Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları ve Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları ve Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
772-788
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın genel amacı lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ve sosyal medya kullanımları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Eyüp ilçesindeki 6 farklı okulda öğrenim gören 473 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin akademik erteleme davranışlarını belirlemek için Çakıcı (2003) tarafından geliştirilen “Akademik Erteleme Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin demografik bilgilerini ve sosyal medya kullanım durumlarını saptamak için ise araştırmacılar tarafından düzenlenen 12 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırmada genel olarak lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışı seviyelerinin orta seviyenin üzerinde olduğu ve sosyal medyayı yoğun olarak kullandığı verilerine ulaşılmıştır. Cinsiyet açısından yapılan karşılaştırmalarda erkek öğrencilerin, okul türü açısından yapılan karşılaştırmalarda ise Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrencilerin daha fazla akademik erteleme davranışı gösterdiği bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ve sosyal medya kullanımlarının sınıf seviyesi, sosyal medya kullanım yılı, kullanım sıklığı, günlük ortalama kullanım süresi gibi değişkenler açısından farklılaştığı belirlenmiştir. Sonuçlar genel olarak, sosyal medyayı daha uzun süredir ve daha sık kullanan öğrencilerin akademik erteleme davranışlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Gürültü, Ercan - Deniz, Levent, Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları ve Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Journal of Human Sciences, Sakarya, 1, 2017, 772-788, pdf.