Gençlik- Üniversite ve Lise Gençliğinin Sorunları/ Sorunlarla Baş Etme Yöntemleri/ Okul Merkezli Sorunlar/ Rehberlik hizmeti Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 800 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Üniversiteler ve Öğrenci Problemi Ali Rıza Berkem 1965/1966
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Nedenler: İstanbul Vakıf Üniversiteleri Örneği Burhanettin Zengin, İsmail Uzut 2017
Türk Üniversitelerindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Taleplerini Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi Somayyeh Radmard 2017
6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği ve Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri ile Genel Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Abdulaziz Çelik 2017
Başarının Vısa'sı: Üniversite Sınavını Kazanmanın Altın Anahtarı İlhan Ürkmez 2017
Eğitimde Rehberlik Hizmetlerinin Yeri ve Önemi Nilgün Canel 2017
Engellilere Yönelik Tutumlar ve Okul Sosyal Hizmeti Elif Çetintaş, Elif Gökçearslan Çifci 2017
Ergenlerde Okul Tükenmişliğinin Yordayıcısı Olarak Akademik Kontrol Odağı Gürcan Şeker, Yasemin Yavuzer 2017
Gençlerin Kampüs Açık Mekân Kullanımlarına Mekânsal Özelliklerin Etkisi: KTÜ Kanuni Kampüsü Örneği Tuğba Düzenli, Elif Merve Alpak, Ali Özbilen 2017
Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Üniversite Kavramına Yönelik Metaforik Algıları Zühal Dinç Altun, Fatma Gül Uzuner 2017
Lise Öğrencilerinde Okul Bağlılığı Seval Kızıldağ, Selen Demirtaş Zorbaz, Osman Zorbaz 2017
Lise Öğrencilerinin İstenmeyen Öğretmen Davranışlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi Hatice Güzel 2017
Lise Öğrencilerinin Metaforik Okul Algılarının İncelenmesi: Diyarbakır İli Örneği Nuri Akyıldız 2017
Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Derslere Yönelik Direnç Davranışlarının Yordanması Bengisu Koyuncu 2017
Lise Öğrencilerinin Rutin Olmayan Problemleri Çözme Becerilerinin ve Kullandıkları Stratejilerin İncelenmesi Seçil Saygılı 2017
Lise Öğrencilerinin Zorba Davranışları ve Rehberlik İhtiyaçlarının İncelenmesi Birol Çelik 2017
Lisede Okul Tükenmişliğinin Akademik Bağlamda Ödül Bağımlılığı ile Yordanması Ayşe Aypay 2017
Liselerde Sık Karşılaşılan Öğrenci Problemleri Mehmet Akif Erdener, Fahri Sezer, Erdoğan Tezci 2017
Maslow’un Tükenmişlik Ölçeği ile Myo Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma Sefa Acar 2017
Meslek Yüksekokullarının Kariyer Çalışmaları ile Üniversite Adaylarına Katkıları: Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksekokulu Örneği İbrahim Hakkı Arslan, Hasan Bakırcı, Emine Aytar 2017
Motivasyonel Kararlılık İle Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi Meva Demir, Adem Peker 2017
Okul PDR Servisi Abdullah Yalnız 2017
Okul Sosyal Hizmeti Bağlamında Lise Öğrencilerinin Öğretmenlerinden Algıladıkları Sosyal Destek Üzerine Bir Araştırma Adem Dağ, Recep Yıldız 2017
Okul Sosyal Hizmeti Bir Uygulama Kılavuzu JoAnn Jarolmen 2017
Okul Sosyal Hizmetinde Okul Bağlantılı Hizmetler Emel Yeşilkayalı 2017
Okul Sosyal Hizmetine Giriş Elif Gökçearslan Çifci, Mehmet Can Aktan, Leman Aksu 2017
Okul Tükenmişliğini Önlemede Ebeveyn İzlemesi ve Olumlu Okul İklimi Emine Durmuş, Ayşe Aypay, Eren Can Aybek 2017
Okulda Pozitif Psikoloji Uygulamaları Şerife Işık 2017
Ortaokul Öğrencilerinin Okul Aidiyet Duygusu ile Okul Temelli Yalnızlık Arasındaki İlişkide Okul İkliminin Aracılık Rolü Bilge Bakır Ayğar, Alim Kaya 2017
Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi Serkan Altuntaş, Özcan Sezer 2017
Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri İle Okula Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Akif Sağlam, Fatma Ebru İkiz 2017
Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Okulda Dışlanmışlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Nadir Çeliköz, Azmi Türkan 2017
Ortaöğretim Öğrencilerin Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerine Bakış Açılarının İncelenmesi Sinan Yalçın, Mustafa Yılmaz, Yavuz Karakaya 2017
Ortaöğretim Öğrencilerinin Açık Öğretim Lisesine Geçiş Nedenlerine İlişkin Öğrenci, Okul Yöneticisi, Öğretmen ve Veli Görüşleri Eda Çuhadar Öncü 2017
Ortaöğretimde Öğrenci Devamsızlığı Buna Dönük Okul Uygulamaları ve Önerilen Politikalar Emine Önder 2017
