Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Bağlanma Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

TEZ

Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Bağlanma Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
464276
Sayfa Sayısı
101
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Günümüzde hemen hemen her toplumda ve her yaş grubunda internet kullanımı yaygınlaşmış durumdadır ve bu durum internetin aşırı kullanımı ile ilişkili çeşitli riskleri de gündeme getirmiştir. Problemli internet kullanımı ve internet bağımlılığı bu risklerden olup, ergenleri farklı biçimlerde etkileyebilmektedir. Ergenlerde internet kullanımının örüntülerini belirlemek ve internet kullanımı ile bağlanma biçimleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ruh sağlığını koruma ve geliştirmede önemlidir. Bu araştırma lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ile bağlanma biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel niteliktedir. Örneklem büyüklüğü istatistiksel formülle hesaplanmış ve çalışma 1377 öğrenci ile yapılmıştır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) ve İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA) ile toplanmıştır. Veriler SPSS 23.0 (Statistical Package for the Social Sciences) Software programın da tanımlayıcı istatistiksel analizler, ''Mann Whitney U testi'', ''Kruskal Wallis testi'',''Ki-Kare testi",''Lineer Regresyon analizi'' ve "Pearson korelasyon analizi" ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrenciler 13-19 yaş grubunda olup, yaş ortalaması 16.2±1.63'dür. Öğrencilerin İBÖ toplam puan ortalaması 28,8±20,12'dir. İBÖ kesme noktalarına göre öğrencilerin %85'i normal internet kullanıcısıyken, %10.8'i problemli internet kullanıcısı ve %3.7'si internet bağımlısıdır. Öğrencilerin %29.2'si güvenli bağlanma biçimine sahipken, %70.8'i güvensiz bağlanma biçimine sahiptir. Bağlanma biçimine göre internet bağımlılığı ölçek grupları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır(p<0.001). Çalışmanın bulgularına göre öğrencilerin büyük çoğunluğu normal internet kullanıcısıdır ve güvensiz bağlanma biçimine sahiptir. Bağlanma biçimleri ile internet bağımlılığı ölçek puanları farklılaşmaktadır ve problemli internet kullanım düzeyi en düşük öğrenciler güvenli bağlanma biçimi gösteren öğrencilerdir.

Sığrılı, Hülya, Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Bağlanma Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi , Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.