Isparta İl Merkezi Lise Öğrencilerinde Olası İnternet Bağımlılığı ile Saldırganlık ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

MAKALE

Isparta İl Merkezi Lise Öğrencilerinde Olası İnternet Bağımlılığı ile Saldırganlık ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
6
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
602-610
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Ergenler interneti çok sık kullanmaları nedeniyle internet bağımlılığı geliştirme açısından potansiyel bir gruptur. Bu nedenle önleyici müdahalelerin geliştirilmesinde olası internet bağımlısı ergenlerin saptanması ve bu ergenlerde internet kullanımı ile ruh sağlığı arasındaki ilişkilerin ortaya konulması önemlidir. Bu çalışmada lise öğrencilerinde olası internet bağımlılığı (OİB) ile ilişkili internet kullanım özelliklerinin saptanması, OİB ile empati ve saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve OİB yaygınlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Liselerde okuyan ergenlerde kesitsel analitik tipte bir çalışma planlanmıştır. Öğrencilere İnternet Bağımlılığı Ölçeği, Temel Empati Ölçeği, Saldırganlık Ölçeği, Sosyodemografik Veriler ve İnternet Kullanımı ile İlişkili Bilgi Formu verilmiştir. Bulgular: OİB yaygınlığı %19.9 olarak saptanmıştır. OİB’li ergenlerin evdeki internet bağlantılarının, haftalık internet kullanım sürelerinin ve saldırganlık düzeylerinin OİB olmayan ergenlere göre anlamlı oranda daha fazla olduğu saptanmıştır. İki grup arasında empati düzeyleri açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. OİB’li ergenlerin, OİB olmayan ergenlere göre anlamlı oranda interneti daha fazla online oyun amaçlı kullandıkları ve boş zaman aktivitesi olarak en çok interneti tercih ettikleri saptanmıştır. Sonuç: OİB’li ergenlerin erken dönemde saptanması, bu ergenleri internete ve online oyunlara yönlendiren nedenlerin değerlendirilmesi, kullanım süresi ve amacı ile ilgili gerekli önlemlerin alınması bu ergenlerin daha fazla sorun yumağı içine çekilmesini önleyebilir

Kocaman, Orhan - Aktepe, Evrim - Sönmez, Yonca, Isparta İl Merkezi Lise Öğrencilerinde Olası İnternet Bağımlılığı ile Saldırganlık ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Sivas, 6, 2017, 602-610, pdf.