Ergenlerde İnternet ve Problemli İnternet Kullanım Davranışının İncelenmesi

MAKALE

Ergenlerde İnternet ve Problemli İnternet Kullanım Davranışının İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
75-117
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Araştırmada ergenlerin genel internet kullanım davranışlarının, internet ortamında oyun oynama davranışlarının betimlenmesi ve bu davranışlar bakımından problemli internet kullanım düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada genel internet kullanım süresi, internette oyun oynama süresi, problemli internet kullanım düzeyi ile erteleme davranışı arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve ergenlerin internet hakkındaki görüşlerinin nitel olarak betimlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 1088 lise öğrencisinden oluşmuştur. Veriler “Problemli İnternet Kullanım Ölçeği-Ergen”, “Genel Erteleme Ölçeği”, “Akademik Erteleme Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Anketi” ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ergenlerin günlük internet kullanım süresi ortalaması 3.42 saattir ve internet kullanım süresi arttıkça problemli internet kullanım düzeyleri artmaktadır. Ergenler en çok cep telefonu ile internet kullanmaktadır ve cep telefonu kullananların problemli internet kullanım düzeyi daha yüksektir. Ergenler interneti en çok “eğlenmek-vakit geçirmek” için kullanmaktadırlar ve bu amaçla internet kullananların problemli internet kullanım düzeyi daha yüksektir. Problemli internet kullanımı ile genel erteleme düzeyi ve akademik erteleme arasında ise pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca ergenler interneti en çok “bilgi elde etme aracı” olarak görmektedirler. Ergenler internetin olumlu etkisini en çok “bilgi elde etmeyi sağlamak” ve olumsuz etkisini ise en çok “boşa zaman kaybettirmek” olarak ifade etmektedirler.

Günlü, Aykut - Ceyhan, Aydoğan Aykut, Ergenlerde İnternet ve Problemli İnternet Kullanım Davranışının İncelenmesi, Addicta Dergisi, İstanbul, 1, 2017, 75-117, pdf.