Lise Öğrencilerinde Etkileşim Algısı Eylem Kimlikleme ve Duygu İhtiyacı Arasındaki İlişkiler

MAKALE

Lise Öğrencilerinde Etkileşim Algısı Eylem Kimlikleme ve Duygu İhtiyacı Arasındaki İlişkiler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
55-73
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Etkileşim algısı bireylerin iletişimlerini olumsuz etkileyen iletişimde yaşadıkları bir güçlüktür. İlk etkileşim algısı birbirini tanımayan bireylerin iletişimde güçlük ya da uyum yaşamalarını ifade eder. Eylem kimlikleme insanların kendi eylemlerini nasıl kimlikledikleridir. İnsanlar kendi eylemlerini düşük ya da yüksek düzeyde kimlikleyebilirler. Bir eylemin düşük düzeyde kimliklenmesi, o eylemin birey tarafından önemsiz olarak değerlendirildiğini, yüksek düzeyde kimliklenmesi o eylemin birey tarafından önemli olarak değerlendirildiği anlamına gelmektedir. Duygu gereksinimi insanların duygu içeren durumlara yaklaşma ya da bu durumlarda kaçınmalarına yönelik bir güdülenme düzeyi olarak tanımlanmaktadır. Buradan hareketle, bu araştırmanın amacı duygu gereksinimi ve eylem kimliklemenin ilk etkileşim algısını yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırma grubu 342 lise öğrencisinden oluşmaktadır (%50,9 kadın ve %49,1% erkek). Çalışmada verilerin toplanmasında Etkileşim Algısı Ölçeği, Duygu Gereksinimi Ölçeği ve Eylem Kimlikleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için regresyon analizi ve gruplar arasındaki farklılıkların karşılaştırılması için varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları duygu gereksinimi ve eylem kimliklemenin etkileşim algısını anlamlı olarak yordadığını göstermiştir.

Uçar, Mehmet Ertuğrul - Aliyev, Ramin, Lise Öğrencilerinde Etkileşim Algısı Eylem Kimlikleme ve Duygu İhtiyacı Arasındaki İlişkiler, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Kırşehir, 2, 2017, 55-73, pdf.