Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
34 - 45
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada sosyal ağların akıllı telefonlar üzerinden kullanım amaçlarına yönelik bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin örneklem grubunu İstanbul’da bulunan bir meslek lisesi öğrencileri oluşturmaktadır. Ölçeğin geliştirilmesinde alanyazın kaynakları ve öğrencilere yöneltilen açık uçlu sorulardan elde edilen verilerle, uzman görüşü ve katılımcılarla yapılan bilişsel görüşmelerden faydalanılmıştır. Pilot uygulama kapsamında 201 öğrenciye ölçek uygulanmış, elde edilen veriler “açımlayıcı faktör analizi” ile değerlendirilmiştir. Faktör analizi sonucunda geliştirilen ölçek 25 maddeden oluşmuş olup, 5 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır: (1) bilgi edinme, (2) problem çözme, (3) sosyal iletişim, (4) sıradan iletişim, (5) paylaşım ve eğlence. Lise öğrencilerinin günlük sosyal medya kullanım amaçları hakkında bilgi toplamayı amaçlayan bu ölçek, öğretmen, eğitim kurumları ve de sosyal ağ geliştiricilerine sosyal ağların eğitim ortamlarında daha etkin bir şekilde kullanabilmeleri için neler yapılması gerektiği konusunda yol gösterici olacaktır.

Karaca, Feride, Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar Üzerinden Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3, 2017, 34 - 45, pdf.