Lise Öğrencilerinin Metaforik Okul Algılarının İncelenmesi: Diyarbakır İli Örneği

TEZ

Lise Öğrencilerinin Metaforik Okul Algılarının İncelenmesi: Diyarbakır İli Örneği

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
463420
Sayfa Sayısı
50
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin okul algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesidir. Çalışma, Diyarbakır'da bulunan 6 liseden 366 öğrenci (186 kız ve 180 erkek öğrenci) ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların sosyo demografik bilgilerinin öğrenilmesi amacıyla bilgi formu ve okul algılarının belirlenmesi amacıyla metaforik okul algısı ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 istatistik ve analiz programı ile analiz edilmiştir. Okul Algısı Ölçeğinin Koruma Geliştirme, Baskı Yeri ve Yuva alt boyutlarına göre cinsiyet açısından T testi ile karşılaştırılmıştır. Katılımcıların devam ettikleri sınıflara göre grup karşılaştırmaları ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha olumlu okul algılarına sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca 9. sınıfların 10, 11 ve 12. sınıflara oranla okula karşı daha olumlu algıları olduğu gözlenmiştir.

Akyıldız, Nuri, Lise Öğrencilerinin Metaforik Okul Algılarının İncelenmesi: Diyarbakır İli Örneği , Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.