Gençlik ve Popüler Kültür-Tüketim Kültürü-Tüketicilik Rolü Kategorisindeki Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu kategoride 313 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Türk ve Alman Gençlerin Giyim Motivasyonu, Marka Duyarlılığı ve Moda Yönelimi: Karşılaştırmalı Bir Araştırma Tutku Eker İşcioğlu, Mukaddes Gül Serap Atakan 2017
2016 Yılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Burs Artışlarının Öğrenci Harcamaları Üzerine Etkileri: Uşak Üniversitesi Örneği Şahin Çetinkaya 2017
Akran Sosyalleşmesinin Tüketici Yenilikçiliğindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Tuğba Kılıçer, Eda Paç Çelik 2017
Anlam İnşası Bağlamında Medya Kültürü ve Televizyonlarda Yer Alan Moda Programlarının Üniversite Kız Öğrencileri Üzerinde Etkisi Leyla İzbudak, Emine Kılıçarslan 2017
Cep Telefonu Markalarına Yönelik Memnuniyetin Genç Tüketicilerin Marka Sadakatine Etkisi Murat Akın 2017
Coğrafi Bölgelere ve Demografik Özelliklere Göre Öğrencilerin Tüketici Özelliklerinin Karşılaştırılması: Hitit Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Ampirik Bir Çalışma Safa Hoş, Buğra Bağcı, Ömür Demirer 2017
Genç Nesil Tüketici Satın Alma Sürecinde Sosyal Paylaşım Sitelerinin Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Dilek Ulucan 2017
Genç Tüketicilerin Ürünün Yenilik Derecesi Algısının Algılanan Kalite Üzerindeki Etkisi Betül Çal, Aytaç Erdem 2017
Genç Tüketicilerin Yabancı ve Türk Ürünlerine İlişkin Tutum ve Tüketici Etnosentrizm Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Ayşegül Ermeç Sertoğlu, Özlem Çatlı 2017
Hedonik ve Faydacı Tüketim Bağlamında Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Gençlerin Hedonik Tüketim Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Sezgin Açıkalın, Mine Yaşar 2017
Lisanslı Taraftar Ürünlerinin Kullanım Motivasyonları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Bünyamin Ayhan, Hasret Aktaş, Fatih Çelik 2017
Marka İmajı Açısından Uşak Şehir Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Saha Araştırması Özlem Duğan, Semra Akıncı 2017
Online Tüketici Yorumlarının Satın Alma Niyetine Etkisi: Genç Tüketicilere Yönelik Bir Araştırma Merve Yanar Gürce, Müzeyyen Benli 2017
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma Akif Ziya Bayrak, Kezban Cihan, Mustafa Uğur Mirasedoğlu, Önder Dilek 2017
Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Tüketici Davranışları Üzerinde Etkisi: Turizm Fakültesi Örneği Barış Özcan, Zeki Akıncı 2017
Televizyon Dizileri ve Filmlerde Ürün Yerleştirmeye Yönelik Genç Tüketicilerin Tutumlarına İlişkin Bir Nitel Araştırma İbrahim Kırcova, Şirin Gizem Köse 2017
Tüketimin Sosyolojisi: Gösteriş Amaçlı Tüketim ve Gençlik Kamil Şahin, Mehmet Anık 2017
Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin Yabancı Marka İsimlerinin Ülke Menşeilerine İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Özlem Çatlı, Ayşegül Ermeç Sertoğlu, Zeynep Açıkel 2017
Üniversite Öğrencilerinin Çevreci Reklamlara Yönelik Tutumlarını Etkileyen Demografik Faktörlerin Belirlenmesi: Ampirik Bir Çalışma Baran Arslan, Tolga Dursun 2017
Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler Saime Şahinöz, Merve Özdemir 2017
Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Harcamalarının Şehir Ekonomisine Katkısının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma Niyazi Gümüş, Nihal Ekiz 2017
Üniversite Öğrencilerinin Yeşil Satın Alma Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Gaziantep Üniversitesi Örneği Cihan Çetinkaya, Eren Özceylan 2017
Üniversite ve Şehir Özelliklerinin Üniversite Tercihindeki Etkisinin Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi: Şehir Pazarlama Yaklaşımı Hasan Hüseyin Ceylan, Bekir Köse, Serdar Aydın 2017
