Lise Öğrencilerinin İstenmeyen Öğretmen Davranışlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi

MAKALE

Lise Öğrencilerinin İstenmeyen Öğretmen Davranışlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
38
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
209-220
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Öğrenci- öğretmen etkileşiminde, öğretmenlerin sınıflarında sergiledikleri davranışlar, öğrencinin akademik başarısını etkilemesinin yanı sıra, hem bireysel anlamda hem de grup düzeyinde öğrencinin öğrenme tutumunu ve sosyal davranışını etkileyebildiğinden, öğretmenlerin sınıflarında sergiledikleri davranışları önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı Konya il merkezindeki liselerde öğrenim gören öğrencilerin istenmeyen öğretmen davranışlarına yönelik algılarını belirlemeye çalışmaktır. Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. 2016-2017 öğretim yılında Konya il merkezindeki liselerde öğrenim gören 913 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada ( Erben Keçici ve diğerleri, 2013) tarafından geliştirilen “İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçek, “Öğretmen olumsuz davranışı” ve “Öğretmen olumsuz davranışının etkileri” olmak üzere iki faktörlü 38 sorudan oluşan likert tipi bir ölçektir. Ölçeğe ait iki boyutun Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları 0.91 ile 0.92 ve ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.94’dur. Verilerin analizi SPSS 20 bilgisayar paket programı ile yapılmıştır. Öğrencilerin istenmeyen öğretmen davranışlarına yönelik algıları aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile belirlenmiştir. Öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için normal dağılım göstermediği görülen verilerin cinsiyet ve öğrenim gördükleri alan değişkenine göre değişimi Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçları istenmeyen öğretmen davranışlarının çok az da olsa bulunduğunu, öğrencilerin bundan az da olsa olumsuz etkilendiklerini göstermiştir. Lise öğrencilerinin istenmeyen öğretmen davranışı ve istenmeyen öğretmen davranışının öğrenci üzerinde bıraktığı etki puan ortalamaları cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Farkın anlamsız bulunmasına rağmen, erkek öğrencilerin istenmeyen öğretmen davranışı, kız öğrencilerin ise davranışa karşı gösterilen tepki puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Sayısal bölüm öğrencilerinin istenmeyen öğretmen davranışı ve davranışa karşı gösterilen tepki puan ortalamalarının eşit ağırlık bölümü öğrencilerinin istenmeyen öğretmen davranışı ve davranışa karşı gösterilen tepki puan ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Güzel, Hatice, Lise Öğrencilerinin İstenmeyen Öğretmen Davranışlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Konya, 38, 2017, 209-220, pdf.