İlkokul Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Akran Zorbalığı ve Okula Aidiyet Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

TEZ

İlkokul Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Akran Zorbalığı ve Okula Aidiyet Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
469629
Sayfa Sayısı
170
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerini saptayarak duygusal zekâ düzeylerinin akran zorbalığı ve okula aidiyet duygularıyla olan ilişkisini tespit etmektir. Bu genel amaç çerçevesinde öğrencilerin duygusal zekâ, akran zorbalığı ve okula aidiyet duygusu düzeylerinin ve alt ölçeklerinin cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, kaçıncı çocuk olma durumu, anne-baba eğitim düzeyi ve anne-baba meslek durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Tuzla ilçesindeki bir devlet okulunun üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu okulun bulunduğu konum itibariyle TÜİK verilerine göre ulaşım ve alt yapı hizmetleri bakımından 'orta gelişmişlik' seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerinin 149'u (%43.1) üçüncü sınıf ve 197'si (%56.9) dördüncü sınıfta okumakta olup, toplam 346 öğrencidir. Öğrenciler cinsiyet bakımından eşit sayıdadır (n kız=173, n erkek=173). Öğrencilerin yaş ortalaması ay cinsinden 109.22 ±8.20 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmada veri toplama araçları olarak, bir kişisel bilgi formu ve üç ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin zorbalık eğilimlerini belirlemek amacıyla Dölek (2002) tarafından geliştirilen "Zorbalık Eğilimi Ölçeği", öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerini belirlemek için Reuven Bar-On ve James D.A. Parker'ın geliştirdiği ve Köksal (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan "Bar-On Duygusal Zekâ Ölçeği-Çocuk ve Ergen Formu" ve son olarak öğrencilerin eğitim ve öğrenim gördükleri okula ait olma duygu düzeylerini ölçmek üzere Selçuk ve Güner (1999) tarafından geliştirilen "Ait Olma Duygusu Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri ile zorbalık eğilimi düzeyleri arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri ile okula aidiyet duyguları arasında ise pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Yine öğrencilerin zorbalık eğilimi düzeyleri ile okula aidiyet duyguları arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulguların yanı sıra öğrencilerin duygusal zekâ, akran zorbalığı ve okula aidiyet duygusu düzeylerinin her birinin cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, kaçıncı çocuk olma durumu, anne-baba eğitim düzeyi ve anne-baba meslek durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiş olup anlamlı farklılaşmalar bulgular bölümünde ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmış ve gelecek araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik öneriler sunulmuştur.

Balak, Derya, İlkokul Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Akran Zorbalığı ve Okula Aidiyet Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi , Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.