Gençlik ve Sosyal Değişim-Sosyal Sorunlar/Sosyal İlişkiler/Uyum-Toplumsal Uyum/Anomi-Yabancılaşma/Yalnızlık/Boş Zamanlar/Sosyalleşme/Arkadaşlık- Akran İlişkileri Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 1120 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Lise Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılmalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Gözde Kahraman, Enis Çolak, Betül Bayazıt, Ozan Yılmaz 2017
Rekreatif Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş 2017
Akran Arabuluculuğu Programının Ergenlerin Sosyal Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Muhammed Yıldız 2017
Akran Baskısıyla Başaçıkma Konusunda Hazırlanan Psikoeğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akran Baskısı Düzeylerine Etkisi Hakan Acar, Mustafa Kılınç 2017
Annelerin-Babaların Çocuklarda ve Ergenlerde Sosyal Yanlı Gelişme ile İlişkili Sosyalleştirme Süreçlerine Etkisi Turhan Şengönül 2017
Arkadaşlık İlişkilerini Geliştirmeye Yönelik Grup Rehberliği Etkinliklerinin Ergenlerin Arkadaşlık İlişkilerine Etkisi Yasin Demir, Mustafa Kutlu 2017
Atatürk Üniversitesi’ne Öğrenim Görmek İçin Gelen Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Karşılaştığı Sorunlar Mutlu Melis Özgeriş 2017
Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Sosyal Anksiyete Düzeylerine Göre Bilinçli Farkındalık ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi Nur Tuncer 2017
Constraints and Perceived Freedom Levels in The Leisure of University Students Mehmet Demirel, Duygu Harmandar Demirel, Emrah Serdar 2017
Değişen Bir Katılım Mekanizması Olarak Gençliğin Toplumsal Katılımı Metin Işık, Simge Ünlü, Mustafa Cankut Kurt 2017
Determining Free Time Activities of University Students (Example From Faculty of Education, Celal Bayar University, Manisa) (Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerinin Belirlenmesi (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)) Ömer Seyfettin Sevinç, Osman Aktan 2017
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Gören Öğrencilerin İletişim Becerilerinin İncelenmesi Kamil Erdem, Atakan Çağlayan, Nurper Özbar 2017
Ergen Psikolojik Sağlamlık Düzeyinin Yordayıcıları: Algılanan Sosyal Destek ve Okul Bağlılığı Özden Turgut, Bahtiyar Eraslan Çapan 2017
Ergenlerde Ana-Babaya Bağlanma Örüntüsünün Benlik Saygısı ve Yalnızlık ile İlişkisi Şule Kaya 2017
Ergenlerde Riskli Davranışların Güvensiz Bağlanma ve Algılanan Sosyal Destek Tarafından Yordanmasında Psikolojik Belirtilerin Aracı Rolü Serdar Körük, Ayşe Aypay 2017
Ergenlerde Sosyal Dışlanma, Yalnızlık ve Okul Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişki: Empatik Eğilimin Aracı Rolü Ayçe Büyükcebeci 2017
Ergenlerde Sosyal Dışlanma, Yalnızlık ve Okul Öznel İyi Oluş: Empatik Eğilimin Aracılık Rolü Ayçe Büyükcebeci, Mehmet Engin Deniz 2017
Ergenlerde Sosyal Kaygı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gülin Yazıcı Çelebi 2017
Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Psikolojik Dayanıklılıklarına Etkisi Sinem Atarbay 2017
Gecekondulu Gençlerin Kentsel Dönüşüm Algısı: Sarıyer Derbent ve Kazımkarabekir Mahalleleri Örnekleri Hakan Yücel, Gizem Aksümer Kaynarca 2017
Genç Yetişkinliğin Öncesinde Olan Ergenlerin Yaşam Doyumu: "Utangaçlık" ve "Öz Yeterlik Algısı"nın Rolü Murat Erol 2017
Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi Fulya Yüksel Şahin 2017
Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Dinledikleri Müzik Türü Arasındaki İlişki Elif Güven 2017
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri ve Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi Neşe Uysal, Elif Sözeri, Filiz Selen, Hatice Bostanoğlu 2017
