Lise Öğrencilerinin Sosyal Uyum Becerileri ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

TEZ

Lise Öğrencilerinin Sosyal Uyum Becerileri ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
464617
Sayfa Sayısı
79
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Yapılan araştırma lise öğrencilerinin sosyal uyum becerileri ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlamaktadır. Ayrıca belirlenen demografik değişkenlerin sosyal uyum becerileri ve benlik saygısı düzeylerinde farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemekte bir diğer amaçtır. Araştırmanın örneklemini Şirinevler Birikim Temel Lisesi'nde öğrenim gören ve rastgele seçilen 154 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Sosyodemografik Veri Formu, Sosyal Uyum Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Örneklem grubundan elde edilen veriler, araştırmacı tarafından SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda cinsiyet, sınıf düzeyi ve yaş değişkenlerine göre sosyal uyum düzeyi farklılık göstermemektedir. Kızların benlik saygı düzeyleri erkeklere göre anlamlı biçimde daha yüksektir. Sınıf düzeyi ve yaş değişkenlerine göre benlik saygısı farklılık göstermemektedir. Örneklemin sosyal uyum düzeyinin orta düzeyde olduğu, benlik saygısının ise yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sosyal uyum ile benlik saygısı arasında negatif yönde bir ilişki belirlenmiştir.

Pehlivan, Sinan, Lise Öğrencilerinin Sosyal Uyum Becerileri ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.