Lisede Okul Tükenmişliğinin Akademik Bağlamda Ödül Bağımlılığı ile Yordanması

MAKALE

Lisede Okul Tükenmişliğinin Akademik Bağlamda Ödül Bağımlılığı ile Yordanması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
8-19
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Akademik bağlamda ödül bağımlılığının haz duygusunu deneyimlemede dışarıya bağımlılık haline neden olabilmesi ve ödülsüzlük ipuçlarının öğrencilerde strese, olumsuz duygu ve davranışlara yol açabilmesi durumlarının, okulda uzun dönem stres faktörlerinin yol açtığı okul tükenmişliği ile ilişkili olabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada lise öğrencilerinin ödül bağımlılığının yaşadıkları okul tükenmişlik sendromunun anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Örneklem grubu Eskişehir’de yer alan iki devlet lisesinde öğrenimini sürdüren; 9, 10 ve 11. sınıfa devam eden toplam 265 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler Lise Öğrencileri için Ödül Bağımlılığı Ölçeği ve Ortaöğretim Öğrencileri için Okul Tükenmişliği Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler Çoklu Doğrusal Regresyon Analizleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları akademik bağlamda ödül bağımlılığının lise öğrencilerinin okul tükenmişliğini düşük düzeyde yordadığını göstermiştir. Akademik bağlamda ödül bağımlılığı aileden kaynaklı tükenmişlik ve öğretmen tutumlarından bunalma ve sıkılma tükenmişlik boyutlarındaki toplam varyansları diğer tükenmişlik boyutlarına göre daha büyük bir oranda açıklamaktadır. Bu çalışmanın bulgularının okul tükenmişliğinin düşük düzeyde de olsa yordayıcısı olan bir değişkeni literatüre tanıttığı için önemli olduğu düşünülmektedir.

Aypay, Ayşe, Lisede Okul Tükenmişliğinin Akademik Bağlamda Ödül Bağımlılığı ile Yordanması, Sakarya University Journal of Education, Sakarya, 1, 2017, 8-19, pdf.