Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Dinledikleri Müzik Türü Arasındaki İlişki

MAKALE

Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Dinledikleri Müzik Türü Arasındaki İlişki

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
1247-1261
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada öncelikle Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ve en sık dinledikleri müzik türünün ne olduğu belirlenerek aralarındaki ilişki değerlendirilmiştir. Ayrıca, yalnızlık düzeyi ve en sık dinlenilen müzik türüne ilişkin bulgular cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenleri boyutunda ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Balıkesir Kadriye Kemal Gürel Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenim görmekte olan 182 resim ve müzik bölümü öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak UCLA yalnızlık ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin düşük olduğu; cinsiyet, bölüm ve sınıf düzeyinde anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğrencilerin en sık dinledikleri müzik türü Türkçe pop müzik, en az dinledikleri müzik türü ise klasik batı müziğidir. Dinlenilen müzik türü ile yalnızlık düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin dinledikleri müzik türü ile cinsiyetleri ve bölümleri arasında anlamlı farklılık bulunurken müzik türü ile sınıf düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Elde edilen bulgular ilgili literatüre dayanarak değerlendirilmiştir.

Güven, Elif, Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Dinledikleri Müzik Türü Arasındaki İlişki, İlköğretim Online, 3, 2017, 1247-1261, pdf.