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversiteden Beklentilerinin Faktör Analizi İle Değerlendirilmesi Seval Süzülmüş 2017
Öğrenci Algılarına Göre Liselerde Yaşam Kalitesi Salih Aykıt, Melek Baba Öztürk 2017
Öğrenci Sorunlarının Belirlenmesi Hatice Karaçanta 2017
Öğrencilerin Problemleri Çözüm Süreçlerinin İpucu Destekli Problem Çözme Aracı ile Belirlenmesi Seyhan Eryılmaz Toksoy, Ali Rıza Akdeniz 2017
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Okullardaki Rehberlik Servisini Değerlendirmeleri Seda Donat Bacıoğlu, Oya Onat Kocabıyık, Asude Malkoç 2017
Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Programının Lise İkinci Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Düzeyine Etkisi Asude Malkoç, Tuncay Ergene 2017
Sivas İl Merkezinde Lise Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörler Meral Karabey 2017
Sosyal Adalet Liderliği, Okula Yönelik Tutum ve Okul Bağlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Murat Özdemir 2017
Stajyer Öğrencilerin Okullarda Öğretmenden Öğrenciye Yönelik Şiddete İlişkin Gözlemleri Yaşar Çelik, İhsan Onay 2017
Stresin Üniversite Öğrencilerin Ders İçi Performansı Üzerinde Etkisi (Selçuk Üniversitesinde Bir Alan Çalışması) Yıldırım Salahaldın Husseın Husseın 2017
Türk Eğitim Tarihinin Mihenk Taşlarından Meslek Liselerine Karşı Öğrencilerin İlkokuldan İtibaren Yönelimleri ve Okula Aidiyet Duyguları Kadir Ulusoy, Bahattin Erkuş 2017
Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Ailelerine Yönelik Bir Grup Rehberliği Programı Alim Kaya 2017
Üniversite İmajı, Üniversiteye Duyulan Memnuniyet ve Öğrenci Sadakati Arasındaki İlişkileri Anlamaya Yönelik Bir Araştırma Yasemin Karatekin Alkoç 2017
Üniversite Öğrencileri ve İkametgah İlişkisi/Bir Mekanın Eve Dönüştürülmesi: Nevşehir Örneği Ahmet Uysal, Şenay Güngör, Ali Meydan 2017
Üniversite Öğrencilerinin Üniversitede Sunulabilecek Hizmetlere Yönelik İhtiyaçları Oya Yerin Güneri, Yeşim Çapa Aydın, Funda Barutçu Yıldırım 2017
Üniversite Seçerken Erhan Erkut 2017
Üniversite Sınavına Girecek Olan Öğrencilerde Sınav Kaygısı Düzeyi, Sosyal Etkinlikler ve Rehberlik Hizmetini Kullanma Durumu Pemra C. Ünalan, Serap Çifçili, Demet Dinç, Mehmet Akman, Volkan Topçuoğlu 2017
Üniversitelerde Engelli Öğrencilerin Eğitim Alanında Karşılaştıkları Sorunlar: Selçuk Üniversitesi Örneği Özlem Karakuş, Huriye İrem Kalaycı Kırlıoğlu, Mehmet Kırlıoğlu, Doğa Başer 2017
Üniversiteye Başlayacak Olan Gençlerin Fakülteye Yönelim Tutumlarının İncelenmesi; Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Olgun Göktaş, OğuzTekin, İsmail Arslan, Mustafa Oğulluk, Zehra Aktürk Oğulluk, Erkan Kıbrıslı 2017
Yükseköğretimde Okul Terkinin Değerlendirilmesi Fatma Uslu 2017
A Descriptive Study On The Performance Of Complaints By Turkish University Students in An EFL Context (EFL Bağlamında Türk Üniversite Öğrencilerinin Şikayet Performansı Üzerine Betimsel Bir Çalışma) Ahmet Süleyman Bikmen 2011
Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Algılanan Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi Zeynep Hamamcı, Murat Yıkılmaz 2011
Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Firdevs Savi 2011
Ders Çalışmayan Gençlerin Ailelerine: Anne Baba Bu Kitabı Oku! R. Sabri Yurdakul, Göksu Telmaç, Pelin N. Tekinsoy 2011
Eyvah Mutfakta Üniversiteli Var! İsa Yılmaz 2011
Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Sorunları Emet Aynur Aydın 2011
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Ders Başarılarını Etkileyen Kişisel, Sosyo-Ekonomik ve Okul Kaynaklı Faktörlerin İncelenmesi (Konya İli Akşemseddin İ. O. Örneği) Musa Akkaş 2011
İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ayşe Aybay 2011
Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Stres Kaynakları, Madde Kullanım Düzeyleri ve Psikolojik Yardım Arama Davranışları Mine Bahar 2011
Lise Öğrencilerinde Derse Katılmaya Motive Olma ile Yaşam Amaçları Belirleme Arasındaki İlişkiler Ali Eryılmaz, Ayşe Aypay 2011
Lise Öğrencilerinde Okul Öfkesi ve Yalnızlık Nazmiye Çivitçi 2011
Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri Hüseyin Şimşek 2011
Liselerde Öğrenci Şiddetinin Önlenmesi - Anlaşmazlık Çözümü-Eğitim Kitabı Abbas Türnüklü, Ebru İkiz, Tarkan Kaçmaz, Feridun Balcı 2011
Müzik Öğretmeni Adaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre Problem Çözme Becerileri Deniz Beste Çevik 2011