15–18 Yaş Grubu Ergenlerde Giysi Şeçimini Etkileyen Faktörler Müdriye Yıldız Bıçakçı 2011
Genç Tüketicilerin Cep Telefonu Kullanımına İlişkin İhtiyaç ve Motivasyonlarının İncelenmesi Zehra Işıl Şener 2011
Gençlerin Markaya Duyduğu Güven ve Memnuniyetin Marka Bağlılığı Üzerine Etkileri: K.T.Ü. Örneği Şükran Mızırakcı 2011
Gençlerin Tüketim Davranışlarını Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler: Sakarya Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği Ali Saygılı 2011
Kırgızistan ve Türkiye Gençlerinin Giysi Satın Alma Davranışlarının Karşılaştırılması Şule Çivitçi 2011
Küreselleşme Sürecinde Tüketicilerin Marka Tercihleri, AB Üyeliğinin Üniversite Öğrencilerinin Marka Tercihleri Üzerindeki Etkisi Hasan Aksoy 2011
Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisine Katkısı Muammer Yaylalı, Hüseyin Özer, Önder Dilek 2011
The Effects Of Brand Associations On Consumers' Brand Attitude, Brand Loyalty, Brand Preference and Brand Satisfaction In Turkish Cola Market For Teenagers Aged Between 12 and 19 ( Türkiye Kolalı İçecekler Pazarında 12-19 Yaş Arası Gençlerde Marka Çağrışımlarının Tüketicilerin Marka Tutumu, Marka Sadakati, Marka Tercihi ve Marka Tatmini Üzerindeki Ektisi) Sevinç Belli 2011
University Students Perception Of Technology Markets: Teknosa Case (Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji Ürünleri Satan Firmalara Algı Düzeyi: Teknosa Örneği) Burcu Coşkun 2011
Üniversite Öğrencilerinin Bilinirliği Yüksek Markalı Ürünlere Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma Azize Hassan, Özgür Yayla, Isa Bayhan 2011
 Üniversite Öğrencilerinin Taklit Ürün Satın Alma Niyetlerine Etki Eden Faktörler İbrahim Halil Seyrek, Metin Sürme 2016
11-14 Yaş Arası İlk Dönem Çocuk Ergen Tüketicilerin Alışveriş Davranışlarında Ünlü Kişi Etkisi Nilgün Sarıkaya, Merve Türkmen Barutçu 2016
Elektronik Pazarlamanın Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi, Türkiye ve Azerbaycan'da Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Sevınj Omarlı 2016
Finansal Okuryazarlık ve Bütçeleme Davranışı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Serap Barış 2016
Geçici Pazarlamama (Demarketing) Algılamaları ile Müşteri Tutumları İlişkisi Genç Tüketiciler ile Gerçekleştirilen Bir Saha Çalışması İbrahim Bozacı 2016
Genç Tüketicilerin İçecek Tercihlerinin Basamaklama Yöntemi ile Belirlenmesi Ayça Kangal Demir, Bilal Yalçın 2016
Genç Tüketicilerin Karar Verme Stilleri ile Sms Reklamlarına Yönelik Tutumları Arasındaki Farkların İncelenmesi Taylan Deniz Ergin, Selin Küçükkancabaş Esen, Hayri Tuzla 2016
Genç Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Rol Model Etkisi: Marka Duyarlılığı Aracılık Rolü Ersin Eskiler, Fatih Küçükibiş, Fikret Soyer 2016
Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı Uluslararası Algı Farklılıkları İsmail Dülgeroğlu, Oğuz Başol, Rüveyda Öztürk Başol 2016
Gençlik Turizminin Sorunları, Gelişmesine Yönelik Çözüm Önerileri Emre Bahar 2016
İnovasyon ile Tüketim Eğilimleri ve Reklam İlişkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Recep Aslan, Mustafa Zincirkıran 2016
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Marka Algı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Selçuk Bora Çavuşoğlu, Hande Ayancı 2016
Kültür Endüstrisi Bağlamında Moda ve Gençlerin Modayı Kullanma Durumları Serap Dengin Sevinir, Fatma Koç 2016
Lise Öğrencileri İçin Finansal Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalışması Hülya Güvenç 2016
Markov Analizi İle Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Marka Tercihlerinin Belirlenmesi Selahattin Yavuz, Turgut Karabulut  2016
