Coğrafi Bölgelere ve Demografik Özelliklere Göre Öğrencilerin Tüketici Özelliklerinin Karşılaştırılması: Hitit Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Ampirik Bir Çalışma

MAKALE

Coğrafi Bölgelere ve Demografik Özelliklere Göre Öğrencilerin Tüketici Özelliklerinin Karşılaştırılması: Hitit Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Ampirik Bir Çalışma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1687-1703
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, tüketici özelliklerini ölçmek için geliştirilmiş olan ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu sınamakla beraber, öğrencilerin tüketici özelliklerinin coğrafi bölgelere ve demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Çalışmada belirlenen amaca ulaşmak için, Steenkamp ve Olivares’ in (2015) tüketici özelliklerindeki kararlılığı ölçmede kullandıkları ölçekten faydalanılmıştır. Tüketici özelliklerinden mağaza bağımlılığı, marka bağımlılığı, kalite bilinci, fiyat bilinci, pazar araştırması ve satın alma duygusu üzerinde durulmuştur. Çalışmada Hitit Üniversitesi’nde eğitimine devam eden 234 öğrenciden toplanan veriler analiz edilmiştir. Verilerin yapı geçerliliğini ölçmek için açıklayıcı faktör analizi (Exploratory Factor Analysis) kullanılmıştır. Ayrıca soruların birbirleri ile tutarlılığını ve ölçeğin güvenilirliğini test etmek için güvenilirlik analizi (Reliability Analysis) uygulamasına da yer verilmiştir. Tüketici özelliklerinin coğrafi bölgelere ve demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğine ise “Anova Testi ve İki Bağımsız Örneklem T Testi” sonucunda karar verilmiştir.

Hoş, Safa - Bağcı, Buğra - Demirer, Ömür, Coğrafi Bölgelere ve Demografik Özelliklere Göre Öğrencilerin Tüketici Özelliklerinin Karşılaştırılması: Hitit Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Çorum, 2, 2017, 1687-1703, pdf.