Lise Öğrencilerinin Zorba Davranışları ve Rehberlik İhtiyaçlarının İncelenmesi

TEZ

Lise Öğrencilerinin Zorba Davranışları ve Rehberlik İhtiyaçlarının İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
461407
Sayfa Sayısı
100
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın temel amacı "lise öğrencilerinin zorba davranışları ve rehberlik ihtiyaçlarının incelenmesi"dir. Bu sebeple araştırma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan resmi ve özel liselerde eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır. 225 erkek, 217 kız öğrenci olmak üzere toplam 442 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada rehberlik ihtiyaç formu ve zorbalık eğilim ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada iki değişken ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için t testi ve Mann Whitney U testi, ikiden fazla değişken ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı için tek yönlü varyans analizi ile Krsuskal Wallis Testi uygulanmıştır. Ayrıca Zorbalık Eğilim Ölçeği ile Rehberlik İhtiyacı arasındaki ilişki için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi yapılmıştır. Kız ve erkek öğrencilerin zorbalık eğilim puanları erkekler lehine anlamlı farklılık göstermektedir. Şiddet görme durumu öğrencilerin zorbalık eğilimini artırmaktadır. Şiddet gören öğrenciler, şiddet görmeyen öğrencilere göre daha fazla rehberliğe ihtiyaç duymaktadırlar. Lise öğrencilerinin sınıf seviyeleri arttıkça zorbalık eğilimi de artmaktadır. Lise ikinci sınıfta okuyan öğrenciler, diğer sınıf öğrencilerine göre rehberliğe daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Genel olarak not ortalaması arttıkça öğrencilerin zorbalık eğilimleri de artış göstermektedir. Ekonomik gelirin artması, anne-babanın ayrı yaşaması öğrencilerin zorbalık eğilimlerini ve rehberlik ihtiyaçlarını artırmaktadır. Korelasyon analiz sonuçlarına göre zorbalık eğilimi ile rehberlik ihtiyacı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Sonuç olarak öğrencilerin zorbalık eğilimleri ile öğrencilerin rehberliğe olan ihtiyaçlarının ilişkili olduğu görülmektedir.

Çelik, Birol, Lise Öğrencilerinin Zorba Davranışları ve Rehberlik İhtiyaçlarının İncelenmesi , İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.