Hedonik ve Faydacı Tüketim Bağlamında Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Gençlerin Hedonik Tüketim Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

MAKALE

Hedonik ve Faydacı Tüketim Bağlamında Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Gençlerin Hedonik Tüketim Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
48
Yıl
Sayfa Aralığı
570-585
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Tüketim, günümüzde yalnızca biyolojik yaşamı sürdürmek için veya yalnızca iktisadi sistemin işleyişi için önemli olmanın çok ötesine geçmiştir. Toplumun büyük bir kısmı artık ihtiyaçlarından ziyade isteklerini karşılamak için de tüketmeye başlamıştır. Yapılan çalışmalar tüketicinin kullandığı maldan direk ve görünen bir fayda elde etmesinin yanı sıra, psikolojik ve sosyal bir tatmin de elde ettiklerini destekler niteliktedir. Tüketici davranışları üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, tüketim davranışlarının çoğunlukla “Hedonik” ve “Faydacı” sebepler üzerinden ele alındığı görülmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı; tüketicinin direk fayda elde etme amacı yanında, psikolojik ve sosyal fayda elde etmek için de tüketimde bulunduğuna dair destekleyici veri ve analizler sunmaktır. Bu çalışmanın uygulama bölümünde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde yaklaşık 1000 öğrenciye uygulanan ve Faydacı Tüketim, Hedonik Tüketim, Plansız Satın Alma Davranışı ve Gösterişçi Tüketim davranışlarını ölçmeye çalışan anket ile elde edilen veriler ve bu verilere dayalı istatiksel anlamlı bulgular derlenmiştir. Düşük gelirli grubun tüketimde diğer gruplardan daha rasyonel davrandığı sonucuna ulaşılabilir. Plansız Satın Alma ve Hedonik Tüketim eğilimlerinin kadınlarda, erkeklerden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gösterişçi Tüketim ve Faydacı Tüketim eğilimlerinde ise erkeklerin kadınlardan daha eğilimli oldukları görülmektedir.

Açıkalın, Sezgin - Yaşar, Mine, Hedonik ve Faydacı Tüketim Bağlamında Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Gençlerin Hedonik Tüketim Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 48, 2017, 570-585, pdf.