Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanma Sıklığının Yalnızlık Algılarına Etkisi

TEZ

Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanma Sıklığının Yalnızlık Algılarına Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
466105
Sayfa Sayısı
100
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışma lise öğrencilerinin sosyal medya kullanımına ilişkin görüşlerinin yalnızlık algılarına etkisini değerlendirmek; bu algının deneklerin bazı kişisel özelliklerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, Ordu ili Fatsa ilçesindeki lise öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Anketleri uygulamaya alınan 200 gönüllü öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Katılımcılara araştırmacı tarafından geliştirilen sosyo-demografik form, sosyal medya kullanım sıklığının ölçülmesi için Otrar ve Argın (2015) tarafından Sosyal Medya Tutum Ölçeği, yalnızlık algısının belirlenmesi için ise Russel, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen Türkçe uyarlaması Demir (1989) tarafından düzenlenen UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler öngörülen istatistik teknikleri kullanılarak SPSS Windows Paket Programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Yürütülen araştırmanın sonucunda lise öğrencilerinin sosyal medya kullanımına ilişkin tutumlarına ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde; lise öğrencilerinin sosyal medya kullanımlarına ilişkin görüşleri arasında; en yüksek puan "Sosyal medya siteleri yüzünden arkadaşlarıma yeterince vakit ayıramıyorum.", en düşük puan "Sosyal medya siteleri sayesinde saygınlık ihtiyacımın karşılandığını düşünüyorum." olarak belirlenmiştir. Lise öğrencilerinin cinsiyetlerine, yaşlarına, anne eğitim düzeyine, baba eğitim düzeyi, evlerinde bilgisayar olma durumu, sınıf ve internet kullanma sıklığına göre sosyal medya tutumuna ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. Lise öğrencilerinin yalnızlık algı düzeyleri ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde; lise öğrencilerinin algıladıkları yalnızlık düzeyine ilişkin görüşleri arasında; en yüksek puan "Konuşabileceğim insanlar var." , en düşük puan "Başvurabileceğim hiç kimse yok." olarak belirlenmiştir. Lise öğrencilerinin cinsiyetlerine, yaşlarına, anne eğitim düzeyine, baba eğitim düzeyi, evlerinde bilgisayar olma durumu, sınıf ve internet kullanma sıklığına göre algıladıkları yalnızlık düzeyine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır.

Eni, Şeymanur, Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanma Sıklığının Yalnızlık Algılarına Etkisi , Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.