Lise Öğrencilerinde İnternet Kullanımının Başarı, Yalnızlık ve Depresyon Düzeyleri ile İlişkisi

TEZ

Lise Öğrencilerinde İnternet Kullanımının Başarı, Yalnızlık ve Depresyon Düzeyleri ile İlişkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
460734
Sayfa Sayısı
92
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerindeki internet kullanımının başarı, yalnızlık ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Ek olarak, araştırmada bireylerin yaşı, cinsiyeti, doğum sırası, okul başarı, annelerinin ve babalarının eğitim düzeyinin yalnızlık ve depresyon üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmaya İstanbul İlinde Üsküdar ilçesinde bulunan bir ortaöğretim kurumu'nda 9.,10.,11. ve 12. sınıfta okuyan 25 kız ve 25 erkek alınmıştır. Veri toplama araçları olarak "Ucla Yalnızlık Ölçeği'' ve ''Beck Depresyon Ölçeği'' ile internet kullanım detaylarını içeren anket formu kullanılmıştır. Aynı zamanda bireylerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından "Kişisel Bilgi Formu" oluşturulmuştur. Araştırmada sosyo-demografik özelliklere göre bakıldığında; okul başarısı orta düzeyde olan bireylerin diğer bireylere oranla depresyon düzeylerinin daha yüksek olduğu, İnterneti oyun /eğlence için kullanmakta olan bireylerin diğer bireylere oranla depresyon düzeylerinin daha yüksek olduğu ve ders çalışırken internet kullanan bireylerin ders çalışırken internet kullanmayan bireylere oranla yalnızlık düzeylerinin daha yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada yer alan cinsiyet, yaş, kaçıncı sınıfta okunduğu gibi sosyo-demografik özelliklere göre de anlamlı sonuçlar elde edilmemiştir. Araştırmada grubun yalnızlık düzeyleri ile depresyon düzeyleri arasında da pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırmanın sonunda yer alan tartışma bölümünde bulgulara dayalı olarak araştırmacılara, alanda çalışan psikolojik danışmanlara ve ailelere yönelik önerilerde bulunulmuştur

Korkmaz, Nuran, Lise Öğrencilerinde İnternet Kullanımının Başarı, Yalnızlık ve Depresyon Düzeyleri ile İlişkisi , Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensititüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.