Ergenlerde İnternet Bağımlılığı, Akademik Erteleme ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler

MAKALE

Ergenlerde İnternet Bağımlılığı, Akademik Erteleme ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
61
Yıl
Sayfa Aralığı
91–105
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı ergenlerde internet bağımlılığı, akademik erteleme ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırma Malatya ilinde liselerde öğrenim gören ergenler üzerinde gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda öncelikle İnönü Üniversitesi’nden etik kurul onayı alınacaktır. Ardından Malatya valiliğinden yazılı izin alınacaktır. Etik ve yasal izinler alındıktan sonra liselerde öğrenim gören, internet kullanan ve gönüllü ergenlerden veri toplanacaktır. Araştırma verileri Young İnternet Bağımlılığı TestiKısa Formu (YİBT-KF), Akademik erteleme ölçeği ve kişisel bilgi formu ile toplanacaktır. Verilerin analizinde SPSS-18 paket programı kullanılacaktır. Sonuçlar literatür çerçevesinde tartışılacak ve önerilerde bulunulacaktır. Anahtar Sözcükler: internet bağımlılığı, akademik erteleme, akademik başarı

Demir, Yasin - Kutlu, Mustafa, Ergenlerde İnternet Bağımlılığı, Akademik Erteleme ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler, The Journal of Academic Social Science Studies, 61, 2017, 91–105, .