Üniversite Öğrencilerinin Whatsapp Metin Yazışmaları ve Emoji Kullanım Tutumları

MAKALE

Üniversite Öğrencilerinin Whatsapp Metin Yazışmaları ve Emoji Kullanım Tutumları

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
38
Yıl
Sayfa Aralığı
2709–2719
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Emojiler, yalnızca belirli bir yüz ifadesini değil, aynı zamanda kavram ve fikirleri de temsil kabiliyetine sahip unsurlar olarak düşünülebilir. "Emoji" iletilerde bazı kelimelerin yerine sıklıkla kullanılan bir simge/grafiksel sembol olarak da tanımlanabilir. İlk emoji 1999 yılında Japonya’da Kurita tarafından tasarlanmış ve küresel anlamda popülerliğini 2011-2012 yıllarında kazanmaya başlamıştır. EmojilerinWhatsApp metin yazışmalarında kullanımı, gençlerin fikir ve düşüncelerini ifade etmede başvurdukları önemli bir yol olarak düşünülebilir. Bu çalışmanın temel amaçlarından biri, başta online iletişim olmak üzere yazılı iletişimde büyük bir yer kaplayan “WhatsApp” ve “emoji” ile ilgili üniversite öğrencilerinin sahip olduğu algıyı araştırmaktır. Bununla birlikte, üniversite öğrencilerinin yazılı iletişimde emojilerin duyguları yansıtmadaki yeterliliğine dair düşünceleri de aktarılacaktır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşme yöntemi ve derinlemesine görüşme tekniği kullanılmış, görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve çeviri yazı işleminden geçirilmiştir. Açık sonlandırılmış soruların analizi ise içerik analizi ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören 10 öğrenci (5 kız, 5 erkek) oluşturmaktadır. Araştırmaya katılım gönüllük esasına dayanmakta olup, tüm katılımcıların isimleri anonimleştirilmiştir. Sonuçlar, üniversite öğrencilerinin gündelik hayatlarında WhatsApp yazışmalarına ve emoji kullanımına epeyce yer verdiklerini göstermiştir. Bununla beraber, öğrencilerin stresli duygusal anlarda ve ikircikli duygusal durumlarda çok az ya da hiç emoji kullanmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Emoji, WhatsApp, Türk Öğrenciler

Pınar, Nihal Kubilay - Pınar, Yunus, Üniversite Öğrencilerinin Whatsapp Metin Yazışmaları ve Emoji Kullanım Tutumları, İdi̇l Sanat Ve Dil Dergisi, 38, 2017, 2709–2719, pdf.