Marka İmajı Açısından Uşak Şehir Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Saha Araştırması

MAKALE

Marka İmajı Açısından Uşak Şehir Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Saha Araştırması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Kategori
Makale Özeti
Bir şehir tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin korunması ve geliştirmesi ile büyümektedir. Gelişen, büyüyen ve marka haline gelen şehirler vazgeçilmez hale gelmektedir. Çok sayıda turist çeken marka şehirler, aynı zamanda öğrenci tarafından eğitim amacıyla tercih edilmektedir. Marka şehirde okuyan öğrenciler, o şehrin tanıtımının yanı sıra ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Üniversite öğrencisi eğitim aldığı süre boyunca o şehirde yaşamakta ve o şehir ile ilgili bir düşünce, kanaate sahip olmaktadır. Öğrenciler, şehrin bıraktığı olumlu izlenimler sayesinde eğitimleri sonrası şehre yerleşmekte, o şehri başkalarına tavsiye etmekte ve kendilerinden sonra o şehre gelecek öğrencileri etkilemektedir. Bir anlamda marka elçisi olan öğrenciler, şehirlere katkı sağlayan önemli misafirler olarak görülmelidir. Bu çalışma Uşak'ın marka şehir imajı potansiyel turistler olan üniversite öğrencilerinin algılarının ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında üniversite öğrencilerine yüz yüze anket uygulanmıştır. Anket sorularında şehrin avantajları, soyut imaj unsurları, Uşak halkına yönelik imaj algıları öğrenmek amaçlanmıştır. Uşaklı olmayan ve üniversite eğitimi almak amacıyla Uşak'a gelen 807 öğrenciye anket yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (X), standart sapma (SS), t-testi ve tek yönlü varyans analizi (One-Way Anova) uygulanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin, % 15,9 (n=128) öğrencinin ilk 10 tercihinde Uşak Üniversitesi'nin yer almadığı, okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğunun Ege Bölgesi'nden geldiği, üniversite öğrencilerinin puanı yettiği ve memleketlerine yakın olduğu için Uşak Üniversitesi'ni tercih ettikleri, Uşak ile algılarının genelde olumsuz olduğu ve Uşak halkını çok iyi tanımadıkları sonucu ortaya çıkmıştır.

Duğan, Özlem - Akıncı, Semra, Marka İmajı Açısından Uşak Şehir Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Saha Araştırması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Uşak, 3 , 2017, .