Okul Çağındaki Engelli Öğrencilerin Devam Ettikleri Okullar, Yaşanan Sıkıntılar Nizamettin Bilici 2011
Okulda Disiplin Cezası Alma, Ailede Şiddete Uğrama Sezer Ayan 2011
Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Öz Yeterlik Düzeylerinin Okula Bağlılıkları İle İlişkisi Savtekin Mengi 2011
Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Atılganlık Becerilerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisi Berrin Emran Özbulak, Ayşe Aypay, Ahmet Aypay 2011
Ortaöğretimde Öğrencilerinin Sahip Oldukları İnsani değerler ile Akademik Erteleme Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ruhi Yiğit, Bülent Dilmaç 2011
Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki Elanur Yılmaz Karabutlu, Sevda Yılmaz, Afife Yurttaş 2011
Üniversite Adaylarının Üniversite Marka Algılarının Üniversite Tercihlerine Etkilerinin Ölçümü: Eskişehir Örneği Ömer Torlak, Volkan Doğan 2011
Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri, Stresle Başa Çıkma Tutumları ve Stresi Algılama Düzeyinin İncelenmesi Gizem Altundağ 2011
Üniversite Öğrencilerinde Umutsuzluk Düzeyi ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Üzerinden İncelenmesi Ömer Oğuztürk, Figen Akça, Gülçilem Şahin 2011
Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesi ve Yorgunluk Sefa Saygılı, Ayşe Çil Akıncı, Hülya Arıkan, Ebru Dereli 2011
Üniversite Öğrencilerinden Okuma Notları Latif Onur Uğur 2011
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Nedenleri Arif Özer, Esin Altun 2011
Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ertan Başa 2011
Üniversite Öğrencilerinin Sorun Alanları Ve Sorunlarla Başetme Yolları: Erciyes Üniversitesi Örneği Mustafa Kacur, Mustafa Atak 2011
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Stillerinin Yordayıcılarının İncelenmesi Ahmet Ragıp Özpolat 2011
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kritik Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi Rana Can, Hatice Tambağ 2016
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının 8 Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısına Etkisi İbrahim Demirci, Seval Erden 2016
Çalgı Topluluklarına Katılma Durumunun İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi Canan Çeşit 2016
Diş Hekimliği Öğrencilerinin Klinik Eğitimi Öncesi ve Sonrası Dönemde Dental Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi Eda Haznedaroğlu, Şirin Güner, Ali Recai Menteş 2016
İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Orantısal Durumları Orantısal Olmayan Durumlardan Ayırt Edebilme Becerileri Zülbiye Toluk Uçar, Figen Bozkuş 2016
Lisans Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Üzerine Görüşleri Filiz Mete, Bilge Bağcı Ayrancı 2016
Lise Dönemi Ergenlerinin Hayal Kurmak Hakkındaki Görüşleri Abdullah Atlı 2016
Modern Çağın Yeni Fobisi Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi Prevalansı Müge Adnan, Deniz Mertkan Gezgin 2016
Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Gökhan Atik, Oya Yerin Güneri 2016
Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Enis Baha Biçer, Fatih Altan 2016
Adolesanların Akademik Erteleme Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Levent Yaycı, İhsan Düşmez 2016
Akademik Başarının Yordayıcıları Olarak Öğretmene Güven, Okula Karşı Tutum, Okula Yabancılaşma ve Okul Tükenmişliği Servet Atik 2016
Akran Zorbalığı, Okul Tükenmişliği ve Ebeveyn İzlemesi Arasındaki İlişki Ayşe Aypay, Emine Durmuş, Eren Can Aybek 2016
An Analysis of The Critical Thinking Of University Students Enrolled in a Faculty of Education (Eğitim Fakültesinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşüncelerine Yönelik Bir Analiz) Ayşe Aylin Buran 2016
An İnvestigation on The Effects of Using Cognitive and Metacognitive Strategies to Enhance University Students' Reading Skills (Üniversite Öğrencilerinin Okuma Becerilerini Arttırmada Bilişsel Ve Üstbilişsel Strateji Kullanımı Etkilerinin İncelenmesi) Sevim Kutlutürk 2016
Anadolu Üniversitesi Örgün Öğrencilerinin Üniversitelerine Bağlılıklarının Öğrenci Memnuniyet Modeli ile İncelenmesi Köksal Büyük, Murat Akyıldız 2016

Sayfalar

RSS - Gençlik- Üniversite ve Lise Gençliğinin Sorunları/ Sorunlarla Baş Etme Yöntemleri/ Okul Merkezli Sorunlar/ Rehberlik hizmeti beslemesine abone olun.