Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Gören Öğrencilerin İletişim Becerilerinin İncelenmesi

MAKALE

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Gören Öğrencilerin İletişim Becerilerinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
18-25
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin iletişim becerilerinin incelenmesidir. Araştırmada öğrencilerin iletişim becerilerinin belirlenmesi için anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu araştırmacı tarafından yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Öğrencilerin iletişim becerilerini belirlemek amacıyla kullanılan anket formu Korkut (1997) tarafından geliştirilen ‘’İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ)’’dir. Kullanılan anket 25 sorudan oluşan 5’li liket tipi ölçektir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.87, ölçüt geçerliği katsayısı da 0.84 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde ve bulguların oluşturulup tablo halinde sunulmasında Statistical Package fort he Social Sciences (21.0 versiyon) istatistik paket programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Bu çalışmanın evrenini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluştururken, örneklemini ise; Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılan öğrenciler oluşturmaktadır. Sonuç olarak araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmaya katılan öğrencilerin iletişim beceri algıları incelenmiş ve anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır (p>0,05). Ancak, öğrencilerin yaşadıkları yer değişkeninde p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır.

Erdem, Kamil - Çağlayan, Atakan - Özbar, Nurper, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Gören Öğrencilerin İletişim Becerilerinin İncelenmesi, Spor Eğitim Dergisi, 1, 2017, 18-25, pdf.