Gençlerin Beslenme ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

MAKALE

Gençlerin Beslenme ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
941-956
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışma Gazi Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde okuyan öğrencilerin beslenme ile gıda güvenliği bilgisi, alışkanlıkları öz yeterlilik ve fiziksel aktivite durumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Gazi üniversitesinin sağlık bilimleri (n=140), sosyal bilimler (n=46) ve fen bilimlerinde (n=64) öğrenim gören 68’i erkek, 182’si kız toplam 250 öğrenci dahil edilmiştir. Öğrencilere Turconi ve arkadaşlarının (2003) geliştirdiği toplam 9 bölüm ve 84 sorudan oluşan bir ölçek uygulanmıştır. Veriler SPSS 22.0 programıyla değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19.74±1.84 yıldır. Şişmanlığın belirlenmesinde kullanılan beden kütle indeksi (BKİ) değerinin ortalaması erkeklerde ve kızlarda sırasıyla 22.55±2.75 ve 21.25±2.99 kg/m 2 ‘dır. Sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlığı (BA), sağlıklı/sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve besinler (SSBAB), beslenme bilgisi (BB) ve gıda güvenliği bilgisi (GGB) puanları fen ve sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerden anlamlı derecede yüksektir. Bütün alt gruplar cinsiyete göre değerlendirildiğinde kız öğrencilerin puanlarının erkeklerden yüksek olduğu ve bu farkın öz yeterlilik haricinde diğer bütün alt gruplarda anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Sadece erkeklerin fiziksel aktivite puanları kızlara göre daha yüksektir (p<0.05). Öğrencilerin BKI değerleri artıkça gıda güvenliği bilgisi (GGB) ve sağlıklı/sağlıksız beslenme alışkanlıkları bilgisi (SSBAB) puanlarının düştüğü saptanmıştır (p<0.05). Araştırmada sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerin beslenme bilgi ve alışkanlıklarının diğer bilimlerde okuyan öğrencilerden daha iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Şanlıer, Nevin - Uzunlar, Elif Adanur - Uyar, Gizem Özata - Elibol, Emine - Coşkun, Ayfer Beyaz - Erdoğan, Rukiye - Bozbaş, Esra, Gençlerin Beslenme ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi, Kastamonu Eği̇ti̇m Dergi̇si̇, Kastamonu, 3, 2017, 941-956, pdf.