Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Tercih Sebepleri ve Uyum Durumlari: Sivrihisar Örneği

MAKALE

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Tercih Sebepleri ve Uyum Durumlari: Sivrihisar Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
21 (Özel Sayı)
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
101-117
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarında mesleki ve teknik eğitim büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin 2023 hedeflerinden biri, dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasında yer almaktır. Bu hedefin yerine getirilmesinde, meslek yüksekokullarının rolü ve katkısı göz ardı edilemez. Ancak, meslek yüksekokulu öğrencilerinin okula uyum sorunu yaşadığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, meslek yüksekokulu öğrencilerinin okul tercih sebepleri ve uyum durumlarının değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışma, Sivrihisar Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerinin okul tercih sebepleri ve uyum durumlarını değerlendirerek, bu iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyip, öğrencilere sunulan olanaklar hakkında daha gerçekçi değerlendirmeler ortaya koymak ve sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla planlanmıştır. Bu çalışmanın evrenini, Sivrihisar Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmış, veri toplamak için “okul tercih sebepleri ve üniversite yaşamına uyum anketi” uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksek Okulunda öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 265 öğrenci katılmıştır.

Sertel, Esra - Yıldırım, Hakan - Akyol, Serel Özmen, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Tercih Sebepleri ve Uyum Durumlari: Sivrihisar Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Burdur, 21 (Özel Sayı), 2017, 101-117, pdf.