Materyalist Eğilimin Kompulsif Satın Alma Davranışına Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Abdullah Öz, Baran Arslan, Tolga Dursun 2016
Materyalizm - Moda Giyim İlgilenimi-Plansız Satına Alma İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Abdülkadir Öztürk, Sima Nart 2016
Müzik Eğitimi Anabilim Dalları Öğrencilerinin Güncel ve Popüler Müzikler Dersine İlişkin Görüşleri Fülya Açıksöz Mutlu 2016
Pazarlama İletişimi Açısından Marka Sloganlarının Önemi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Fazıl Kırkbir, Mehmet Kara, Mustafa Türkel 2016
Rap Pedagojisi Aracılığıyla Eleştirel Bir Eğitim Yöntemi: Alman-Türk Hip-Hop Gençliği Ayhan Kaya 2016
Sanal Tesettür Mağazalarının Sosyal Bir Olgu Olarak Tesettür Alışkanlıklarındaki Değişime Etkisi: İstanbul'da Üniversite Okuyan Kız Öğrenciler Örneği Büşra Ökten 2016
Siirt Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi Rasim Tösten, Sabri Anık, Mehmet Selman Kayan 2016
Tüketici İlgileniminin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Volkan Özbek, Aycan Külahlı 2016
Tüketici Satın Alma Karar Süreci: Üniversite Öğrencilerinin Özel Yurt Seçimleri ve Memnuniyetleri Sedat Başdağ 2016
Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları ile Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki Mehmet Marangoz 2016
Türk Ünivesite Öğrencilerinin Kare Kod Pazarlamaya Karşı Tutumları Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu 2016
TV Reklamlarında Tutumun Reklamın Sosyo-Ekonomik ve Tüketicilere Etkilerinin Motivasyonla İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama İbrahim Durmuş 2016
Üniversite Ögrencilerinin Fast Food Tüketim Alışkanlıkları Eren Canbolat, Funda Pınar Çakıroğlu 2016
Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Tercihlerinin İncelenmesi Andım Oben Balce, Pakize Büşra Yardımoğlu 2016
Üniversite Öğrencilerinin Baharatlara İlişkin Bilgileri ve Tüketim Tercihleri: Aksaray Üniversitesinde Bir Uygulama Burak Murat Demirçivi, Aysu Altaş 2016
Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Tercihlerinde Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler ve Gaziantep ile Kahramanmaraş İllerinde Bir Uygulama Yakup Durmaz, Gamze Şerbetçi 2016
Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özelliklerinin Şehir Markalaşması ve Pazarlaması Boyutlarında Oluşturduğu Farklılığın Belirlenmesi Fırat Aydil 2016
Üniversite Öğrencilerinin Ekolojik Farkındalıkları ile Yeşil Tüketim Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Perspektifinden Karşılaştırılması: İnteraktif Bir Uygulama Ali Çağlar Çakmak, Bekir Özkan 2016
Üniversite Öğrencilerinin Perspektifinden Politik Tüketime Katılım Abdülkadir Öztürk, Sima Nart 2016
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Alışkanlıklarının Viral Pazarlama Kapsamında Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesinde Bir araştırma Uğur Uğur, Murat Saygılı 2016
Üniversite Öğrencisi Gençlerin Hazır Gıda Ürünlerini Tüketim ve Satın Alma Davranışlarının Kır Kent Ayrımına Göre Karşılaştırılması Çukurova Üniversitesi Örneği Emine Kokaçya Duvan, Arzu Seçer, Arzu Sandallıoğlu 2016
Viral Pazarlamanın Sosyo-Ekonomik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Nurcan Yücel 2016
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Tavuk Eti Tüketim Tercihleri Hatice İskender, Eda Özçelik, Yalçın Kanbay 2015
Üniversite Öğrencilerinde Enerji İçeceği Tüketim Sıklığının Araştırılması Nil Banu Bahadırlı, Bülent Sönmez, Erdal Vardar 2015
Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Halim Tatlı 2015
Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir Tüketim İlişkisi Hüseyin Özer 2015
Farklı Kişilik Özelliklerine Sahip Bireylerin Risk Algılarının Tüketici Davranışı Açısından İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Veysel Dal, Ahmet Hüsrev Eroğlu 2015
