Lise Öğrencilerinde Bağlanma Stillerinin Problemli İnternet Kullanımına Etkisi

MAKALE

Lise Öğrencilerinde Bağlanma Stillerinin Problemli İnternet Kullanımına Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
50
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
475-483
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırma, lise öğrencilerinde bağlanma stillerinin problemli internet kullanımı (PİK) üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Konya ilinin çeşitli ilçelerinde eğitim gören 200 Anadolu Lisesi (109 kız, 91 erkek) öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılar rastgele tabakalı örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu, Yakın İlişkiler Yaşantılar Envanteri (Sümer, 2006a), Problemli İnternet Kullanım Ölçeği Ergen Formu (Ceyhan ve Ceyhan, 2014) ve verileri çözümlemek için de SPSS 22 programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucu, lise öğrencilerinde bağlanma stillerinin PİK’nı etkilediğini göstermiştir. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve bu araştırmanın farklı gelişim dönemleri üzerinde, farklı değişkenlerle tekrarlanması önerilmiştir.

Ceritli, Ulviye - Bal, Pervin Nedim, Lise Öğrencilerinde Bağlanma Stillerinin Problemli İnternet Kullanımına Etkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ankara, 50, 2017, 475-483, pdf.