Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi

MAKALE

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Sayfa Aralığı
560–602
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçlarını belirlemek ve üniversite öğrencilerinin cinsiyet, akademik ortalama, sosyoekonomik seviye, dünya görüşü ve sosyal medya kullanım sıklığı gibi farklı özelliklerinin bu kullanım amaçlarında farklılaşma yaratıp yaratmadığını ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma, daha geniş bir araştırma projesi için toplanmış nicel verilerden vücuda gelmiştir. Çalışma verileri, 12 devlet üniversitesinin edebiyat fakültelerinde 2, 3 ve 4. sınıfta okuyan toplam 2253 öğrenciden toplanmıştır. Çalışma kapsamında geliştirilen Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçme Aracıyla toplanan verilerin analizinde frekans analizi, t-testi ve tek faktörlü ANOVA yapılmıştır. Araştırma sonuçları üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı en çok araştırma yapma amacıyla, en az ise siyasi konu ve gruplardan haberdar olma amacıyla kullandıklarını göstermiş, cinsiyetin sosyal medyayı farklı amaçlarla kullanmada belirleyici bir değişken olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca benimsenen dünya görüşü ve sosyal medya kullanım sıklığı sosyal medyanın kullanım amaçlarının tümünde farklılaşmaya sebep olan değişkenler olurken, akademik ortalama ve sosyoekonomik seviye sadece sosyal medyayı eğlence amaçlı ve siyasi konu ve gruplardan haberdar olma amaçlı kullanımlarda farklılaşmaya neden olan değişkenler olarak bulunmuştur. Anahtar Kelimeler Sosyal medya, sosyoekonomik düzey, dünya görüşü

Acun, İsmail - Yücel, Cemil - Belenkuyu, Cüneyt - Keleş, Serap, Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4, 2017, 560–602, pdf.