Giyim Modasında "Yeni Lüks" ve Genç Tüketicilerin Davranışlarına Etkisi Ayşe Nil Kireçci 2015
Mobil Telefon Tercihindeki Etki Faktörleri-Kırgızistan'daki Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma Cihat Polat, Azamat Maksudunov 2015
Öğrencilerin Online Alışveriş Davranışlarının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Örneği Hacer Yumurtacı Aydoğmuş, Melih Can, Ali Babayiğit, Ufuk Aydoğmuş 2015
Spor Pazarlamasında Marka Değeri ve Taraftar Sadakatinin İncelenmesi: Fırat Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Nurcan Yücel, Erkan Gülter 2015
Toplumsal Sınıfın, Ortalama Gelir Düzeyinin ve Cinsiyet Farklılığının Sembolik Tüketim Eğilimi Üzerindeki Etkisi, Genç Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma Mürsel Akyüz, Ömer Eroğlu 2015
Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler; Gösteriş Amaçlı Tüketim Eğilimi ve Sembolik Tüketim Eğiliminin Genç Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi Mürsel Akyüz 2015
Üniversite Öğrencileri Arasında Enerji İçeceği Tüketim Davranışlarının Araştırılması: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği Levent Şen, Hurşit Ertuğrul Dere, İlknur Koçak Şen 2015
Üniversite Öğrencilerinin Aylık Harcamaları ile Cep Telefonu Kullanımları Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Çalışma Filiz Kadı, Hakan Öztunç 2015
Üniversite Öğrencilerinin İnternet Üzerinden Yaptıkları Alışverişlerde Bankaların Çağdaş Ödeme Araçlarının Kullanımının ve Bilgi Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Volkan Dayan 2015
Üniversite Öğrencilerinin Marka Konusundaki Düşüncelerinin İncelenmesi Yavuz Akçı, Sabiha Göv 2015
Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı ve Öğrencilerin Tüketim Yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği Mücahit Çayın, Hüseyin Özer 2015
Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Müşteri Satın Alma Karar Sürecinde Etkisi: Ankaradaki Devlet Üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri Öğrencileri Arasında Bir Uygulama Haleh Ezzatirad 2014
Ergenlerin Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tutum ve Yerleştirilen Ürünlere Yönelik Davranışlarının Sosyalleşme Araçları ile Açıklanması Beyza Gültekin, Özge Erol 2014
Genç Tüketicilerin Referans Gruplara Üyeliklerinin Sembolik Tüketime Etkisi H. Yelda Şener, Sinan Tunçbilek 2014
Gençlerin Fast Food Tüketim Alışkanlıkları Menekşe Cömert 2014
Gençlik ve Güzellik Sermayesi’nin Ticari ve İletişimsel Değeri Gülcan Seçkin 2014
Marka Sadakatini Etkileyen Faktörler ve Markaya Bağlılık Noktaları: Bülent Ecevit Üniversitesi İ.İ.B.F Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama Gizem Tokmak 2014
Markaların Çevre Dostu Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Yeşil Ürünleri Kullanma Eğilimlerine Etkisi: İnönü Üniversitesi Uygulaması Kübra Durmuş 2014
Mobil Pazarlama ve Üniversite Öğrencilerinin Mobil Pazarlama Algısı: Nazilli'deki Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Abdurrahman Gider 2014
Popüler Kültürün Lise Öğrencileri Üzerindeki Etkileri Murat Polat, Nihan Sölpük 2014
Popüler Kültürün Öğrenci Davranışları Üzerinde Algılanan Etkileri Habib Özgan, Mustafa Cüneyt Arslan, Mevlüt Kara 2014
Tüketen Gençlik Kültürü: Pazarlama Kuşatması Altındaki Milenyum Kuşağı Hande Bilsel Engin 2014
Tüketim Kültürünün Gençliğe Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme Muhammet Köroğlu 2014
Tüketimin Yeni Aktörleri:“Y Kuşağı” İrem Tükel 2014
Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Satın Alma Tercihlerinin Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Fatma Çakır, Neslihan Demir 2014

Sayfalar

RSS - Gençlik ve Popüler Kültür-Tüketim Kültürü-Tüketicilik Rolü beslemesine abone olun.