Ergenlerde Riskli Davranışların Güvensiz Bağlanma ve Algılanan Sosyal Destek Tarafından Yordanmasında Psikolojik Belirtilerin Aracı Rolü

MAKALE

Ergenlerde Riskli Davranışların Güvensiz Bağlanma ve Algılanan Sosyal Destek Tarafından Yordanmasında Psikolojik Belirtilerin Aracı Rolü

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
8
Yıl
Sayfa Aralığı
23-51
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı, ergenlerin algıladıkları sosyal desteğin, sahip oldukları güvensiz bağlanma tarzlarının gösterdikleri riskli davranışları yordamasında psikolojik belirtilerin aracı rolünün belirlenmesidir. Araştırma Eskişehir ilinin bir merkez ilçesinde yer alan beş ortaöğretim kurumunun 9., 10., 11, ve 12. sınıflarına devam eden 462 lise öğrencisi (230 erkek, 232 kız) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Riskli davranışların ölçülmesinde Riskli Davranışlar Ölçeği, bağlanma tarzlarının ölçülmesinde İlişki Ölçekleri Anketi, algılanan sosyal desteğin ölçülmesinde Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve psikolojik belirtilerin ölçülmesinde Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotez model yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Güvensiz bağlanmanın ve psikolojik belirtilerin riskli davranışları olumlu yönde ve orta düzeyde, algılanan sosyal desteğin ise riskli davranışları negatif yönde ve orta düzeyde anlamlı olarak yordadığı bulunmuştur. Psikolojik belirtilerin hem güvensiz bağlanmaya hem de algılanan sosyal desteğe kısmi aracılık yaptığı belirlenmiştir. Ergenlerin çeşitli psikolojik ve sosyal sorunlar yaşadığı ergenlik döneminde, sosyal ve yakın ilişkilere yön veren bağlanma tarzlarının, psikolojik rahatsızlıkların ve çevreden algılanan sosyal desteğin riskli davranışlar sergileme üzerinde önemli ölçüde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Körük, Serdar - Aypay, Ayşe, Ergenlerde Riskli Davranışların Güvensiz Bağlanma ve Algılanan Sosyal Destek Tarafından Yordanmasında Psikolojik Belirtilerin Aracı Rolü, UHPPD Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 8, 2017, 23-51, pdf.