındalıklarının İncelenmesi: Bartın İli Örneği Ramazan Yılmaz, Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Hayriye Tuğba Öztürk, Tuğra Karademir 2017
Sosyal Medya Kullanımının Tüketici Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Örneği Ahmet Sarıtaş, Şerife Karagöz 2017
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi İsmail Acun, Cemil Yücel, Cüneyt Belenkuyu, Serap Keleş 2017
Üniversite Öğrencilerinin Whatsapp Metin Yazışmaları ve Emoji Kullanım Tutumları Nihal Kubilay Pınar, Yunus Pınar 2017
Ağ Toplumunun Genç Yurttaşları: Dijital Sosyal Ortamların Siyasal Temelde Kullanımına Yönelik Karşıt Yaklaşımlar Serdar Ünal 2017
Aşçılık Programı Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi Mehtap Yücel Güngör, Seden Doğan, Ozan Güngör 2017
Bergen Facebook Kullanım Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe Formunun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Zeynep Ülke, Cemal Onur Noyan, Nesrin Dilbaz 2017
Bilgisayar Oyunlarında Bağımlılık, Şiddet ve Kimlik Kaybının Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkileri: Burkhard Spinnen’in “Nevena” Adlı Romanı Dudu Uysal 2017
Bingöl Üniversitesi’nde Okuyan Öğrencilerin Medya Okuryazarlık Durumları (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özelinde Bir Araştırma) İlkay Yıldız, Deniz İlgi 2017
Bir Grup Lise Öğrencisinin İnternet Kullanımlarının Beden Algıları ve Yeme Tutumları ile İlişkisi Buse Yılmaz 2017
Boş Zaman Faaliyeti Olarak Akıllı Telefonlar ve Sosyal Yaşam Üzerine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Ömer Şükrü Yusufoğlu 2017
Çevrimiçi Riskler ve Ebeveyn Aracılık Stratejileri: Türkiye’de ve Avrupa’da Yaşayan Türk Kökenli Çocuk/Ergenlerin Karşılaştırılması Fatih Bayraktar 2017
Çocuklar ve Gençler Çevrimiçi Yaşamaktadırlar: Hakların, Risklerin ve Sorumlulukların Yeniden Yapılandırılması Sonia Livingstone, Işıl Kabakçı Yurdakul 2017
Çocuklar ve Gençlerin Dijital Yaşamla Mücadeleleri Neil Selwyn, H. Ferhan Odabaşı 2017
Çocuklar ve Gençlerin Dijital Yaşamla Mücadeleri Neil Selwyn, H. Ferhan Odabaşı 2017
Çocukların İletişim Araçları ve İnternet Kullanma Durumu ile Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Düzeyleri Hatice Yalçın, Zafer Duran 2017
DEHB’li Çocuk ve Ergenlerin Elektronik Medya Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi Vahdet Görmez, Abdurrahman Cahid Örengül 2017
Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formunun (SMBÖ-KF) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması İbrahim Taş 2017
Ergenlerde İnternet Bağımlılığı, Akademik Erteleme ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler Yasin Demir, Mustafa Kutlu 2017
Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Yordayıcı Olarak Duygu Düzenlemedeki Rolü Mustafa Ercengiz, Ali Haydar Şar 2017
Ergenlerde İnternet ve Problemli İnternet Kullanım Davranışının İncelenmesi Aykut Günlü, Aydoğan Aykut Ceyhan 2017
Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımında Anne-Baba İzlemesinin Rolü İlkay Demir, Canan Sümeyra Yıldız, Esengül Özzorlu, Tuba Köse, Yeliz Yelkenci 2017
Ergenlerin Sosyal Zeka, Sosyal Kaygı, Akran İlişkileri, İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Mustafa Savcı 2017
Ergenlik Döneminde İnternet Bağımlılığını Önleme Programları: Sistematik Gözden Geçirme Tuba Bağatarhan, Diğdem Müge Siyez 2017
Gazetelerin Genç Okurlara Yönelik Gerçekleştirdiği Faaliyetler Üzerine Bir Araştırma Gülşah Aydın 2017
Genç Çiftlerin Sosyal Medyada Yaşam Tarzı Temsilleri: İnstagram Örneği Osman Burak Tosun 2017
Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı: “Akıllı Telefon(Kolik)” Üniversite Gençliği Mihalis Kuyucu 2017
Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Zafer Kuş, Erhan Güneş, Uğur Başarmak, Hamza Yakar 2017
Isparta İl Merkezi Lise Öğrencilerinde Olası İnternet Bağımlılığı ile Saldırganlık ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Orhan Kocaman, Evrim Aktepe, Yonca Sönmez 2017
İki Yönlü Simetrik Model Bağlamında Üniversitelerin Facebook Kullanım Analizi Yusuf Bahadır Doğru, Sema Doğru 2017
İnternet Bağımlılık Düzeyleri Farklı Ergenlerin Cinsiyetlerine Göre Psikolojik İhtiyaçları, Sosyal Kaygıları ve Anne Baba Tutum Algılarının İncelenmesi Özge Canoğulları, S. Sonay Güçray 2017
İnternet Çağında Sanal Ortam Yalnızlığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Seyhan Özdemir, Tahsin Akçakanat, Dilruba Özgüden 2017
İnternette Oyun Oynama Bozukluğu ve Tedavi Yaklaşımları: Sistematik Bir Gözden Geçirme Merve Denizci Nazlıgül, Samet Baş, Zeynep Akyüz, Orçun Yorulmaz 2017
İzmir’deki Kız Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanmama Nedenleri Mikail Bat 2017
