Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Yordayıcı Olarak Duygu Düzenlemedeki Rolü

MAKALE

Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Yordayıcı Olarak Duygu Düzenlemedeki Rolü

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
183-194
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı ergenlerde duygu düzenlemenin internet bağımlılığını yordama gücünü incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu Ağrı ilinde farklı liselerde 2014-2015 öğretim döneminin bahar yarıyılında öğrenim gören yaşları 13 ile 19 arası arasında değişen, 197’si kadın, 229’u erkek toplam 426 ergenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak İnternet Bağımlılığı Ölçeği ile Ergenlerde Duygu Düzenleme Ölçeği kullanılmıştır. Ergenlerin duygu düzenlemenin internet bağımlılığını yordama gücünün belirlenmesi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi, Basit Doğrusal Regresyon ve Hiyerarşik Regresyon Analizi ile incelenmiştir. Analizler sonucunda ergenlerde duygu düzenlemenin internet bağımlılığının %34’ünü açıkladığı ve dışsal işlevsel duygu düzenleme, dışsal işlevsel olmayan duygu düzenle ve içsel işlevsel olmayan duygu düzenlemenin internet bağımlılığı ile pozitif ilişkili ve içsel işlevsel duygu düzenlemenin internet bağımlılığı ile negatif ilişkili olduğu bulunmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular alan yazınıyla ilişkisi çerçevesinde tartışılmış, araştırmacı ve uygulamacılara öneriler sunulmuştur.

Ercengiz, Mustafa - Şar, Ali Haydar, Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Yordayıcı Olarak Duygu Düzenlemedeki Rolü, Sakarya University Journal of Education, Sakarya, 1, 2017, 183-194, pdf.