Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yoksunluk, Kontrol Güçlüğü, İşlevsellikte Bozulma ve Sosyal İzolasyon Bağlamında İncelenmesi

MAKALE

Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yoksunluk, Kontrol Güçlüğü, İşlevsellikte Bozulma ve Sosyal İzolasyon Bağlamında İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
541-551
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin internet bağımlılığı riskinin incelenmesidir. İnternet bağımlılığı riski incelenirken lise öğrencilerinde internet kullanımına bağlı olarak yoksunluk, kontrol güçlüğü, işlevsellikte bozulma ve sosyal izolasyon boyutlarına yer verilmiştir. Öğrencilerin günlük olarak internet kullanım süreleri dikkate alınmış ve internet kullanımına bağlı olarak yoksunluk, kontrol güçlüğü, işlevsellikte bozulma ve sosyal izolasyon boyutlarında farklılaşma durumuna bakılmıştır. Araştırma evreni KKTC’de eğitim gören lise öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırma örneklemi ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen %38 (n=194) kadın, %62 (n=317) erkek olmak üzere toplam 511 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Günüç (2009) tarafından geliştirilmiş olan “İnternet Bağımlılık Ölçeği” ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre araştırmaya dâhil edilen lise öğrencilerinin çok büyük bir bölümünün internet bağımlılığı açısından eşik grup ve risk grubu içerisinde olduğu saptanmıştır. Günlük internet kullanım süresine bağlı olarak internet bağımlılığına ilişkin yoksunluk, kontrol güçlüğü, işlevsellikte bozukluk, sosyal izolasyon ve toplam internet bağımlılığı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Yapılan çalışma bulguları sonucunda araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Müezzin, Emre, Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yoksunluk, Kontrol Güçlüğü, İşlevsellikte Bozulma ve Sosyal İzolasyon Bağlamında İncelenmesi, Sakarya University Journal of Education, Sakarya, 3, 2017, 541-551, pdf.