Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Psikolojik Dayanıklılıklarına Etkisi

TEZ

Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Psikolojik Dayanıklılıklarına Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
451985
Sayfa Sayısı
203
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada, farklı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin psikolojik dayanıklılıklarını yordama durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Edirne Trakya Üniversitesi'nde farklı lisans programlarında öğrenim gören 231 kız ve 128 erkek olmak üzere toplamda 359 öğrenci katılmıştır. Belirtilen değişkenlerin ölçülmesinde Yetişkinler İçin Dayanıklılık Ölçeği ve Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği (LSAS) kullanılmıştır. Bu ölçme araçlarına ek olarak Demografik Bilgi Formu katılımcılara uygulanmıştır. İlk olarak ölçeme araçlarından elde edilen verilerin demografik değişkenler açısından farklılaşmasına bakılmıştır. Her bir değişken için öncelikle normallik sınamaları yapılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıklar incelenirken değişkenlerin normal dağılımdan gelmeleri nedeniyle Bağımsız t Testi ve One-Way ANOVA'dan yararlanılmıştır. One-Way ANOVA'da anlamlı farklılıklar görülmesi durumunda grupların varyanslarının homojen olduğu durumlarda Tukey HSD ve varyansların homojen olmadığı durumlarda ise Tamhane's Analizlerinden yararlanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıklar incelenirken değişkenlerin normal dağılımdan gelmemesi nedeniyle Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis-H Testlerinden yararlanılmıştır. Kruskal Wallis-H Testinde anlamlı farklılıkların görülmesi durumunda Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma Testi ile aralarında farklılık olan gruplar belirlenmiştir. Son olarak sosyal kaygının psikolojik daynıklılığı yordama durumuna ilişkin analizde, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni ne kadar açıkladığını ölçmek için Regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, cinsiyet, aile aylık ortalama gelir, çalışma deneyimi, düzenli görüşülen akraba sayısı, akraba ilişkileri, kardeş ilişkileri, sahip olunan arkadaşlık türü ve arkadaşlar ile görüşme sıklığı değişkenlerine göre psikolojik dayanıklılık puanlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. Sosyal kaygı puanları açısından bakıldığında, cinsiyet, baba eğitim durumu, aile aylık ortalama gelir, çalışma deneyimi, akraba ilişkileri ve arkadaşlarla görüşme sıklığı değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmada incelenen sosyal kaygının psikolojik dayanıklılığı yordama durumunda ise, sosyal kaygı puanlarının, psikolojik dayanıklılığın gelecek algısı, kendilik algısı, sosyal yeterlilik ve sosyal kaynaklar alt boyutlarını ve psikolojik dayanıklılık toplam puanını yordadığı görülmüştür.

Atarbay, Sinem, Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Psikolojik Dayanıklılıklarına Etkisi , İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.