İletişim Becerileri Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Sanal ve Kişilerarası İlişkilerine Etkisi Münire Temel, Fatma Nevin Şişman 2017
İlkokul Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Akran Zorbalığı ve Okula Aidiyet Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Derya Balak 2017
Korunmaya Muhtaç Olan ve Aileleri ile Birlikte Yaşayan 61-72 Aylık Çocukların Ahlaki Değerleri ile Akran İlişkileri ve Akran Şiddetine Maruz Kalma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Elif Yorgun 2017
Lise Öğrencilerinde Etkileşim Algısı Eylem Kimlikleme ve Duygu İhtiyacı Arasındaki İlişkiler Mehmet Ertuğrul Uçar, Ramin Aliyev 2017
Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanma Sıklığının Yalnızlık Algılarına Etkisi Şeymanur Eni 2017
Lise Öğrencilerinin Sosyal Uyum Becerileri ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sinan Pehlivan 2017
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Tercih Sebepleri ve Uyum Durumlari: Sivrihisar Örneği Esra Sertel, Hakan Yıldırım, Serel Özmen Akyol 2017
Ortaokula Devam Eden Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Desteğin Okul Tükenmişliğine Etkisinin İncelenmesi Aygen Çakmak, Hande Şahin 2017
Ortaöğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Can Sıkıntısı Algılarının ve Zorbalık Durumlarının Karşılaştırılarak İncelenmesi Fatih Çelebi, Ramin Aliyev 2017
Öğrencilerin Okul Dışı Vakitlerinin Değerlendirilmesinde Ailelerin Rolü ve Okul Sosyal Hizmeti Hülya Yıldız 2017
Örgütsel Çekicilik ve Algılanan Birey-Örgüt Uyumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine bir Araştırma Hilal Büyükgöze, Şefika Şule Erçetin 2017
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrencileri Serbest Zamanlarını Nasıl Geçiriyor? İ. Bakır Arabacı 2017
Profesyonel Sosyalizasyon Teorisine Temellendirilen Psikoeğitim Programının Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi Hatice Öner Altıok, Besti Üstün 2017
Rekreatif Etkinliklere Katılımı Engelleyen Faktörlerin Incelenmesi: Kız Lisesi Örneği Meli̇ha Uzun, Osman İmamoğlu, Faruk Yamaner, Gamze Deryahanoğlu, Gül Yamaner 2017
Sağlık Bilimleri Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumunda Akran Desteğinin Etkisi Bilgen Özlük, Ayfer Karaaslan 2017
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Yalnızlık Durumlarının Değerlendirilmesi Nurten Elkin 2017
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Akran Desteğinin Önemi Işık Atasoy, Özlem Doğu 2017
Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencileri ile Fen Bilimleri Öğrencilerinin Diğerkâmlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Bingöl Üniversitesi Örneği Emrah Apak, İhsan Yilkan, Metin Erdem 2017
Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin İletişim Düzeylerinin İncelenmesi Hasan Ulukan, Alper Kartal, Serkan Zengin, Engin Abanoz, Necmettin Parlak 2017
Sunum Becerilerinin Akran Değerlendirmesine Arkadaşlığın Etkisi Oğuzhan Özdemir, Didem Erdem 2017
Suriyeli ve Diğer Yabancı Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Adaptasyonu ve Okul İçi İletişimlerine Yönelik Bir İnceleme İbrahim Sani Mert, Bilal Çıplak 2017
Takım Sporlarıyla Uğraşan Elit Genç Sporcularda Boyun Eğici Davranışların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Tarkan Tuzcuoğulları, Uğur Abakay 2017
Türk Öğrencilerin Erasmus Deneyimleri: Bilinmeyenle Yüzleşme Saliha Defne Erdem Mete 2017
Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri İlknur Özpınar, Arzu Aydoğan Yenmez, Seher Mandacı Şahin 2017
Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği) Fatih Yardımcıoğlu, Furkan Beşel, Fatih Savaşan 2017
