Meslek Yüksekokullarının Kariyer Çalışmaları ile Üniversite Adaylarına Katkıları: Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksekokulu Örneği

MAKALE

Meslek Yüksekokullarının Kariyer Çalışmaları ile Üniversite Adaylarına Katkıları: Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksekokulu Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
21
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
397-411
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Üniversiteler genel olarak bilimsel bilgi üreten ve yayan kuruluşlar olmalarının yanı sıra bölgesel kalkınmanın da temel dinamiklerinden biri olarak kabul edilmişlerdir. Tarihsel süreci içerisinde değişik misyonlar yüklenmiş olan meslek yüksekokulları, ilçelerin pek çok alanda gelişimine de katkı sağlamaktadır. Bu çalışma, Hilvan Meslek Yüksekokulu’nun, üniversite adaylarının eğitim hayatına, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkılarını ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Hilvan Belediyesi bünyesindeki Bilgi Evi’ne kayıtlı üniversite adaylarını kapsamaktadır. Örneklem büyüklüğü belirlenirken 150 olarak bilinen evren büyüklüğü için, %5 hata oranı ile evreni temsil edebilecek 91 deneğe ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilen 15 soruluk anket formudur. Anket analizinde SPSS 18 paket program ile veriler analiz edilmiştir. Çalışmada her bir ifade için güvenilirlik testi yapılmış ve Ki-kare testi kullanılmıştır. Analizlerde akademisyenlere karşı önyargı ile ders ortamına karşı önyargı, kişinin sosyalleşmesi ile özgüveni ve üniversiteli olma isteği ile özgüvenleri arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Arslan, İbrahim Hakkı - Bakırcı, Hasan - Aytar, Emine, Meslek Yüksekokullarının Kariyer Çalışmaları ile Üniversite Adaylarına Katkıları: Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksekokulu Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Burdur, 21, 2017, 397-411, pdf.