Mersin'de Lise Öğrencilerinde Sanal İletişim Araçlarının Kullanımı ve İnternet Bağımlılığının Uyku Kalitesi ile İlişkisinin Araştırılması

TEZ

Mersin'de Lise Öğrencilerinde Sanal İletişim Araçlarının Kullanımı ve İnternet Bağımlılığının Uyku Kalitesi ile İlişkisinin Araştırılması

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
464271
Sayfa Sayısı
93
Tez Türü
Tıpta Uzmanlık
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Uyku kişinin gün içerisinde düşünce, dikkat ve aktivitesini etkileyen ve hayatın sağlıklı akışı için elzem olan fizyolojik bir ihtiyaçtır. Uyku kalitesi pekçok çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Günümüzde sanal iletişim araçlarının yaygın kullanımı ile kötü uyku kalitesi arasında bir ilişki olduğuna dair gözlemler ve bilimsel çalışmalar artmaktadır. Sanal iletişim araçlarının kullanımı ve bu araçlara bağımlılık için en önemli risk grubunu ergenler oluşturmaktadır. Bu çalışma ilelise öğrencilerinde sanal iletişim araçlarının kullanımı ve internetbağımlılığı ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Kesitsel tipte planlanan bu saha araştırmasının evrenini Mersin il merkezinde öğrenim gören 55043 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Minimum örnek büyüklüğü ±3 hata payı ile1047 olarak hesaplandı ve çalışmaya 1100 kişi alınmasına karar verildi. Veri 15 Şubat – 05 Nisan 2016 tarihleri arasında rastgele seçilen 13 okuldan toplandı. İlçe, okul türü ve sınıflara göre tabakalı örnekleme yöntemi ile çalışmaya 1061 öğrenci dahil edildi. Veri formu üç bölümden oluşmaktaydı. Birinci bölüm öğrencilerin sosyodemografik bilgilerini, ikinci bölüm Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeğini ve üçüncü bölümde İnternet Bağımlığı Ölçeğini içermekteydi. Pilot çalışması yapılarak revize edilen veri formu öğrenciler tarafından dolduruldu. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare, t testi, Mann Whitney U, Binary Logistik Regresyon analizi ve Classification and Regression Tree analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p≤0.05 olarak kabul edildi. Çalışmaya 531'i (%50.0) kız ve 530'u (%50.0) erkek olmak üzere toplam 1061 kişi katıldı. Çalışmaya katılan öğrencilerin %58.6'sının uyku kalitesinin kötü olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerde uyku kalitesinin kötü olmasını internet bağımlılığının 2.31 kat, kadın olmanın 1.95 kat, Mezitli'de öğrenim görmenin 1.86 kat, aile ile internet kullanımı konusunda her zaman çatışmanın 1.95 kat, yaş artışının 1.17 kat ve internet kullanım süre artışının da 1.08 kat arttırdığı saptanmıştır. Ayrıca Classification and regression tree analizinde internet bağımlılığının uyku kalitesinin kötü olmasını belirlemede en önemli belirleyici faktör olduğu ve bunu öğrencinin haftalık cep harçlığının 43.5 TL üzerinde olmasının izlediği tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda lise öğrencileri arasında her iki öğrenciden birinin kötü uyku kalitesine sahip olduğu ve kötü uyku kalitesini etkileyen en önemli faktörün de internet bağımlılığı olduğu tespit edilmiştir. İnternet bağımlılığı sanal iletişim araçlarının problemli kullanımı ile ilişkili olup, kişileri gerçek yaşamdan sanal ortama çekmektedir. Bu sorunun çözümü için öğrenci, öğretmen ve ebeveynlerin beraber hareket etmesi önerilir. Sanal iletişim araçları ve internetin daha sağlıklı kullanılabilmesi için öğrencilerin bu araçları daha çok eğitim amaçlı kullanmaya özendirilmesi ve öğrencilerin daha fazla sosyal yaşamda kalması sağlanmalıdır.

Koçaş, Fazıl, Mersin'de Lise Öğrencilerinde Sanal İletişim Araçlarının Kullanımı ve İnternet Bağımlılığının Uyku Kalitesi ile İlişkisinin Araştırılması, Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017, Tıpta Uzmanlık, pdf.