Maslow’un Tükenmişlik Ölçeği ile Myo Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma

MAKALE

Maslow’un Tükenmişlik Ölçeği ile Myo Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
7
Yıl
Sayfa Aralığı
259-264
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Çalışmanın ana amacı ileride bankacılık veya sigortacılık mesleğini tercih edecek olan Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerini belirlemeye çalışmaktır. Bu amaç çerçevesinde daha önceden Türkçeye çevrilmiş olan “Maslow’un Tükenmişlik Ölçeği” ile Siirt Üniversitesi Kurtalan MYO Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde okuyan öğrencilerin, Tükenmişlik, Öz Yeterlik ve Kendine olan Güven, düzeyleri belirlenmeye çalışılacaktır. Araştırma sonuçları SPSS 20.0 paket programı yardımıyla analiz edilecektir.

Acar, Sefa, Maslow’un Tükenmişlik Ölçeği ile Myo Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma, Social Sciences Studies Journal, 7, 2017, 259-264, pdf.