University Students’ Opinions of The Meaning of Leisure and Their Perceived Freedom In Leisure Duygu Harmandar Demirel, Mehmet Demirel, Emrah Serdar 2017
Uyum Arttırma Grup Rehberliğinin Ergenlerin Sosyal Kaygı ve Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerine Etkisi Fatma Ebru İkiz, Derya Gül 2017
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Arkadaş Bağlılığının İncelenmesi Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Havva Kaçan Softa, Hicran Kör, Gözde Karagözoğlu 2017
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumlarına Katkı Sağlayan Bireysel ve Çevresel Faktörlerin İncelenmesi Seda Sevinç Tuhanioğlu 2017
Üniversite Dönemi Gençliği ve Uyum Problemleri Esra Asıcı 2017
Üniversite Gençliğinin Uyum Sorunları: Yalova Örneği İbrahim Yücel 2017
Üniversite Öğrencilerin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri ile Serbest Zaman Yönetimleri Arasındaki İlişki Veli Ozan Çakır 2017
Üniversite Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Suçluluk Utanç ve Affetmeyi Yordaması Mehmet Aslan 2017
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Dışlanma ile Saldırganlık Arasındaki İlişkide Sosyal Yabancılaşmanın Aracı Rolü Öner Çelikkaleli, Mim Sertaç Tümtaş 2017
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygı ve Ayrılma Anksiyetesi İlişkisi Gülru Elver Gürsoy, Hüseyin Ünübol, Gökben Hızlı Sayar 2017
Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık Seçiminde Cinsiyet, İnanç ve Etnisite Değişkenlerinin Önemi (Bartın Üniversitesi Örneği) Fethi Nas 2017
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ile Kullandıkları Mizah Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Emine Rana Fırat 2017
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Alışkanlıklarının İncelenmesi (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) Burhan Başoğlu 2017
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Tercihleri: Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği Tugay Arat, Yalçın Çalımlı 2017
Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ayfer Kadakal, Birol Alver 2017
Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Belirlenmesi: Ulubey Meslek Yüksekokulu Örneği Ozan Çatır, Musa Karaçor 2017
Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi Rumeysa Akgün, Hüsamettin Çeti 2017
Üniversite Öğrencilerinin İlişkisel Saldırganlık ile Benlik Saygısı, Sosyal Bağlılık ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Yıldız Kurtyılmaz, Gürhan Can, Aydoğan Aykut Ceyhan 2017
Üniversite Öğrencilerinin İlişkisel Saldırganlık ile Benlik Saygısı, Sosyal Bağlılık ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Yıldız Kurtyılmaz, Gürhan Can, Aydoğan Aykut Ceyhan 2017
Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinlikler Hakkındaki Farkındalıklarının Araştırılması Nurullah Emir Ekinci 2017
Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılımlarına Engel Teşkil Eden Faktörler ile Katılımcıların Yaşam Doyumları Arasındaki Ilişkinin İncelenmesi Fikret Soyer, Nuh Osman Yıldız, Duygu Harmandar Demirel, Emrah Serdar, Mehmet Demirel, Cihan Ayhan, Oğuzhan Demirhan 2017
Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tercihlerinin Fakülte Türü Değişkenine Göre İncelenmesi Mesut Hekim, Mehmet Tokgöz 2017
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Sevim Güllü 2017
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Fobi ile Başa Çıkmalarında Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisinin İncelenmesi Bünyamin Ateş, Başaran Gençdoğan 2017
Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği Kamile Şanlu Kula, Turan Saraç 2017
Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyi Ejder Çelik, Emine Babaoğlan 2017
Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Umutsuzluk ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki Gözde Özkaya 2017
Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ve Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Şenay Duygu Kılıç, Birol Alver 2017
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Alanlarındaki Kişilerarası Anlaşmazlıkları ve Çözüm Stratejileri Üzerine Bir İnceleme Ersel Anıl Solak 2017
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Entegrasyonu (Karabük Üniversitesi Örneği) Y. Sinan Zavalsız, Emine Gündağ 2017
Yalnızlık Düzeyinin Yordanmasında Anne Baba Tutumları ve Okul Tükenmişliği Gufran Gündoğmuş 2017
Yatılı Bölge Ortaokulunda Kalmakta Olan Ergenlerin Sosyal Özyeterliklerine Drama Temelli Destek Eğitim Programının Etkisi Ayşegül Ulutaş, Emriye Hilal Yayan 2017
Yeni Bir Sosyal Ortama Uyum Sürecinde Psikotik Yaşantılar Tolga Binbay, Emre Mısır, Ebru Onrat Özsoydan, Mert Artuk, Simay Fidan, Arzu Karakiraz, Ezgi Önder, Arjin Öztürk, Merve Buse Sayın, Halis Ulaş, Berna Akdede, Köksal Alptekin 2017
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerin Rekreasyon Etkinliklerinin İncelenmesi Bülent Asma, Funda Çoşkun, Yıldırım Gökhan Gencer, Fatih Eriş 2017
Zaman Yönetimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Beceri Düzeylerine Etkisi Sare Terzi İlhan, Mehmet Güven 2017
17–19 Yaş Üniversite Öğrencisi Ergenlerde Depresyon Düzeyi, Sosyal İşlevsellik ve Sorun Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fadime Bingöl, Ayşe Karakoç, Semra Karaca, Ayşe Ferda Ocakçı 2011
Duygusal Zekânın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Özlem Çetinkaya, Ali Murat Alparslan 2011
Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Çare Sertelin Mercan 2011
Ergenlerde İletişim Becerilerinin Yordayıcıları Olarak Öz-Duyarlık ve Mizah Tarzları Ülkü Akyol 2011
Ergenlerde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Mükemmeliyetçilik Gamze Karataş Karayel 2011
Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Öz Güven ve Bazı Kişisel Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi Gamze Yeşim Göktürk 2011
Ergenlik Döneminde Boş Zaman Aktivitelerinin İncelenmesi Mustafa Özekes 2011
Gençlerin Toplumsal Yaşama Katılımı ve Yerel Yönetimlerin Rolü Yunus Emre Özer 2011
Gençlerin Uluslararası Gönüllü Hizmet Deneyimleri ve Birey Üzerindeki Sosyo-Kültürel Etkileri Fahri Çakı 2011
İletişim Meslek Lisesi Öğrencilerinin Empatik İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İl Örneği) Yasemin Karcı 2011
Lise Öğrencilerinde Bağlanma Biçimleri ve Kuraldışı Davranışlar Özgü Uluman 2011
Lise Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar Otomatik Düşünceler Umutsuzluk ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi Songül Tümkaya, Metehan Çelik, Birsel Aybek 2011
Öğrencilerin İlişkilerinde Yaşadıkları Sosyal Baskı ve Kontrolle İlgili Güçlükler Araştırması İbrahim Cılga 2011
Seçilmiş Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Aktivitelerinin Rolü ve Önemi Özgür Tunçalp 2011
Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin Ergenlerden Oluşan Bir Örneklemde İncelenmesi Tayfun Doğan 2011
Toplumsal Aidiyet ve Gençlik: Üniversite Gençliğinin Aidiyeti Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Duygu Alptekin 2011

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Sosyal Değişim-Sosyal Sorunlar/Sosyal İlişkiler/Uyum-Toplumsal Uyum/Anomi-Yabancılaşma/Yalnızlık/Boş Zamanlar/Sosyalleşme/Arkadaşlık- Akran İlişkileri beslemesine abone olun.