Değişen Bir Katılım Mekanizması Olarak Gençliğin Toplumsal Katılımı

MAKALE

Değişen Bir Katılım Mekanizması Olarak Gençliğin Toplumsal Katılımı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
13
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
77-87
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Toplumsal katılım yoluyla gençler hem kendilerine hem de içinde yaşadıkları topluma katkı sağlama imkânına kavuşurlar. Gençler toplumsal katılım yoluyla yeni yetenek ve yetkinlikler kazanarak topluma ayak uydururken, toplumda sosyal sermayeye katkı yapan bu gençler sayesinde daha sağlıklı bir yapıya kavuşur. Gençlerin bu doğrultudaki sosyal tercihleri kendilerinin ve ailelerin toplumsal ve ekonomik faaliyetleri çevresinde gelişmektedir. Bu çevrede biçimlenen toplumsal katılım gençleri toplum bilinci kazandırarak, toplumsal gruplar içerisinde girmeye onları cesaretlendirir. Ancak tü-ketim alışkanlıklarının beraberinde değişen kültürel yapı katılımın bir bütün olarak başkalaşmasına aracılık etmiştir. Yeni koşullar gençlerin toplumsallık algısını değiştirmekte, bireylere yönelik davranış kalıplarını yeniden şekillendirmekte ve en önemlisi alıştığımız anlamdaki toplum olgusunun temel dinamiklerini ayakta tutan katılım mekanizmasına gençlerin dahil olmasının önünde engeller teşkil etmektedir. Bu koşullar altında gençlerin yeniden aktif katılımını sağlanması çözüm aranan en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Çalışmada bu soruna çözüm getirilebilmesi adına konuya ilişkin literatürün beraberinde gençlerle yapılan görüşmeler ışığında geliştirilmiş bir modele dayalı çözüm önerisinde bulunulmuştur.

Işık, Metin - Ünlü, Simge - Kurt, Mustafa Cankut, Değişen Bir Katılım Mekanizması Olarak Gençliğin Toplumsal Katılımı, Gençlik Araştırmaları Dergisi, Ankara, 13, 2017, 77-87, pdf.