Korunmaya Muhtaç Olan ve Aileleri ile Birlikte Yaşayan 61-72 Aylık Çocukların Ahlaki Değerleri ile Akran İlişkileri ve Akran Şiddetine Maruz Kalma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

TEZ

Korunmaya Muhtaç Olan ve Aileleri ile Birlikte Yaşayan 61-72 Aylık Çocukların Ahlaki Değerleri ile Akran İlişkileri ve Akran Şiddetine Maruz Kalma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
461480
Sayfa Sayısı
192
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Araştırma okul öncesi eğitim kurumuna devam eden korunmaya muhtaç olan ve aileleri ile birlikte yaşayan 61- 72 aylık çocukların ahlaki değerleri ile akran ilişkileri ve akran şiddetine maruz kalma durumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmada, "Genel Bilgi Formları", "Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği", "Ladd-Profilet Çocuk Davranış Ölçeği" ve "Akranlarının Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015- 2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde çocuk evlerinde kalan 61–72 aylık korunmaya muhtaç çocuklar ve Ankara Keçiören ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokulların anasınıflarına, resmi bağımsız anaokullarına ve özel anaokullarına devam eden, ailesi ile birlikte yaşayan 61–72 aylık okul öncesi dönem çocukları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini evrenden seçilen 356 çocuk ve çocuk evlerinde kalan 48 çocuk (evrenin tamamı) oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; çocukların "Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği"nden aldıkları puanlar ailesi ile birlikte yaşayan çocuklar lehine anlamlı farklılık göstermektedir. Çocukların "Ladd- Profilet Çocuk Davranış Ölçeği"nden aldıkları puanlar ailesi ile yaşayan çocuklar lehine anlamlı farklılık göstermektedir. Çocukların "Akranlarının Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği"nden aldıkları puanlar ailesi ile yaşayan çocuklar lehine anlamlı farklılık göstermektedir. Çocukların "Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği"nden aldıkları puanlar ile "Ladd-Profilet Çocuk Davranış Ölçeği" ve "Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği"nden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Korunmaya muhtaç çocukların "Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği"nden aldıkları puanlar arasında kurumda kalma nedenleri ve aile yanına izinli gitme durumlarına göre aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ziyaret edilme durumlarına göre ziyaret edilen çocuklar lehine anlamlı farklılık saptanmıştır. Kardeşleriyle birlikte/ayrı olma durumlarına göre aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Kardeşleriyle birlikte/ayrı olma durumlarına göre yardımseverlik ve sabır alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında kardeşlerinden ayrı olan çocuklar lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır. Kurumda kalma sürelerine göre aldıkları puanlar arasında 3 yıl ve üzeri kalan çocuklar lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Sabır alt boyutundan aldıkları puanların kurumda 2 yıl kalan çocuklar lehine anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Korunmaya muhtaç çocukların cinsiyetlerine ve kardeş sayılarına göre "Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği"nden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ailesiyle birlikte yaşayan çocukların ise cinsiyetlerine göre aldıkları puanlar arasında kız çocukların lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır. Kardeş sayılarına göre liderlik alt boyutunda kardeşi olmayanların lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır. Araştırma sonunda saptanan sonuçlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Yorgun, Elif, Korunmaya Muhtaç Olan ve Aileleri ile Birlikte Yaşayan 61-72 Aylık Çocukların Ahlaki Değerleri ile Akran İlişkileri ve Akran Şiddetine Maruz Kalma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi , Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.