Kontrollü İnternet Kullanımı Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımlarına Etkisinin İncelenmesi Ahmet Erdem 2017
Lisansüstü Öğrencilerin Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Kerem Ay, Süleyman Sadi Seferoğlu 2017
Lise Öğrencilerinde Bağlanma Stillerinin Problemli İnternet Kullanımına Etkisi Ulviye Ceritli, Pervin Nedim Bal 2017
Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Bağlanma Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hülya Sığrılı 2017
Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yoksunluk, Kontrol Güçlüğü, İşlevsellikte Bozulma ve Sosyal İzolasyon Bağlamında İncelenmesi Emre Müezzin 2017
Lise Öğrencilerinde İnternet Kullanımının Başarı, Yalnızlık ve Depresyon Düzeyleri ile İlişkisi Nuran Korkmaz 2017
Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları ve Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Ercan Gürültü, Levent Deniz 2017
Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Feride Karaca 2017
Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığı ve Algıladıkları Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi Beyzanur Eni 2017
Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Durumlarının Dinî İnanç ve Ahlaki Olgunluk Düzeylerine Göre Yordanması Halil Ekşi, Muhammed Çiftçi 2017
Lise Öğrencilerinin Siber Duyarlılık, İnternet Bağımlılığı ve İnsani Değerlerinin İncelenmesi İsa Kılınç, Şemseddin Gündüz 2017
Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki Özlem Çakır, Ebru Oğuz 2017
Madalyonun Öbür Yüzü: Gençlerin Duygusal İlişkilerinde Akıllı Telefonların Yeri Esra Cizmeci 2017
Mersin'de Lise Öğrencilerinde Sanal İletişim Araçlarının Kullanımı ve İnternet Bağımlılığının Uyku Kalitesi ile İlişkisinin Araştırılması Fazıl Koçaş 2017
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma(Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği) Turgut Polat, Mehmet Kapusızoğlu 2017
Mobil Anlık Mesajlaşma Servislerinin Kullanımı Üzerinde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Ardahan Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Saha Araştırması Tevfik Şükrü Yapraklı, Şafak Altay 2017
Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi Haluk Erdem, Ufuk Türen, Gökdeniz Kalkın 2017
Nomofobinin Günlük Akıllı Telefon Kullanım Süresi ve Okul Başarısı Üzerindeki Etkisi: Sağlık Personeli Adayları Örneği Haydar Hoşgör, Özden Tandoğan, Derya Gündüz Hoşgör 2017
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Eğitsel Bilgisayar Oyunları Ebru Turhan Güntepe, Necla Dönmez Usta 2017
Online Alişveriş Pratiklerine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi: Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Arasında Bir Araştırma Kübra Sultan Yüzüncüyil, Aytekin İşman, Berkay Buluş 2017
Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Yaşama Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Gamze Özer, Necati Cemaloğlu 2017
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Oyun Tercihleri Üzerine Bir Araştırma Hasan Hüseyin Taylan, Hüseyin Zahid Kara, Arif Durğun 2017
Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternet Bağımlılık Düzeyleri İle Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Battal Göldağ 2017
Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ile Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Battal Göldağ 2017
Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağlardan Öğrenme Biçimleri: Nitel Bir İnceleme Muhammet Fatih Alkan, Salih Bardakcı 2017
Öğrenciler ve Aileler İçin İnternet El Kitabı Sayım Aktay 2017
Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği Ferit Karakoyun 2017
Öğretmenlerin Teknoloji Öz Yeterlilikleri: Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Yönelik Bütüncül Bir Analiz Ferudun Sezgin, Onur Erdoğan, Bilge Has Erdoğan 2017
Problemli İnternet Kullanımında Depresyon, Kaygı ve Stres Düzeyine Dayalı Farklılıklar Hatice Odacı, Özkan Çikrıkci 2017
Reklamların Dayattığı Güzellik Standartlarının Bir Sonucu Olarak Görünüm Yönetim Davranışları: Üniversitede Okuyan Türk ve Lübnanlı Genç Kadınlara Yönelik Bir Çalışma(Appearance Management Behaviors as the Consequences of the Beauty Standards Enforced by Advertising a Study of Turkish and Lebanese Female University Students) Arzak Mohammed 2017
Resorting To Internet: A Look At University Students’ Problematic Internet Use Through Meaning in Life, Self-Efficacy And Self-Esteem Betül Aydın 2017
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin E-Sağlık Okuryazarlığı ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği Haşim Çapar, Cuma Çakmak, Halil Şengül 2017
Siber Alan ve Gerçekliğin Gençler Üzerinde Gündelik Sosyal Regülasyonu: Facebook Volkan Yücel 2017
