Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

MAKALE

Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
10
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
298 - 316
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın temel amacı, internet kullanım oranının en yaygın olduğu gençlerin dijital vatandaşlık algılarını tespit etmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırma genel tarama modeline göre yürütülmüştür. Bu araştırmanın çalışma grubunu 16-24 yaş arasında bulunan toplam 438 kişi oluşturmaktadır. Geliştirilen ölçeğin uygulaması sonucunda elde edilen veriler üzerinden ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve madde ayırt edicilik güçleri hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin 8 faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve ölçeğin toplam varyansının önemli bir kısmını (%49,700) açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için de iç tutarlılık düzeyi hesaplanmıştır. Sonuç olarak bu ölçeğin gençlerin dijital vatandaşlık algılarını tespit etmeye yönelik kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.

Kuş, Zafer - Güneş, Erhan - Başarmak, Uğur - Yakar, Hamza, Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Journal of Computer and Education Research, Diyarbakır, 10, 2017, 298 - 316, pdf.