Genç Tüketicilerin Yabancı ve Türk Ürünlerine İlişkin Tutum ve Tüketici Etnosentrizm Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

MAKALE

Genç Tüketicilerin Yabancı ve Türk Ürünlerine İlişkin Tutum ve Tüketici Etnosentrizm Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
Özel Sayı
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1-23
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Tüketici etnosentrizmi yabancı ürünleri tüketmenin etiğe uygunluğunu tartışan bir kavram olup tüketicilerin yerli ürünleri yabancı ürünlere tercih etme eğilimi olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada genç tüketicilerin yerli ve yabancı ürünlere ilişkin tutumlarının ve tüketici etnosentrizm düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, kolayda örneklem yoluyla Gazi Üniversitesi İİBF öğrencilerinden seçilen katılımcılardan anket yöntemiyle toplanmıştır. Yapılan analizler neticesinde, Tüketici Etnosentrizmi ölçeğinin (CETSCALE) tek boyutlu yapısı desteklenmiş olup, katılımcıların etnosentrik eğilimlerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların, genel olarak, yabancı ürünleri/markaları yerli olanlara kıyasla daha güvenilir ve sağlam olarak algıladıkları saptanmıştır. Bulgulara göre, etnosentrizm eğilimi yüksek olan katılımcıların, yabancı ürünlere ödenen paranın karşılığını bulduklarını ve bu ürünleri ülke menşei açısından güvenilir olarak değerlendirdikleri söylenebilir. Bununla birlikte bu katılımcıların yerli ürünlerin tüm özelliklerini de daha olumlu olarak algıladıkları saptanmıştır. Ayrıca, katılımcıların yiyecek ve içecek satın alırken Türk mallarını tercih ettikleri, spor ayakkabıları ve bilgisayar kategorileri için Türk malları istenmediği ortaya koyulmuştur. Son olarak çalışmada, ürün kategorisi ve ülke çağrışımları da sorulmuş ve bazı ülkelerin belli ürün grupları ile özdeşleştiği, süt ve süt ürünleri kategorisi için de akla gelen ilk ülkenin Türkiye olduğu belirlenmiştir.

Sertoğlu, Ayşegül Ermeç - Çatlı, Özlem, Genç Tüketicilerin Yabancı ve Türk Ürünlerine İlişkin Tutum ve Tüketici Etnosentrizm Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ankara, Özel Sayı, 2017, 1-23, pdf.