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ve sosyal medya kullanımları arasındaki ilişkilerin incelenmesi Ercan Gürültü, Levent Deniz 2017
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Siyasi Parti Liderlerinin Sosyal Medya Kullanımının Genç Seçmen Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma Sunay Gülsoy 2017
Siyasi Parti Liderlerinin Sosyal Medya Kullanımının Genç Seçmen Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma Sunay Gülsoy 2017
Sosyal Ağ Kullanımı ve Siyasi İlgi Bağlamında Gençlerin Online Siyasi Katılımı Nihat Kamil Anıl, Gülnur Eti İçli 2017
Sosyal Medya Kullanımı ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Şükrü Balcı, Mevlüt Can Koçak 2017
Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Sermaye İlişkisi: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Örneği Mustafa Boz, Buket Buluk, Sevgün Aysu 2017
Sosyal Medya Reklamlarının Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışına Etkisinin Yol Analizi İle incelenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF' de Bir Uygulama İbrahim Yemez, Sait Bardakçı 2017
Sosyal Medyada Pazarlamanın Gençler Üzerindeki Etkisi Remziye Terkan, Neriman Saygılı 2017
Sosyal Medyanın Sessizleştirme Sistemi Bağlamında Değerlendirilmesi: Üniversite Gençliği Üzerine Alan Çalışması Kübra Erden 2017
Teknoloji Çağında Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonlar: Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme Enes Bal 2017
Teknolojik Bağımlılıklar ve Sosyal bağlılık: İnternet Bağımlılığı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Dijital Oyun Bağımlılığı ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Bağlılığı Yordayıcı Etkisi Mustafa Savcı, Ferda Aysan 2017
Televizyon ve Dijital Oyunların Ortaokul Öğrencilerinin Şiddete Eğilimine Etkisi Ömer F. Tutkun, Zeynep Demirtaş, Tacettin Açıkgöz, Sevil Demirel Tekşal 2017
Televizyonda Yayınlanan Dizilerin Lise Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenmesine Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri Nuriye Semerci, Cansu Kalçık 2017
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Süreçlerinde Anlık Mesajlaşma Uygulamaları Kullanımı: WhatsApp Örneği Levent Çetinkaya 2017
Türkiye'de Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımı: Gazi Üniversitesi Örneği Ezgi Seçkiner Bingöl, Hava Tahtalıoğlu 2017
Türkiye'de Y Kuşağının E-İletişim Kullanımı: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Yeliz Yeşil, Fatma Fidan 2017
Tv Dizi/Programlarındaki Ürün/Marka Yerleştirme Uygulamasına Gençlerin Bakış Açısı: Karabük Şehir Merkezinde Uygulama Ahmet Gürbüz, Erol Damra 2017
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Elektronik Posta Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi Hüseyin Özçakmak, Sakine Hakkoymaz 2017
Üniversite Gençleri Kamu Spotlarını Nasıl Okuyor: Madde Bağımlılığı Üzerine Bir Alımlama Çalışması Pelin Öğüt, Aslihan Ardiç Çobaner 2017
Üniversite Gençlerinin Yalnızlık ve Utangaçlık Unsurları Açısından Akıllı Telefon Bağımlılığı Hasret Aktaş, Nurcan Yılmaz 2017
Üniversite Öğrencilerin Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Selçuk Bora Çavuşoğlu, Cemile Nihal Yurtseven, Feray Küçükbaş, Ataman Tükenmez, Emrah Serdar, Eray Yurtseven 2017
Üniversite Öğrencilerinde Cep Telefonunun Problemli Kullanımının Kişilik Bağlamında İncelenmesi Mustafa Kutlu, Mustafa Pamuk 2017
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fatma Yıldız 2017
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Kişilik İlişkisinin İncelenmesi Figen Özgen, Özhan Bavlı 2017
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sümeyye Sönmez 2017
Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı Leyla Kaya 2017
Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Genel Psikolojik Belirtileri ve Sosyal Fobi İle İlişkisi Zeynep Kılıç 2017
Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılık ve Beden İmgesi Algısının İnternet Bağımlılığı ile İlişkisinin Araştırılması Batuhan Talha Duygun 2017
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Düzeyi ve İlişkili Çağrı Yalçın Çınar 2017
Üniversite Öğrencilerinin "Mobil Üniversite" Uygulamasına İlişkin Memnuniyet Düzeyleri Nihan Arslan Namlı 2017
Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin ve Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ali Minaz, Özlem Çetinkaya Bozkurt 2017
Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi Algısı: Geleneksel Medya Ve Yeni Medya İlişkisi Ege Sarıaltın, Murat Ataizi, Necip Serdar Sever 2017

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Teknoloji/Medya/İnternet beslemesine abone olun.