Ergen Psikolojik Sağlamlık Düzeyinin Yordayıcıları: Algılanan Sosyal Destek ve Okul Bağlılığı

MAKALE

Ergen Psikolojik Sağlamlık Düzeyinin Yordayıcıları: Algılanan Sosyal Destek ve Okul Bağlılığı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
44
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
162-183
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, ergenlerde psikolojik sağlamlık düzeyinin yordayıcılarının incelenmesidir. Veriler, Afyonkarahisar il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde öğrenim görmekte olan 1022 lise öğrencisinden toplanmıştır. Çalışmanın katılımcıları 533’ü kız (% 52) ve 489’u erkek (% 48) olmak üzere 1022 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada ergen psikolojik sağlamlığını ölçmek için Ergen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, sosyal destek algısını ölçmek için Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, okul bağlılığını ölçmek için Okul Bağlılığı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizi ile incelenmiştir. Bulgulara göre, algılanan sosyal destek ve okul bağlılığının, ergenlerde psikolojik sağlamlığın anlamlı yordayıcıları olduğu saptanmıştır. Cinsiyet ve önemli yaşam olayı yaşamanın ise ergenlerde psikolojik sağlamlığın anlamlı yordayıcısı olmadıkları bulunmuştur. Bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Turgut, Özden - Çapan, Bahtiyar Eraslan, Ergen Psikolojik Sağlamlık Düzeyinin Yordayıcıları: Algılanan Sosyal Destek ve Okul Bağlılığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Burdur, 44, 2017, 162-183, pdf.