Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Üniversite Kavramına Yönelik Metaforik Algıları

MAKALE

Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Üniversite Kavramına Yönelik Metaforik Algıları

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Sayfa Aralığı
129–142
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmada Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin üniversite kavramına yönelik metaforik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Güzel Sanatlar Lisesinde müzik ve resim alanlarında öğrenim gören 130 kadın (%67) ve 65 erkek (%33) olmak üzere toplam 195 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler metafor analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın bulgularına göre araştırmaya katılan öğrenciler üniversite kavramına yönelik olarak toplam 174 geçerli metafor üretmişlerdir. Katılımcıların, üniversiteye yönelik metaforik imgelerinin “kariyer gelişiminin merkezi, özgürlüğün merkezi, gerçek hayatın başlangıcı, olumlu duyguların merkezi, olumsuz duyguların merkezi ve ilginç bir yer olarak üniversite” olmak üzere toplam 6 kategori altında toplandığı görülmüştür. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara bağlı olarak araştırmanın sonunda ailelere, öğretmenlere ve araştırmacılara yönelik bazı önerilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Üniversite kavramı, metafor analizi, güzel sanatlar lisesi öğrencileri

Altun, Zühal Dinç - Uzuner, Fatma Gül, Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Üniversite Kavramına Yönelik Metaforik Algıları, Eği̇ti̇m Ve İnsani̇ Bi̇li̇mler Dergi̇si̇, 4, 2017, 129–142, pdf.