Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Derslere Yönelik Direnç Davranışlarının Yordanması

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Derslere Yönelik Direnç Davranışlarının Yordanması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
29
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1071-1090
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırma, lise öğrencilerinin kişisel problem çözme beceri algılarının sergiledikleri derslere yönelik direnç davranışlarını yordama düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada amaca uygun olarak nicel araştırma modelleri içerisinde yer alan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri, 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, 10. sınıfa devam eden öğrencilerden toplanmıştır. Veri toplanacak öğrenciler basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiştir. Araştırmaya toplam 831 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama için, Lise Öğrenci Direnç Ölçeği (LÖDÖ) ve Problem Çözme Envanteri (PÇE) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, ortalama, standart sapma, Pearson korelasyon, ve basit doğrusal regresyon kullanılmıştır Veriler SPSS 22.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmada uygulanan analizler için anlamlılık düzeyi .01 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin kişisel problem çözme algıları ile derslere yönelik direnç davranışları arasında -.24 düzeyinde; matematiğe yönelik tutumları arasında ise -.23 düzeyinde anlamlı (p<0.01) ilişki tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonucuna göre, öğrencilerin kişisel problem çözme algılarının derslere yönelik direnç davranışındaki varyansın yüzde 5’ini açıklamaktadır.

Koyuncu, Bengisu, Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Derslere Yönelik Direnç Davranışlarının Yordanması, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Mersin, 29, 2017, 1071-1090, pdf.